ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Έκδοση 23
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Στον κλάδο των supermarkets και cash & carry δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που έχουν, ως επί το πλείστον, πολύχρονη παρουσία στο λιανεμπόριο. Ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί τα τελευταία έτη, λόγω των μεγάλων εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν που είχαν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση της αγοράς σε λίγες μεγάλες αλυσίδες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων του κλάδου βρίσκεται στην Αττική (41%) και ακολουθεί η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με 17,7%.
Η αγορά των supermarkets και cash & carry αυξήθηκε κατά 4,8% το 2019 σε σχέση με το 2018. Για το 2020 εκτιμάται ότι η αγορά θα παρουσιάσει άνοδο.
Ο βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο είναι αρκετά υψηλός καθώς οι πέντε και οι δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες κατέχουν το 72% και το 84,3% της αγοράς.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Στοιχεία για τον Κλάδο των Supermarkets
1.3 Καταστήματα «Discount»
1.4 Νομοθετικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
2.2 Δείκτες Λιανικού Εμπορίου
2.3 Έρευνα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Καταναλωτική Συμπεριφορά
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Διάρθρωση Πωλήσεων και
Ανάπτυξη Οργανωμένων Τμημάτων
Πώλησης
3.2 Αριθμός Καταστημάτων Επιχειρήσεων Supermarkets
3.3 Νομική Μορφή των Επιχειρήσεων Supermarkets
3.4 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5.1 Συνολικές Πωλήσεις
3.5.2 Πωλήσεις ανά κατάστημα
3.6 Όμιλοι Κοινών Αγορών
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου: Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Πολυκαταστήματα)
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Πολυκαταστήματα)
4.3 ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Supermarkets
6.1 Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς των Supermarkets και Cash & Carry
6.1.1 Ιστορική Εξέλιξη Αγοράς
6.1.2 Η Πορεία του Κλάδου το 2020
6.2 Μερίδια Αγοράς και Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
6.3 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων και Κύκλου Εργασιών των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου
7. Συνθήκες Ανταγωνισμού
7.1 Στρατηγικές Κινήσεις
Μέθοδος Franchising
Convenience Stores
7.2 Εξαγορές - Συγχωνεύσεις
8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
8.1 Η Παγκόσμια Αγορά των Supermarkets
8.2 Κυριότερες Τάσεις – Online Αγορές
9. Συμπεράσματα - Προοπτικές
9.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Supermarkets
9.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
9.3 Ανάλυση SWOT
9.4 Προοπτικές
9.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙI: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Supermarkets
Παράρτημα ΙIΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέσοι Ετήσιοι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2010-2020)
Πίνακας 2.2 Μέσοι Ετήσιοι Δείκτες Κύκλου Εργασιών Λοιπών Κατηγοριών (2016-2020)
Πίνακας 3.1 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων supermarket (Σεπτέμβριος 2020)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Supermarkets και Cash & Carry
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ανά κατάστημα εταιρειών Supermarkets και Cash & Carry (2018-2019)
Πίνακας 3.5 Όμιλοι κοινών αγορών
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου
(2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry (1992-2020)
Πίνακας 6.2 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2008-2019)
Πίνακας 6.3 Δείκτης συγκέντρωσης αλυσίδων S/M (2019)
Πίνακας 6.4 Εκτιμώμενη κατανομή πωλήσεων (σε ομαδοποιημένη μορφή) δείγματος εταιρειών του κλάδου ανά διοικητική περιφέρεια (2019)
Πίνακας 7.1 Εξαγορές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις επιχειρήσεων Supermarket και Cash & Carry
Πίνακας 8.1 Έσοδα από λιανεμπόριο των 20 μεγαλύτερων Supermarket και Cash & Carry παγκοσμίως (2018)
Πίνακας 8.2 Έσοδα από λιανεμπόριο ειδών παντοπωλείου των 20 κυριότερων χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (2019-2024)