ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο κτηνιατρικός φαρμακευτικός κλάδος και ο κλάδος των κτηνιατρικών υπηρεσιών αποτελούν σημαντικό τομέα για τη διασφάλιση της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας.
Στην ελληνική αγορά κτηνιατρικού φαρμάκου δραστηριοποιείται μικρός αριθμός, εισαγωγικών (κατά κύριο λόγο) επιχειρήσεων, καθώς δεν πραγματοποιείται αξιόλογη εγχώρια παραγωγή.
Στην ελληνική επικράτεια λειτουργεί μεγάλος αριθμός κτηνιατρείων, κλινικών, νοσοκομείων, κέντρων υγείας, τα οποία παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αφορά ατομικές επιχειρήσεις και σε μικρότερο ποσοστό ομόρρυθμες εταιρείες.
Το μέγεθος αγοράς κτηνιατρικών φαρμάκων (σε τιμές χονδρικής) παρουσίασε αυξητική πορεία την περίοδο 2014-2018.
Η εγχώρια αγορά κτηνιατρικών υπηρεσιών (σε τιμές λιανικής) παρουσίασε μικρές αυξομειώσεις την περίοδο 2014-2018 και προβλέπεται ελαφρά άνοδος το 2019.
Το κυριότερο κανάλι διανομής κτηνιατρικών φαρμάκων παραμένει το φαρμακείο με ποσοστό 51% της συνολικής αγοράς, ενώ ακολουθούν τα κτηνιατρεία-κλινικές και οι χονδρέμποροι-μεταπωλητές με 27% και 21% αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Κλάδο
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Για Κτηνιατρικά Φάρμακα & Υπηρεσίες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Στοιχεία Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Κτηνιατρείων στην Ελλάδα
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων & Υπηρεσιών
3.4 Κύκλος Εργασιών Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» και Ιατρικές Υπηρεσίες
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών των Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων βάσει Kερδοφορίας
5. Η Αγορά των Κτηνιατρικών Φαρμάκων
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Κτηνιατρικών Φαρμάκων
5.2 Μέγεθος Αγοράς Κτηνιατρικών Φαρμάκων
5.3 Η Αγορά Κτηνιατρικών Φαρμάκων ανά Κανάλι Διανομής
5.4 Μέγεθος Αγοράς Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
5.5 Μερίδια Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων – Βαθμός Συγκέντρωσης
6. Η Διεθνής Αγορά των Κτηνιατρικών Φαρμάκων
Η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Κτηνιατρικών Φαρμάκων
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ζωικό κεφάλαιο ανά είδος ζώου (2012- 2017)
Πίνακας 2.2 Αριθμός ζώων και εκμεταλλεύσεων (2016-2017)
Πίνακας 2.3 Αριθμός πουλερικών, κουνελιών και στρουθοκαμήλων (2016)
Πίνακας 2.4 Αριθμός ζώων συντροφιάς (2017)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2017)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2016)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2017)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2016)
Πίνακας 3.1 Σύνολο κτηνιατρείων ανά διοικητική περιφέρεια/περιφερειακή ενότητα (2019)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Κτηνιατρικών Φαρμάκων
Πίνακας 3.3 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2018)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου «Εμπόριο: Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2018)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου «Ιατρικές Υπηρεσίες» (2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CEVA ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FATRO - HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NEOCELL Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NUEVO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TAFARM Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Πωλήσεις των εγχωρίως παραγόμενων κτηνιατρικών φαρμάκων (σε αξία, 2016-2019)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος Αγοράς Κτηνιατρικών Φαρμάκων (2014-2019)
Πίνακας 5.3 Εγχώρια Αγορά Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (2014-2019)
Πίνακας 5.4 Εκτιμώμενα μερίδια επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτης συγκέντρωσης εταιρειών κτηνιατρικών φαρμάκων
Πίνακας 6.1 Συνολικές Πωλήσεις Κτηνιατρικών Φαρμάκων σε παγκόσμιο επίπεδο (2002 – 2023)
Πίνακας 6.2 Συνολικές Πωλήσεις Κτηνιατρικών Φαρμάκων στην Ευρώπη (2012 – 2018)
Πίνακας 6.3 Μεγαλύτερες επενδύσεις στην παγκόσμια κτηνιατρική αγορά (2014-2018)
Πίνακας 6.4 Πληθυσμός ζώων συντροφιάς στην Ευρώπη ανά χώρα (2017)