ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Έκδοση 24
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Στον κλάδο των supermarkets και cash & carry δραστηριοποιείται πλήθος επιχειρήσεων και καταστημάτων που έχουν πολύχρονη παρουσία στο λιανεμπόριο. Ο αριθμός των εταιρειών παραμένει μεγάλος, παρά το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία αρκετές επιχειρήσεις εξαγοράστηκαν ή απορροφήθηκαν από μεγαλύτερες αλυσίδες του κλάδου, με αποτέλεσμα την περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς.
Ο κλάδος των Supermarkets είναι από τους λίγους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που δεν επηρεάστηκε αρνητικά από τις συνθήκες της πανδημίας Covid - 19 που επικράτησαν στη χώρα Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων του κλάδου βρίσκεται στην Αττική (42% περίπου) και ακολουθεί με διαφορά η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (16% περίπου).
Η εγχώρια αγορά των Supermarkets και Cash & Carry (συνολικές πωλήσεις σε αξία) κατέγραψε αύξηση 8,8% το 2020 σε σχέση με το 2019. Για το 2021 εκτιμάται ότι η αγορά δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο είναι πολύ υψηλός καθώς οι πέντε και δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες κάλυψαν, αντίστοιχα, το 74,7% και 87% της αγοράς το 2020.
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Στοιχεία για τον Κλάδο των Supermarkets
1.3 Καταστήματα «Discount»
1.4 Νομοθετικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Δείκτες Λιανικού Εμπορίου
2.2 Έρευνα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Καταναλωτική Συμπεριφορά
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Διάρθρωση Πωλήσεων και
3.2 Αριθμός Καταστημάτων Επιχειρήσεων Supermarkets
3.3 Νομική Μορφή των Επιχειρήσεων Supermarkets
3.4 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5.1 Συνολικές Πωλήσεις
3.5.2 Πωλήσεις ανά κατάστημα
3.6 Όμιλοι Κοινών Αγορών
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα”
4.3 ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Supermarkets
6.1 Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς των Supermarkets και Cash & Carry
6.1.1 Ιστορική Εξέλιξη της Αγοράς
6.1.2 Η Πορεία του Κλάδου την περίοδο 2020-2021
6.2 Μερίδια Αγοράς και Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
6.3 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων και Κύκλου Εργασιών των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου
7. Συνθήκες Ανταγωνισμού
7.1 Στρατηγικές Κινήσεις
Μέθοδος Franchising
Convenience Stores
7.2 Εξαγορές – Συγχωνεύσεις
8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
8.1 Η Παγκόσμια Αγορά των Supermarkets
8.2 Κυριότερες Τάσεις
9. Συμπεράσματα - Προοπτικές
9.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Supermarkets
9.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
9.3 Ανάλυση SWOT
9.4 Προοπτικές
9.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙI: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Supermarkets
Παράρτημα ΙIΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέσοι Ετήσιοι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2010-2021)
Πίνακας 2.2 Μέσοι Ετήσιοι Δείκτες Κύκλου Εργασιών Λοιπών Κατηγοριών (2016-2021)
Πίνακας 3.1 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων supermarket (Σεπτέμβριος 2021)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Supermarkets και Cash & Carry
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ανά κατάστημα εταιρειών Supermarkets και Cash & Carry (2019-2020)
Πίνακας 3.5 Όμιλοι κοινών αγορών
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα”
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2021 - 2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα” (2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry (1992-2021)
Πίνακας 6.2 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2008-2020)
Πίνακας 6.3 Δείκτης συγκέντρωσης αλυσίδων S/M (2020)
Πίνακας 6.4 Εκτιμώμενη κατανομή πωλήσεων (σε ομαδοποιημένη μορφή) δείγματος εταιρειών του κλάδου ανά διοικητική περιφέρεια (2020)
Πίνακας 7.1 Εξαγορές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις επιχειρήσεων Supermarket και Cash & Carry
Πίνακας 8.1 Έσοδα από λιανεμπόριο των 10 μεγαλύτερων Supermarket και Cash & Carry παγκοσμίως (2019)
Πίνακας 8.2 Έσοδα από λιανεμπόριο ειδών παντοπωλείου των 20 κυριότερων χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (2022)