ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στον κλάδο των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) δραστηριοποιούνται πολυάριθμα Ινστιτούτα ως επί το πλείστον μικρού μεγέθους.
Τα περισσότερα Ι.Ι.Ε.Κ. λειτουργούν στη Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Τα μεγαλύτερα του κλάδου από πλευράς σπουδαστών διαθέτουν και παραρτήματα σε μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας.
Ο αριθμός των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) που λειτουργούν την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο (2019/2020) ανέρχεται σε 128.
Σύμφωνα με τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών τα νοικοκυριά μείωσαν τις δαπάνες τους για υπηρεσίες εκπαίδευσης κατά 30% περίπου την περίοδο 2010-2016.
Την τελευταία τριανταετία η ζήτηση για σπουδές μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει αυξηθεί κατακόρυφα.
Ο αριθμός των καταρτιζομένων στα Δημόσια και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. αυξήθηκε κατά 6,4% το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019/20 και διαμορφώθηκε στους 67.153 καταρτιζομένους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.1Εισαγωγή
1.2Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα
1.3Θεσμικό πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του κλάδου
2.1Γενικά
2.2Οικονομικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.3Λοιποί Παράγοντες - Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
3.Η Προσφορά του κλάδου
3.1Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ.
3.2Παρουσίαση Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
3.3Πωλήσεις Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
3.4Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
3.5Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Αγορά των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
5.1Δαπάνες Εκπαίδευσης
5.2Αριθμός Καταρτιζομένων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
5.3Μερίδια αγοράς Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
6.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
7.Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Επίπεδα Εκπαίδευσης σύμφωνα με τη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (International Standard Classification of Education, ISCED)
Πίνακας 2.2 Ποσοστό ανέργων στο σύνολο του πληθυσμού και στα άτομα ηλικίας 15 - 29 ετών (2009 – 2018)
Πίνακας 2.3 Προβολές πληθυσμού (2010 – 2050)
Πίνακας 2.4 Μέση Μηνιαία Δαπάνη ανά νοικοκυριό για υπηρεσίες Εκπαίδευσης (2010 – 2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση κυριότερων Ι.Ι.Ε.Κ.
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (2014-2018)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2019)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2019)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 - 2019)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2018 - 2019)
Π3.1 Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MONDE, LE, Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΚΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΚΤΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΣΧΟΛΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εκτιμώμενες δαπάνες των νοικοκυριών για φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για υπηρεσίες Εκπαίδευσης, ετήσιες και σωρευτικές μεταβολές (2011-2018)
Πίνακας 5.2 Αριθμός Καταρτιζομένων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. (2019/2020)
Πίνακας 6.1 Ποσοστά Ανεργίας σε Ευρωπαϊκές χώρες ανά επίπεδο εκπαίδευσης (2018)
Πίνακας 6.2 Αριθμός φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά επίπεδο σπουδών και ανά φύλο (2016)
Πίνακας 6.3 Κατανομή (%) φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά τομέα σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2016)