ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE)

Έκδοση 14
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE)

Η παραγωγή ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue είναι συγκεντρωμένη σε λίγες μεγάλες καθετοποιημένες μονάδες, οι οποίες κατασκευάζουν ανεπεξέργαστο χαρτί tissue (jumbo rolls), μέρος του οποίου μεταποιούν στη συνέχεια σε τελικά προϊόντα, ενώ το υπόλοιπο διαθέτουν σε τρίτους (επεξεργαστές).
Περιορισμένος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων, οι οποίες ασχολούνται με τα είδη ατομικής υγιεινής (γυναικεία επιθέματα, πάνες παιδικές και πάνες ακράτειας), οι περισσότερες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στον εισαγωγικό τομέα. Αντίθετα, αρκετές είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται μόνο με την επεξεργασία (ουσιαστικά κοπή) χαρτιού tissue για την παραγωγή τελικών προϊόντων οικιακής - επαγγελματικής χρήσης.
Από το έτος 2009 παρατηρείται κάμψη της εγχώριας παραγωγής ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue, με την πτώση να γίνεται εντονότερη την περίοδο 2012 - 2016. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε καθοριστικά η διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας σημαντικών εταιρειών του κλάδου. Το 2020 η εγχώρια παραγωγή ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue εκτιμάται μειωμένη κατά 9,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το "κενό" μεταξύ παραγωγής-ζήτησης (ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue) καλύφθηκε από την κατακόρυφη αύξηση των εισαγωγών.Το 2021 η εγχώρια παραγωγή ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue προβλέπεται ότι θα ανακάμψει.
Ο όγκος εισαγωγών ανεπεξέργαστου χαρτιού "tissue" παρουσιάζει συνεχόμενα ανοδική πορεία την περίοδο 2014-2020 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 17%. Κατακόρυφη άνοδο καταγράφουν οι εισαγωγές (σε όγκο) τα έτη 2014, 2016 και 2020.
Τόσο ο όγκος όσο και η αξία των εξαγωγών ανεπεξέργαστου χαρτιού "tissue" παρουσιάζουν αύξηση τη διετία 2019-2020. Το 2020 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,2% σε ποσότητα και 12,5% σε αξία,
Η συνολική παραγωγή των τελικών προϊόντων χαρτιού tissue κινήθηκε ανοδικά σε γενικές γραμμές την περίοδο 2013-2020 (με εξαίρεση τα έτη 2015 και 2017 που παρουσίασε οριακή μείωση). Το 2020 σημείωσε σημαντική άνοδο 8,3% σε σχέση με το 2019. Στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής συνέβαλε τα τελευταία έτη και η αυξημένη ζήτηση για προϊόντα private label τα οποία είναι κατά κύριο λόγο εγχωρίως παραγόμενα καθώς και η άνοδος των εξαγωγών. Το 2021 προβλέπεται οριακή μείωση.
O συνολικός όγκος εισαγωγών τελικών προϊόντων "tissue" και ειδών προσωπικής υγιεινής, παρουσιάζει διακυμάνσεις την εξεταζόμενη περίοδο. Το 2020 οι εισαγόμενες ποσότητες εμφανίζονται μειωμένες κατά 9,8% σε σχέση με το 2019. Ωστόσο, η συνολική τους αξία αυξήθηκε κατά 5% έναντι του 2019.
Οι εξαγωγές τελικών προϊόντων "tissue" και ειδών προσωπικής υγιεινής τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα παρουσίασαν αύξηση (με εξαίρεση το 2015) το διάστημα 2010 - 2020. Το 2020 ο συνολικός όγκος των εξαγωγών σημείωσε κατακόρυφη άνοδο 15,4% σε αξία και 23,9% σε ποσότητα.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

Η Ζήτηση του Κλάδου Χαρτιού Υγείας - Καθαριότητας – Ατομικής Υγιεινής Tissue”
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση (στοιχεία Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών)
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Συνθήκες Ανταγωνισμού – Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Δείκτης ICAP COVID SECTOR CHECK
Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Πωλήσεις Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Συναλλακτική Συμπεριφορά
Δείκτης ICAP COVID SECTOR CHECK
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά
Εγχώρια Παραγωγή Ανεπεξέργαστου Χαρτιού “Tissue”
Μερίδια Παραγωγής Ανεπεξέργαστου Χαρτιού “Tissue
Εξωτερικό Εμπόριο Ανεπεξέργαστου Χαρτιού “Tissue
Εγχώρια Αγορά Ανεπεξέργαστου Χαρτιού “Tissue”
Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Χαρτιού “Tissue
Εξωτερικό Εμπόριο Τελικών Προϊόντων Χαρτιού “Tissue” και Ειδών Ατομικής Υγιεινής
Εμπορικό Ισοζύγιο - Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Τελικών Προϊόντων Χαρτιού Υγείας - Καθαριότητας - Ατομικής Υγιεινής “Tissue”
Εγχώρια Αγορά Τελικών Προϊόντων Χαρτιού “Tissue”
Μερίδια Αγοράς Τελικών Προϊόντων Χαρτιού “Tissue”
Εγχώρια Αγορά Ειδών Ατομικής Υγιεινής
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά

Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου