ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Η ζήτηση ελαστικών και ζαντών στη χώρα μας καλύπτεται από εισαγόμενα προϊόντα, καθώς δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή. Η αγορά των ελαστικών περιλαμβάνει αρκετές επιχειρήσεις, ορισμένες δε αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών. Με την εισαγωγή και διάθεση ζαντών ασχολείται μικρός αριθμός επιχειρήσεων.
Η εγχώρια αγορά ελαστικών ακολουθεί ελαφρά ανοδική πορεία τα τελευταία έτη, τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία. Το 2019 εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 2,8% έναντι του 2018. Σε όρους αξίας, η αγορά εκτιμάται ότι σημείωσε αύξηση 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Τα ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα εκτιμάται ότι κάλυψαν ποσοστό 70% επί της συνολικής αγοράς (σε τεμάχια) και ακολούθησαν τα ελαστικά για δίκυκλα με αντίστοιχο μερίδιο 17,8% το 2019.
Η εγχώρια αγορά των ζαντών παρουσίασε κατακόρυφη πτώση την τελευταία 15-ετία. Το 2019 εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 7,9 έναντι του 2018 σε όρους ποσότητας. Σε όρους αξίας, η αγορά εκτιμάται ότι σημείωσε αύξηση 6,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημαντική μείωση της αγοράς εκτιμάται για το 2020.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Τεχνολογική Εξέλιξη
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ελαστικά-Ζάντες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Στόλος Κυκλοφορούντων Οχημάτων
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ελαστικών και Ζαντών
3.1 Κατανομή Εταιριών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου
Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες- Κατάταξη βάσει Επιλεγμένων Οικονομικών Μεγεθών Ορισμένων Επιχειρήσεων
(2015-2019)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Ελαστικών και Ζαντών
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ελαστικών και Ζαντών
6.1.1 Εισαγωγές Ελαστικών – Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εισαγωγές Ζαντών – Χώρες Προέλευσης
6.1.3 Εξαγωγές Ελαστικών και Ζαντών – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Ελαστικών και Ζαντών – Μερίδια Αγοράς
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς Ελαστικών
H Αγορά βάσει Ποσότητας
Πρόβλεψη για το 2020
H Αγορά βάσει Αξίας
6.2.3 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ελαστικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ελαστικών και Ζαντών
7.1 Παγκόσμια Παραγωγή Ελαστικών
7.1.1 Κορυφαίες Εταιρίες Παραγωγής Ελαστικών
7.1.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Ελαστικών
7.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ελαστικών στην Ε.Ε.
7.2.1 Επιβατικά και ελαφρά φορτηγά
7.2.2 Φορτηγά
8. Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.2 Προοπτικές του Κλάδου
8.3 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομό
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2014-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων (2020* - 2019)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GOODYEAR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI A.E.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΞΙΜ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΙΣΕΛΕΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.21 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.22 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.23 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.24 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα σε ποσότητα (2000-2020)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ελαστικών ανά κατηγορία τροχοφόρου οχήματος , σε ποσότητα (2017-2019)
Πίνακας 6.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα σε αξία (2008-2020)
Πίνακας 6.4 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ελαστικών ανά κατηγορία τροχοφόρου οχήματος σε αξία
(2019)
Πίνακας 6.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ζαντών αυτοκινήτων σε ποσότητα (2000-2020)
Πίνακας 6.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ζαντών αυτοκινήτων σε αξία (2008-2020)
Πίνακας 6.7 Μερίδια εταιρειών στην αγορά ελαστικών βάσει Ποσότητας (2019)
Πίνακας 6.8 Μερίδια εταιρειών στην αγορά ελαστικών βάσει Αξίας (2019)
Πίνακας 6.9 Δείκτης συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ελαστικών βάσει ποσότητας (2019)
Πίνακας 6.10 Δείκτης συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ελαστικών βάσει αξίας (2019)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμια παραγωγή ελαστικών ανά γεωγραφική περιοχή (2015-2018)
Πίνακας 7.2 Πωλήσεις των 10 κορυφαίων εταιριών παραγωγής ελαστικών, σε παγκόσμιο επίπεδο (2017-2018)
Πίνακας 7.3 Πωλήσεις ελαστικών για φορτηγά και λεωφορεία στην Ε.Ε. (2009-2018)
Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ελαστικών σε ποσότητα (2020-2022)
Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ελαστικών σε αξία (2020-2022)