ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Ο κλάδος των ρολογιών χειρός περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος, το βαθμό δραστηριοποίησής τους στα εξεταζόμενα προϊόντα και το δίκτυο διανομής αυτών.
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός (σε ποσότητα και αξία) ακολούθησε ανοδική πορεία την τριετία 2017-2019, η οποία ανακόπηκε κατά το 2020 (-29,6% το 2020/2019, σε όρους ποσότητας και -26% σε αξία) ως αποτέλεσμα των συνθηκών που επιβλήθηκαν στην αγορά για τον περιορισμό της πανδημίας Covid-19 (αναστολή λειτουργίας καταστημάτων κ.ά.).
Το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς αφορά ρολόγια με λιανική τιμή πώλησης έως €600 (περίπου 85% το 2021).
Το 2021, παρά το lockdown των πρώτων μηνών του έτους, η αγορά των ρολογιών χειρός ανέκαμψε - ως ένα βαθμό (+17,2% το 2021/2020, σε όρους ποσότητας και +20% σε αξία).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Ρολογιών Χειρός
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη Νοικοκυριών για Ρολόγια Χειρός
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ρολογιών Χειρός
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
3.4 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Ρολογιών Χειρός
3.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Επιχειρήσεις Εισαγωγής και Εμπορίας Smartwatch
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
4.3 Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ρολογιών Χειρός
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Ρολογιών Χειρός
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο
6.1.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών Ρολογιών Χειρός – Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών Ρολογιών Χειρός – Κύριες Χώρες Προορισμού
6.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ρολογιών Χειρός
6.2.1 Μερίδια Αγοράς Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ρολογιών Χειρός
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά Ρολογιών Χειρός
7.1 Η Παγκόσμια Αγορά
7.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ρολογιών Χειρός
7.2.1 Εισαγωγές Ρολογιών Χειρός από χώρες της Ε.Ε.
7.2.2 Εξαγωγές Ρολογιών Χειρός από χώρες της Ε.Ε.
7.3 Οι Κορυφαίες Μάρκες Πολυτελών Ρολογιών Χειρός Παγκοσμίως
7.4 Τα Κορυφαία Εμπορικά Σήματα Smartwatch Παγκοσμίως
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα –Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές – Επιπτώσεις της Πανδημίας Covid-19
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή ρολογιών (2016 – 2021)
Πίνακας 2.2 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα 2009-2019
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας (2010-2020)
Π2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδος ανά ηλικιακή ομάδα (2019-2020)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ρολόγια χειρός, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2020)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ρολόγια χειρός, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2019)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ρολόγια χειρός, κατά περιοχή (2018-2020)
Πίνακας 3.1 Πλήθος Επιχειρήσεων και Καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου Ρολογιών και Κοσμημάτων (2018)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2015-2020)
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις Εισαγωγής και Εμπορίας Smartwatch
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2021 - 2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Εμπορίας Ρολογιών Χειρός (2021 - 2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός βάσει ποσότητας (1995-2021)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ρολογιών χειρός βάσει αξίας (2001-2021)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς ορισμένων εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει αξίας (2021)
Π6.1 Εισαγωγές ρολογιών χειρός ανά κατηγορία (2016-2020)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης ρολογιών χειρός (2019 - 2020)
Π6.3 Εξαγωγές ρολογιών χειρός ανά κατηγορία (2016-2020)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού ρολογιών χειρός (2019 - 2020)
Πίνακας 7.1 Μέση τιμή εξαγόμενων ρολογιών χειρός ανά κύρια χώρα (2019-2020)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Αγοράς Ρολογιών Χειρός (2022-2024)