ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE)

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2016
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE)

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη - Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Ανακύκλωση Χαρτιού
Η Ζήτηση του Κλάδου Χαρτιού Υγείας - Καθαριότητας – Ατομικής Υγιεινής “Tissue”
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Στοιχεία Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Συνθήκες Ανταγωνισμού – Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
Δίκτυα Διανομής
Διαφημιστική Δαπάνη
Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Πωλήσεις Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Αποδοτικότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Ρευστότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Παραγωγικών Επιχειρήσεων -Δραστηριότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας

Η Εγχώρια Αγορά των Προϊόντων Χαρτιού – Υγείας – Καθαριότητας - Ατομικής Υγιεινής “Tissue”
Εγχώρια Παραγωγή Ανεπεξέργαστου Χαρτιού “Tissue”
Μερίδια Παραγωγής Ανεπεξέργαστου Χαρτιού “Tissue”
Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Χαρτιού “Tissue”
Εξωτερικό Εμπόριο – Εισαγωγές Ανεπεξέργαστου Χαρτιού “Tissue”
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξαγωγές Ανεπεξέργαστου Χαρτιού “Tissue”
Εξωτερικό Εμπόριο – Εισαγωγές Ανά Χώρα Προέλευσης
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξαγωγές Ανά Χώρα Προορισμού
Εξωτερικό Εμπόριο – Εισαγωγές Τελικών Προϊόντων Χαρτιού – Υγείας – Καθαριότητας - Ατομικής Υγιεινής
“Tissue”
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξαγωγές Τελικών Προϊόντων Χαρτιού – Υγείας – Καθαριότητας - Ατομικής Υγιεινής
“Tissue”
Εμπορικό Ισοζύγιο - Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Τελικών Προϊόντων Χαρτιού – Υγείας – Καθαριότητας - Ατομικής Υγιεινής
“Tissue”
Εξωτερικό Εμπόριο – Εισαγωγές Ανά Χώρα Προέλευσης
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξαγωγές Ανά Χώρα Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Ανεπεξέργαστου Χαρτιού “Tissue”
Εγχώρια Αγορά Τελικών Προϊόντων “Tissue”
Εγχώρια Αγορά Ειδών Ατομικής Υγιεινής
Μερίδια Αγοράς – Συγκέντρωση στον Κλάδο

Στοιχεία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Αγοράς Χαρτιού
Ευρωπαϊκή αγορά χαρτιού
Διεθνής και Ευρωπαϊκή αγορά χαρτιού “Tissue”

Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου