ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση 18
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

Ο κλάδος της οινοποιίας στην Ελλάδα περιλαμβάνει λίγες οινοβιομηχανίες μεγάλου μεγέθους, καθώς και πλήθος μικρομεσαίων οινοποιητικών επιχειρήσεων και αγροτικών συνεταιρισμών.
Η εγχώρια παραγωγή οίνου παρουσιάζει ετήσιες διακυμάνσεις, καθώς αυτή επηρεάζεται μεταξύ άλλων και από απρόβλεπτους παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες. Τα μεγέθη της παραγωγής είχαν κορυφωθεί την περίοδο 2004-2005, ενώ στη συνέχεια η εξέλιξη ήταν σε γενικές γραμμές φθίνουσα.
Την τελευταία πενταετία (2015-2020) προκύπτει μείωση 19,0% στα μέσα επίπεδα παραγωγής
Οι λευκοί οίνοι αποτελούν, διαχρονικά, την κυριότερη κατηγορία οίνων καθώς καλύπτουν ποσοστό από 65% έως 70% επί της συνολικής εγχώριας παραγωγής τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα, οι ερυθροί και ερυθρωποί οίνοι καλύπτουν μερίδια από 30% ως 35% της συνολικής παραγωγής.
Τα κρασιά εγχώριας παραγωγής καλύπτουν την εγχώρια ζήτηση σε πολύ μεγάλο βαθμό, γεγονός που διαμορφώνει σε χαμηλά επίπεδα το βαθμό εισαγωγικής διείσδυσης, ο οποίος κυμάνθηκε στο 14% την περίοδο 2018-2019, παρουσιάζοντας ανοδική τάση.
Η εγχώρια κατανάλωση οίνου καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα. Το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 65%-70%, καταλαμβάνουν τα λευκά κρασιά, στα οποία περιλαμβάνεται και η ρετσίνα. Τα ερυθρά και ερυθρωπά κρασιά αντιπροσωπεύουν ποσοστό της τάξης του 30%-35%. Όσον αφορά τη ρετσίνα, το μερίδιό της στο σύνολο της αγοράς εκτιμάται περίπου στο 10%.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
Καλλιεργούμενες Εκτάσεις Οινάμπελων
Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
Ελληνικά Κρασιά ΠΟΠ ανά Περιφέρεια
Ελληνικά Κρασιά ΠΓΕ ανά Περιφέρεια

Η Ζήτηση Προϊόντων Οινοποιίας
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά των Προϊόντων Οινοποιίας
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Δίκτυα Διανομής
Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Περιφέρεια
Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Ποτών
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας Ποτών
ICAP Covid Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
--Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
-Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Οινοποιίας Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Οίνου
Εγχώρια Παραγωγή Οίνου
Ανάλυση Εγχώριας Παραγωγής Οίνου
Εξέλιξη των Εγχώριων Αποθεμάτων Οίνου
Εξωτερικό Εμπόριο Οίνου
Εισαγωγές Οίνου
Εξαγωγές Οίνου
Εγχώρια Αγορά Οίνου – Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
Ετήσια Κατά Κεφαλή Κατανάλωση Οίνου
Εγχώρια Αγορά Εμφιαλωμένου Κρασιού
Μερίδια Αγοράς Εμφιαλωμένου Κρασιού
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά
Παγκόσμια Έκταση Αμπελώνων
Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση Οίνου
Κυριότερες Χώρες Εισαγωγής και Εξαγωγής Οίνου
Παραγωγή Οίνου σε χώρες της Ε.Ε.
Εμπορικό Ισοζύγιο Οίνου της Ε.Ε.
Οίνοι ΠΓΕ στην Ε.Ε.
Οίνοι ΠΟΠ στην Ε.Ε.
Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου – Επιπτώσεις Covid - 19
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου