ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Έκδοση 25
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Στον κλάδο των supermarkets και cash & carry δραστηριοποιείται πλήθος επιχειρήσεων και καταστημάτων που έχουν πολύχρονη παρουσία στο λιανεμπόριο. Ο αριθμός των εταιρειών παραμένει μεγάλος, παρά το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία αρκετές επιχειρήσεις εξαγοράστηκαν ή απορροφήθηκαν από μεγαλύτερες αλυσίδες του κλάδου, με αποτέλεσμα την περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς.
Τα περισσότερα καταστήματα των μεγαλύτερων αλυσίδων του κλάδου βρίσκονται στην Αττική (44,4%) και ακολουθεί με διαφορά η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (16,6%).
Η αξία της αγοράς των supermarkets και cash & carry εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 3,2% το 2021 έναντι του 2020. Το 2022 προβλέπεται ότι η αγορά θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία.
Ο βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο είναι αρκετά υψηλός, καθώς οι πέντε και δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες αποσπούν το 74% και το 87% περίπου της συνολικής αγοράς.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Στοιχεία για τον Κλάδο των Supermarkets
1.3 Καταστήματα «Discount»
1.4 Νομοθετικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Δείκτες Λιανικού Εμπορίου
2.2 Έρευνα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Καταναλωτική Συμπεριφορά
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Διάρθρωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Οργανωμένων Τμημάτων Πώλησης
3.2 Αριθμός Καταστημάτων Επιχειρήσεων Supermarkets
3.3 Νομική Μορφή των Επιχειρήσεων Supermarkets
3.4 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5.1 Συνολικές Πωλήσεις
3.5.2 Πωλήσεις ανά κατάστημα
3.6 Όμιλοι Κοινών Αγορών
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Εμπορίου «Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα»
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Supermarkets
6.1 Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς των Supermarkets και Cash & Carry
6.1.1 Ιστορική Εξέλιξη της Αγοράς
6.1.2 Η Πορεία του Κλάδου την περίοδο 2020-2022
6.2 Μερίδια Αγοράς και Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
6.3 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων και Κύκλου Εργασιών των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου
7. Συνθήκες Ανταγωνισμού
7.1 Στρατηγικές Κινήσεις
7.2 Εξαγορές – Συγχωνεύσεις
8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
8.1 Η Παγκόσμια Αγορά των Supermarkets
8.2 Κυριότερες Τάσεις
9. Συμπεράσματα - Προοπτικές
9.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Supermarkets
9.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.3 Ανάλυση SWOT
9.4 Προοπτικές του Κλάδου
9.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙI: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Supermarkets
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών των Σουπερμάρκετ (2010-2022)
Πίνακας 2.2 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών σε Λοιπές Κατηγορίες Προϊόντων (2016 – 2022)
Πίνακας 3.1 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων supermarket (Σεπτέμβριος 2022)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Supermarkets και Cash & Carry
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ανά κατάστημα εταιρειών Supermarkets και Cash & Carry (2020-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα”
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου “ Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα ”(2022-2021)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry (1992-2022)
Πίνακας 6.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2022, 6μηνο)
Πίνακας 6.3 Μεταβολές του δείκτη τιμών ανά κατηγορία προϊόντων (2017- 2022)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης αλυσίδων (2021)
Πίνακας 6.5 Εκτιμώμενη κατανομή πωλήσεων (σε ομαδοποιημένη μορφή) δείγματος εταιρειών του κλάδου ανά διοικητική περιφέρεια (2021)
Πίνακας 7.1 Εξαγορές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις επιχειρήσεων Supermarket και Cash & Carry
Πίνακας 8.1 Έσοδα των 10 μεγαλύτερων Supermarket και Cash & Carry παγκοσμίως (2020)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry (2022-2024)