ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΚΑΠΝΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΚΑΠΝΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ

Οι εταιρείες του κλάδου έχουν ως κύρια δραστηριότητα την πρώτη μεταποίηση του καπνού, που αποτελεί ένα στάδιο επεξεργασίας το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ της πρωτογενούς παραγωγής (καπνοπαραγωγοί) και της τελικής μεταποίησης του καπνού (σιγαρετοβιομηχανίες). Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το πλήθος των καπνεμπορικών – μεταποιητικών εταιρειών έχει συρρικνωθεί δραστικά, λόγω της ραγδαίας μείωσης της εγχώριας παραγωγής καπνού. Από το 2006 η καλλιέργεια και η παραγωγή καπνού συρρικνώθηκε σημαντικά, λόγω της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, το 2006 η παραγωγή καπνού μειώθηκε κατά 80%. Τα επόμενα τέσσερα έτη (2007-2010) η αγορασθείσα ποσότητα παρέμεινε γενικά σε χαμηλά επίπεδα, ενώ την πενταετία 2011-2014 παρατηρήθηκε τάση ανάκαμψης.
Στην παρούσα φάση πολύ λίγες εταιρείες του κλάδου εξακολουθούν να λειτουργούν, πραγματοποιώντας αγορά καπνών νέας εσοδείας και επεξεργασία. Κάποιες επιχειρήσεις συνέχιζαν τη δραστηριότητάς τους εκποιώντας τα αποθέματά τους, ενώ άλλες είτε εμπορεύονται πλέον έτοιμα καπνά είτε έχουν αλλάξει αντικείμενο δραστηριότητας.
Οι συνολικές εισαγωγές καπνών μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,5% (σε ποσότητα) την περίοδο 2017-2019. Το 2020 οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,3% (σε ποσότητα) και 11,8% (σε αξία) σε σύγκριση με το 2019. Η πορεία των εξαγωγών καπνών ήταν φθίνουσα την περίοδο 2017-2019, με μέσο ετήσιο ρυθμό 12,1% (σε ποσότητα). Το 2020 οι συνολικές εξαγωγές καπνών ενισχύθηκαν κατά 12,4% (σε ποσότητα) και 14,0% (σε αξία) σε σύγκριση με το 2019.
Ο κλάδος των τσιγάρων-πούρων συγκροτείται από μικρό αριθμό εταιρειών στην Ελλάδα. Ο παραγωγικός τομέας έχει συρρικνωθεί, ενώ και στον εισαγωγικό τομέα το πλήθος των επιχειρήσεων είναι περιορισμένο. Συγκεκριμένα, στην παραγωγή τσιγάρων δραστηριοποιούνται τρεις καπνοβιομηχανίες οι οποίες αναλαμβάνουν την παραγωγή διεθνώς αναγνωρισμένων ξένων σημάτων, παράλληλα με τη διάθεση των ελληνικών εμπορικών σημάτων. Όσον αφορά τον εισαγωγικό τομέα, οι επιχειρήσεις είναι συγκριτικά περισσότερες, με την πλειονότητα αυτών να αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων με ισχυρή παρουσία στην διεθνή αγορά.
Σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο τα τελευταία χρόνια έχει η είσοδος του ηλεκτρονικού τσιγάρου και (πιο πρόσφατα) των θερμαινόμενων προϊόντων (ράβδων) καπνού, αποσπώντας σταδιακά μερίδιο από την "παραδοσιακή" αγορά των συμβατικών τσιγάρων.
Η εγχώρια παραγωγή τσιγάρων παρουσιάζει διακυμάνσεις. Την περίοδο 2008-2012, ο όγκος της παραγωγής ήταν πτωτικός. Την τελευταία 3ετία (2018-2020) μειώθηκε σημαντικά γεγονός που οφείλεται σε μία εταιρεία η οποία από το 2018 διέκοψε την παραγωγή «παραδοσιακών» τσιγάρων και δραστηριοποιείται πλέον στην παραγωγή θερμαινόμενων ράβδων καπνού. Παράλληλα, συνεχίζει την εισαγωγή και διάθεση συμβατικών τσιγάρων.
Ποσοστό περίπου 80% της παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού εξάγεται σε διάφορες χώρες.
Οι συνολικές εισαγωγές τσιγάρων-πούρων παρουσιάζουν αυξομειώσεις τα τελευταία έτη. Ειδικότερα, τη διετία 2018-2019 κινήθηκαν ανοδικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το 2020 κατέγραψαν σημαντική μείωση κατά 40,6% σε ποσότητα, σε σύγκριση με το 2019, ενώ σε όρους αξίας καταγράφηκε πτώση 33,1%. Η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγόμενων προϊόντων αφορά τσιγάρα, τα οποία καλύπτουν περίπου το 95% σε όρους ποσότητας και το 85% σε όρους αξίας, των συνολικών εισαγωγών, τα τελευταία έτη
Οι εξαγωγές τσιγάρων-πούρων παρουσιάζουν διακυμάνσεις την τελευταία πενταετία. Ειδικότερα, σημαντική μείωση κατέγραψαν τη διετία 2017-2018, το 2019 κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, αλλά το 2020 αυξήθηκαν κατά 9,3% σε ποσότητα και κατά 19% σε αξία, συγκριτικά με το 2019. Σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών αφορά τσιγάρα, ενώ οι εξαγωγές πούρων είναι αμελητέες τα τελευταία έτη.
Η νόμιμη διάθεση τσιγάρων στην ελληνική αγορά (φορολογηθείσες ποσότητες) έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, σημειώνοντας όμως ετήσιες διακυμάνσεις. Αναφορικά με τα τελευταία χρόνια, παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι η αύξηση της φορολογίας που εφαρμόστηκε από την 1/1/2017 οδήγησε σε αποθεματοποίηση μεγάλων ποσοτήτων το 2016. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρείται αύξηση 13,8% στις φορολογηθείσες ποσότητες τσιγάρων το 2016 σε σχέση με το 2015, ενώ το 2017 καταγράφεται πτώση 37,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Αύξηση (8,6%) παρατηρείται το 2018, ενώ την επόμενη διετία (2019-2020) οι φορολογηθείσες ποσότητες τσιγάρων μειώθηκαν (ετήσια μείωση 10,8% το 2020).
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί Κλαδικής Μελέτης

