ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ENOIKIAΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η μεγάλη ακτογραμμή της χώρας μας σε συνδυασμό με το μεγάλο πλήθος των νησιών της και τις ασφαλείς θάλασσες, την καθιστούν ως ιδανικό τόπο για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και ειδικότερα των υπηρεσιών ενοικίασης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής (yachting).
O συνολικός στόλος των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής που δραστηριοποιούνται στις ελληνικές θάλασσες εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα σε περίπου 6.400 σκάφη εκ των οποίων το 65% περίπου είναι σκάφη ιστιοπλοϊκά και το υπόλοιπο 35% σκάφη μηχανοκίνητα.
Σε ολόκληρη τη χώρα εκτιμάται ότι λειτουργούν σήμερα περίπου 400 εταιρείες ενοικίασης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.
Ανοδική ήταν η εξέλιξη του μεγέθους αγοράς του ελληνικού επαγγελματικού yachting κατά την περίοδο 2014-2018 με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,4%. Το 2018 (σε σχέση με το 2017) η αγορά σημείωσε αύξηση 4,4%.
Το 2019 (σε σχέση με το 2018) η αγορά σημείωσε αύξηση 11,3% για να μειωθεί δραστικά το 2020 (μείωση 71,2%) ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού.
Το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού μεγέθους αγοράς (71% περίπου) προέρχεται από τους ναύλους των ιστιοπλοϊκών σκαφών και το υπόλοιπο 29% περίπου από τους ναύλους των μηχανοκίνητων σκαφών.
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θαλάσσιος Τουρισμός – Όροι και Ορισμοί
1.3 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα8
2.2 Υποδομή σε Τουριστικούς Λιμένες
2.3 Οικονομικοί Παράγοντες
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Προώθηση Υπηρεσιών Yachting
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Ευρύτερου Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
6.1 Μέγεθος Αγοράς της Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
6.2 Μερίδια Εταιρειών – Δείκτης Συγκέντρωσης
7. Ο Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ευρώπη
8. Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών – Συνεργατών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
8.2 Προοπτικές
8.3 Προτάσεις για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα III: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2020)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2019)
Πίνακας 2.3 Χωροθετημένοι λιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 2.4 Τουριστικοί λιμένες στην Ελλάδα
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2019)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2009-2019)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις ενοικίασης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις – έσοδα εταιρειών του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις – έσοδα εταιρειών του κλάδου (2019-2020)
Πίνακας 3.4 Διεθνείς εκθέσεις Yachting ανά τον κόσμο
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/19)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου yachting-cruising (2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου yachting-cruising (2019-2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς επαγγελματικού yachting (2014-2020)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος αγοράς ανά κατηγορία (2019-2020)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς εταιρειών επαγγελματικού yachting βάσει εσόδων (2019)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά επαγγελματικού yachting (2019)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς εταιρειών επαγγελματικού yachting βάσει ιδιόκτητου στόλου σκαφών (2020)
Πίνακας 7.1 Αριθμός αγκυροβολίων στην Ευρώπη
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς του επαγγελματικού yachting (2021-2023)