ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3 Επιλεγμένα Προϊόντα Π.Ο.Π / Π.Γ.Ε.
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (2014- 2020)
1.4.2 Προτάσεις της Ε.Ε. για την Νέα Κ.Α.Π. (2021-2027)
2. Η Ζήτηση Επιτραπέζιων Ελιών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Επιτραπέζιων Ελιών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.5 Παρουσίαση Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιτραπέζιων Ελιών
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Επιτραπέζιων Ελιών
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2014-2018)
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Η Αγορά των Επιτραπέζιων Ελιών
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Επιτραπέζιων Ελιών – Μερίδια Επιχειρήσεων
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές
6.2.2 Εξαγωγές
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Κατανάλωση Επιτραπέζιων Ελιών - Μερίδια Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. H Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
7.1 Η Παγκόσμια Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
7.2 Η Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προβλήματα
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (1.1.2019)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελιών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2016-2018)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ελιών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2016-2018)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας - τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2014- 2018)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας - τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2015- 2019)
Πίνακας 3.4 Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών επιτραπέζιων ελιών
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Επιτραπέζιων Ελιών (2019-2018)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία «Είδη Διατροφής» (2019-2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακες 5.8 - 5.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (2001/02-2019/20)
Πίνακας 6.2 Μερίδια παραγωγής επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2018/19)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών (2010-2019)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2010-2019)
Πίνακας 6.5 Εξαγωγές παρασκευασμένων - διατηρημένων ελιών (2010-2019)
Πίνακας 6.6 Εμπορικό ισοζύγιο ελιών (2010-2019)
Πίνακας 6.7 Εγχώρια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2003/04-2019/20)
Πίνακας 6.8 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2018/19)
Π6.1 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2006-2019)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών «για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού» (2018-2019)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών παρασκευασμένων - διατηρημένων (2018-2019)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού λοιπών ελιών (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών από την Αίγυπτο (2011/12-2018/19)
Πίνακας 7.2 Παραγωγή επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2008/09-2019/20)
Π7.1 Παγκόσμια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (2012/13-2019/20)
Π7.2 Παγκόσμια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2012/13-2019/20)
Π7.3 Κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2012/13-2019/20)
Π7.4 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών των χωρών της Ε.Ε. (2012/13-2018/19)