ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

THIRD PARTY LOGISTICS

Έκδοση 19
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

THIRD PARTY LOGISTICS

Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους (3PL) αποτελείται από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες είναι είτε αμιγείς επιχειρήσεις παροχής των εξεταζόμενων υπηρεσιών, είτε διαμεταφορικές που παρέχουν και υπηρεσίες 3PL.
Οι συνθήκες πανδημίας (Covid - 19) επηρέασαν αρνητικά τον εξεταζόμενο κλάδο. Η ανοδική πορεία που ακολούθησε η αγορά των υπηρεσιών 3PL το διάστημα 2016-2019, ανατράπηκε το 2020 καταγράφοντας αρνητικό ρυθμό μεταβολής. Ειδικότερα, το 2020 η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 5,4% σε σχέση με το 2019.
Οι υπηρεσίες αποθήκευσης (με και χωρίς ψύξη) από κοινού με τη διανομή εκτιμάται ότι κατέλαβαν το 94% περίπου της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3PL, το 2020.
Στην κατανομή της αγοράς υπηρεσιών 3PL ανά κύρια κατηγορία προϊόντων, την πρώτη θέση κατέχει και το 2020 η κατηγορία των τροφίμων και ποτών με 45%, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2019. Στη δεύτερη θέση ανήλθε η κατηγορία "Φάρμακα-Παραφαρμακευτικά-Καλλυντικά" με μερίδιο 14% και ακολούθησε η κατηγορία "Λοιπά Καταναλωτικά είδη" με 12%. Ακολουθούν οι κατηγορίες "Οχήματα & Ανταλλακτικά" με 9% και "Ηλεκτρικές συσκευές & αναλώσιμα" με 4%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Δραστηριότητας
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Γενικά
1.3.2 Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες 3PL
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Third Party Logistics
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών Του Κλάδου
3.3 Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Logistics
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Logistics
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένων Ισολογισμών
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Eταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
6.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
6.2 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας
Κυριότερες επιχειρήσεις ανά δραστηριότητα 3PL
6.3 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων
6.4 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Ευρύτερο Κλάδο Δραστηριότητας της Επιχείρησης-Πελάτη
6.5 Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
7. Η Παγκόσμια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
7.1 Διεθνείς Τάσεις ως προς τις Υπηρεσίες 3PL
7.2 Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς 3PL-Κυριότερες Επιχειρήσεις
7.3 Δείκτης LPI (Logistics Performance Index)
8. Επιχειρηματικές Ειδήσεις - Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Ειδήσεις
8.2 Συμπεράσματα
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές του Κλάδου
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ελάχιστο ύψος επένδυσης ανά μέγεθος φορέα
Πίνακας 2.1 Αναγκαίες ΙΤ ικανότητες παρόχων 3PL
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο (2011-2021*)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (2011-2021*)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (2015-2021*)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη των μέσων ετήσιων δεικτών του κύκλου εργασιών των μεταφορών (2015-2021*)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους (2016-2020)
Πίνακας 3.3 Μεταβολή του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: “Αποθηκεύσεις” (2021)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2021)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου “Αποθηκεύσεις” (2020-2021)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2020-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1999-2021)
Πίνακας 6.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL (2020)
Πίνακας 6.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2020)
Πίνακας 7.1 Τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας που επηρεάστηκαν περισσότερο από την Πανδημία
Πίνακας 7.2 Η αξία της παγκόσμιας αγοράς 3PL ανά περιοχή (2016-2019)
Πίνακας 7.3 Παγκόσμια κατάταξη των 50 πρώτων εταιρειών 3PL βάσει ακαθάριστων εσόδων από logistics (2016-2020)
Πίνακας 7.4 Δείκτης Logistics Performance Index (Ελλάδα 2007-2018)
Π7.1 Παγκόσμια κατάταξη των 100 πρώτων χωρών βάσει του LPI για το 2018 (Logistics Performance index)