ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικά στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο – Θεσμικά Όργανα
Νομοθεσία
Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Δ.Ε.Ε.)
Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (Σ.Δ.Ε.)
Δεοντολογία
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση της Διαφήμισης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά της Διαφήμισης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου της Διαφήμισης
3.2 Διαφημιστικές Εταιρείες
3.2.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία - Παρουσίαση Διαφημιστικών Εταιρειών
3.2.2 Πωλήσεις Διαφημιστικών Εταιρειών
3.2.3 Κατάταξη των Κυριοτέρων Διαφημιστικών Εταιρειών Βάσει Οικονομικών Μεγεθών
3.2.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διαφημιστικών Εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Διαφημιστικών Επιχειρήσεων
3.3 Εταιρείες Media Specialists
3.3.1 Γενικά Πληροφορικά Στοιχεία - Παρουσίαση Εταιρειών Media Specialists
3.3.2 Πωλήσεις Εταιρειών Media Specialists
3.3.3 Κατάταξη των Κυριοτέρων Εταιρειών Media Specialists Βάσει Οικονομικών Μεγεθών
3.3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Media Specialists
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.4 Υπαίθρια Διαφήμιση
3.4.1 Γενικά Στοιχεία Υπαίθριας Διαφήμισης
3.4.2 Κατηγορίες Μέσων Υπαίθριας Διαφήμισης - Δυναμικό
3.4.3 Παρουσίαση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Μέσων Υπαίθριας Διαφήμισης
3.4.4 Πωλήσεις Εταιρειών Εκμετάλλευσης Μέσων Υπαίθριας Διαφήμισης
3.4.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Μέσων Υπαίθριας Διαφήμισης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Κινηματογραφική Διαφήμιση
3.5.1 Παρουσίαση Εταιρειών Κινηματογραφικής Διαφήμισης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά της Διαφήμισης
4.1 Τεκμαρτή Διαφημιστική Δαπάνη
4.1.1 Διαφημιστική Δαπάνη στα Ραδιοτηλεοπτικά και Έντυπα Μέσα
4.1.2 Διαφημιστική Δαπάνη ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων & Υπηρεσιών
4.1.3 Διαφημιστική Δαπάνη στα Υπαίθρια Μέσα
4.2 Εκτίμηση Πραγματικής Διαφημιστικής Δαπάνης
4.3 Μερίδια Αγοράς Διαφημιστικών Εταιρειών και Κατάταξη Βάσει Μικτών Κερδών
4.4 Δυναμικό και Μερίδια Αγοράς των Εταιρειών Εκμετάλλευσης Υπαίθριων Μέσων Διαφήμισης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Διαφημιστική Αγορά
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Τα κυριότερα διαφημιστικά δίκτυα βάσει εσόδων (2004)
Π1.2 Διαφημιστικές εταιρείες, μέλη της ΕΔΕΕ
Π1.3 Εταιρείες media specialists, μέλη της ΕΔΕΕ
Πίνακας 2.1 Τρόπος κοστολόγησης διαφημιστικού χρόνου και χώρου στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο
Πίνακας 2.2 Τρόπος κοστολόγησης διαφημιστικού χρόνου και χώρου στον τύπο
Π2.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ανά μήνα και ανά μέσο (2001-2002)
Π2.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ανά μήνα και ανά μέσο (2003-2004)
Π2.3 Διαφημιστική δαπάνη των κυριότερων διαφημιζομένων (2004)
Π2.4 Εξέλιξη πωλήσεων των μεγαλύτερων διαφημιζόμενων εταιρειών (2002-2004)
Π2.5 Εξέλιξη προ φόρου κερδών των μεγαλύτερων διαφημιζόμενων εταιρειών (2002-2004)
Π2.6 Διαφημιστική δαπάνη ως ποσοστό των πωλήσεων και των προ φόρου κερδών των μεγαλύτερων διαφημιζόμενων εταιρειών (2004)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση διαφημιστικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις διαφημιστικών επιχειρήσεων (2000-2005)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες διαφημιστικών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση επιχειρήσεων media specialists
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων media specialists (2000-2005)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες επιχειρήσεων media specialists για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης υπαίθριων μέσων διαφήμισης
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2000-2005)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Παρουσίαση επιχειρήσεων κινηματογραφικής διαφήμισης (screen advertising)
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις επιχειρήσεων κινηματογραφικής διαφήμισης (2000-2005)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων διαφήμισης (2002)
Π3.2 Χάρτης διαφημιστικών ομίλων Ελλάδος
Π3.3 Κατάταξη διαφημιστικών επιχειρήσεων βάσει μικτού κέρδους (2002-2004)
Π3.4 Κατάταξη διαφημιστικών επιχειρήσεων βάσει κέρδους προ φόρου εισοδήματος (2002-2004)