Εισαγωγή
Α’ ΜΕΡΟΣ: ΚΑΠΝΑ
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονισμοί
Η Ζήτηση Καπνών
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Η Προσφορά Καπνού
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Εταιρειών Επεξεργασίας Καπνού
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Επεξεργασίας Καπνού
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Επεξεργασίας Καπνού
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Η Εγχώρια Αγορά Καπνού
Εξέλιξη Συνολικής Αγοράς Καπνού
Εξωτερικό Εμπόριο Καπνού – Ανάλυση Εισαγωγών Καπνού
Εξωτερικό Εμπόριο Καπνού – Ανάλυση Εξαγωγών Καπνού
Διεθνής Αγορά Καπνών
Εξέλιξη της Παγκόσμιας Παραγωγής Καπνού
Εξέλιξη της Παραγωγής Καπνού στην Ε.Ε.
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΤΣΙΓΑΡΑ - ΠΟΥΡΑ
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Κύρια Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Θεσμικό Πλαίσιο - Φορολογική Πολιτική
Η Ζήτηση Τσιγάρων-Πούρων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά Τσιγάρων-Πούρων
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των Επιχειρήσεων βάσει Προσωπικού
Πωλήσεις Εταιρειών Παραγωγής και Εισαγωγής Τσιγάρων – Πούρων
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Ευρύτερου Κλάδου των Καπνών
Δείκτης ICAP COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Παραγωγής και Εισαγωγής Τσιγάρων – Πούρων
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Παραγωγής και Εισαγωγής Τσιγάρων – Πούρων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Αγορά Τσιγάρων-Πούρων
Εξέλιξη Εγχώριας Παραγωγής Τσιγάρων
Εξωτερικό Εμπόριο Τσιγάρων-Πούρων –Εξέλιξη Εισαγωγών
Εξωτερικό Εμπόριο Τσιγάρων-Πούρων - Ανάλυση Εισαγωγών
Κυριότερες Χώρες Εισαγωγής Τσιγάρων
Εξωτερικό Εμπόριο Τσιγάρων-Πούρων –Εξέλιξη Εξαγωγών
Εξωτερικό Εμπόριο Τσιγάρων-Πούρων – Ανάλυση Εξαγωγών
Κυριότερες Χώρες Εξαγωγής Τσιγάρων
Κυριότερες Χώρες Εξαγωγής Πούρων
Εξέλιξη Μεγέθους Εγχώριας Αγοράς Τσιγάρων
Μερίδια Αγοράς
Εξέλιξη Μεγέθους Αγοράς Λεπτοκομμένου Καπνού
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πούρων
Η Αγορά του Ηλεκτρονικού Τσιγάρου
Περιγραφή των Προϊόντων
Θεσμικό Πλαίσιο
Επιχειρήσεις του Κλάδου
Κύκλος Εργασιών – Οικονομικά Μεγέθη Εταιρειών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά του Ηλεκτρονικού Τσιγάρου
Η Διεθνής Αγορά Τσιγάρων
Παγκόσμια Αγορά Τσιγάρων
Εξελίξεις στην Διεθνή Αγορά Τσιγάρων – Μερίδια Κορυφαίων Εταιρειών
Κατανάλωση Τσιγάρων στην Ε.Ε.-28
Κατανάλωση Λεπτοκομμένου Καπνού στην Ε.Ε.-28

Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου