ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2015
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Η ζήτηση ελαστικών και ζαντών στη χώρα μας καλύπτεται από εισαγόμενα προϊόντα, καθώς δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή. Η αγορά των ελαστικών περιλαμβάνει αρκετές επιχειρήσεις, ορισμένες δε αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών. Με την εισαγωγή και διάθεση ζαντών ασχολείται μικρός αριθμός επιχειρήσεων.
Η εγχώρια αγορά ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα παρουσιάζει πτωτική πορεία από το 2008 και μετά, σε όλες τις κατηγορίες ελαστικών (για επιβατικά, δίκυκλα, φορτηγά κ.α.). Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης της αγοράς (σε τεμάχια) διαμορφώθηκε σε 6,3% την περίοδο 2008-2014. Ειδικότερα, το 2014 το ποσοστό μείωσης κυμάνθηκε στο 4%. Η αξία της αγοράς (σε τιμές χονδρικής) μειώθηκε κατά 7,7% το 2014/2013.
Τα ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων κάλυψαν το 76% της συνολικής αγοράς (σε ποσότητα) το 2014 και ακολούθησαν τα ελαστικά δίκυκλων με αντίστοιχο ποσοστό 13,4%.
Κατακόρυφη μείωση παρουσίασαν τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις ζαντών “δεύτερης τοποθέτησης”. Ειδικότερα, την περίοδο 2008-2014 ο ρυθμός μείωσης κυμάνθηκε στο 24%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Κατηγορίες και Χαρακτηριστικά των Προϊόντων
1.5 Στοιχεία Θεσμικού Πλαισίου
1.6 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
2. Η Ζήτηση για Ελαστικά-Ζάντες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ελαστικών – Ζαντών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.2 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Εταιρειών Ελαστικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη Εταιρειών Εισαγωγής Ελαστικών Βάσει Κερδοφορίας
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Ελαστικών - Ζαντών
3.6.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Ελαστικών – Ζαντών
4.1 Εγχώρια Αγορά Ελαστικών
4.2 Εγχώρια Αγορά Ζαντών Αυτοκινήτων
4.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
4.4 Εξωτερικό Εμπόριο Ελαστικών και Ζαντών
4.4.1 Εισαγωγές Ελαστικών – Xώρες Προέλευσης
4.4.2 Εισαγωγές Ζαντών – Χώρες Προέλευσης
4.4.3 Εξαγωγές Ελαστικών – Χώρες Προορισμού
4.4.4 Εξαγωγές Ζαντών – Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ελαστικών
5.1 Παγκόσμια Παραγωγή Ελαστικών
5.2 Κορυφαίες Εταιρείες Παραγωγής Ελαστικών
5.3 Ευρωπαϊκή Αγορά Ελαστικών
5.4 Ευρωπαϊκό Εξωτερικό
Εμπόριο
5.4.1 Επιβατικά και ελαφρά οχήματα
5.4.2 Φορτηγά
6. Συμπεράσματα - Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Oχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2003-2014 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2003-2014/ τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2003-2014/ τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Οχήματα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (2003-2014 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2013)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ελαστικών και ζαντών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2009-2014)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2009 – 2013)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2009 – 2013)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2009 – 2013)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2009 – 2013)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2009 – 2013)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2012 – 2013)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2012 – 2013)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2012 – 2013)
Πίνακας 3.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΙΣΕΛΕΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε&B.E και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GOODYEAR DUNLOP ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ A.E.Β.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΜΑ A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI A.E.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.16 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2013/12)
Πίνακας 3.17 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών βάσει μικτών κερδών (2012-2013)
Πίνακας 3.18 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2012-2013)
Πίνακας 3.19 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών βάσει κερδών EBITDA (2012-2013)
Πίνακας 3.20 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.21 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
Πίνακας 3.22 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Ελαστικών - Ζαντών (2014-2013)
Πίνακας 3.23 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα” (2014-2013)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ελαστικών και ζαντών ανά διαφημιστικό μέσο (2009-2014)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ελαστικών και ζαντών ανά κατηγορία προϊόντος (2009-2014)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ελαστικών ανά εμπορικό σήμα (2013-2014)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα (σε ποσότητα, 1999-2014)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα σε αξία (2008-2014)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ζαντών αυτοκινήτων σε ποσότητα (1999-2014)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ζαντών αυτοκινήτων σε αξία (2008-2014)
Πίνακας 4.5 Μερίδια εταιρειών εισαγωγής ελαστικών (2014)
Π4.1 Eισαγωγές ελαστικών ανά κατηγορία (2008-2013)
Π4.2 Εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα (2008-2013)
Π4.3 Εισαγωγές τροχών για δίκυκλα (2008-2013)
Π4.4 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.5 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων ανά χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.6 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών δικύκλων ανά χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.7 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών χωματουργικών κλπ. ανά χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.8 Εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα ανά χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.9 Εισαγωγές τροχών για δίκυκλα ανά χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.10 Εξαγωγές ελαστικών ανά κατηγορία (2008-2013)
Π4.11 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα (2008-2013)
Π4.12 Εξαγωγές τροχών για δίκυκλα (2008-2013)
Π4.13 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων κατά χώρα προορισμού (2012-2013)
Π4.14 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων κατά χώρα προορισμού (2012-2013)
Π4.15 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών δικύκλων κατά χώρα προορισμού (2012-2013)
Π4.16 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών χωματουργικών κλπ. κατά χώρα προορισμού (2012-2013)
Π4.17 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα κατά χώρα προορισμού (2012-2013)
Π4.18 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για δίκυκλα κατά χώρα προορισμού (2012-2013)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια παραγωγή ελαστικών ανά γεωγραφική περιοχή (2010-2013)
Πίνακας 5.2 Πωλήσεις των 10 κορυφαίων, παγκοσμίως, εταιρειών ελαστικών (2012-2013)
Πίνακας 5.3 Πωλήσεις ελαστικών για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά στην Ε.Ε. (2003-2013)
Πίνακας 5.4 Πωλήσεις ελαστικών για φορτηγά και λεωφορεία στην Ε.Ε. (2003-2013)