Π3.5 Κατάταξη διαφημιστικών επιχειρήσεων βάσει μικτού περιθωρίου κέρδους (%), (2002-2004)
Π3.6 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας διαφημιστικών επιχειρήσεων (2000-2004)
Π3.7 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας διαφημιστικών επιχειρήσεων (2000-2004)
Π3.8 Αριθμοδείκτες ρευστότητας διαφημιστικών επιχειρήσεων (2000-2004)
Π3.9 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης διαφημιστικών επιχειρήσεων (2000-2004)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός διαφημιστικών επιχειρήσεων (2003-2004)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων διαφημιστικών επιχειρήσεων (2003-2004)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων διαφημιστικών επιχειρήσεων (2003-2004)
Π3.13 Κατάταξη επιχειρήσεων media specialists βάσει μικτού κέρδους (2002-2004)
Π3.14 Κατάταξη επιχειρήσεων media specialists βάσει μικτού περιθωρίου κέρδους % (2002-2004)
Π3.15 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων media specialists (2000-2004)
Π3.16 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων media specialists (2000-2004)
Π3.17 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων media specialists (2000-2004)
Π3.18 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων media specialists (2000-2004)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων media specialists (2003-2004)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων media specialists (2003-2004)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων media specialists (2003-2004)
Π3.22 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2000-2004)
Π3.23 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2000-2004)
Π3.24 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2000-2004)
Π3.25 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2000-2004)
Π3.26 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2003-2004)
Π3.27 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2003-2004)
Π3.28 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης (2003-2004)
Πίνακας 4.1 Διαφημιστική δαπάνη ανά διαφημιστικό μέσο (1999-2005)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση υπαίθριας διαφημιστικής δαπάνης ανά μέσο (2004)
Πίνακας 4.3 Οι 20 κυριότερες κατηγορίες προϊόντων- υπηρεσιών στην υπαίθρια δαπάνη (2004)
Πίνακας 4.4 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο (1999-2005)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς των διαφημιστικών εταιρειών (2004)
Πίνακας 4.6 Κατάταξη διαφημιστικών επιχειρήσεων βάσει μικτού κέρδους (2004)
Πίνακας 4.7 Δυναμικό των κυριοτέρων μέσων υπαίθριας διαφήμισης (2005)
Π4.1 Εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης στα ραδιοτηλεοπτικά κι έντυπα μέσα ανά κύρια κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών (1999-2005)
Π4.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης υπαίθριας διαφήμισης ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών (2004)
Πίνακας 5.1 Ποσοστιαία μεταβολή της διαφημιστικής δαπάνης (2004-2006)
Πίνακας 5.2 Μερίδια (%) των μέσων στο σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης της ΕΕ-15 (1993, 2003-2006)
Πίνακας 5.3 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Αυστρία (2001-2006)
Πίνακας 5.4 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στο Βέλγιο (2001-2006)
Πίνακας 5.5 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στη Δανία (2001-2006)
Πίνακας 5.6 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στη Φιλανδία (2001-2006)
Πίνακας 5.7 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στη Γαλλία (2001-2006)
Πίνακας 5.8 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στη Γερμανία (2001-2006)
Πίνακας 5.9 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Ιρλανδία (2001-2006)
Πίνακας 5.10 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Ιταλία (2001-2006)
Πίνακας 5.11 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Ολλανδία (2001-2006)
Πίνακας 5.12 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Πορτογαλία (2001-2006)
Πίνακας 5.13 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Ισπανία (2001-2006)
Πίνακας 5.14 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στο Ηνωμένο Βασίλειο (2001-2006)
Πίνακας 5.15 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στον Καναδά (2001-2006)
Πίνακας 5.16 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στην Ιαπωνία (2001-2006)
Πίνακας 5.17 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (2001-2006)