ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ

Ο κλάδος της χαλυβουργίας υπάγεται στη λεγόμενη "βαριά" βιομηχανία.
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται λίγες χαλυβουργίες, καθώς και ορισμένες
επιχειρήσεις επεξεργασίας και διαμόρφωσης προϊόντων χάλυβα. Η
διακίνηση των προϊόντων χάλυβα πραγματοποιείται είτε απευθείας από τις
χαλυβουργίες, είτε μέσω εμπορικών επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, η ζήτηση
των προϊόντων χάλυβα εξαρτάται κυρίως από την πορεία της οικοδομικής
δραστηριότητας, αλλά και του ευρύτερου κλάδου των κατασκευών (δημόσια
και ιδιωτικά έργα). Η άνοδος της οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής
και δημόσιας) μέχρι το 2006 οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης και συνεπώς
σε ανάπτυξη της αγοράς των προϊόντων χάλυβα. Ωστόσο, η πτώση της
οικοδομικής δραστηριότητας και των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων,
επηρέασε έντονα τον εξεταζόμενο κλάδο, ο οποίος κινείται πτωτικά τα
τελευταία χρόνια.
Η παραγωγή τελικών προϊόντων χάλυβα παρουσίασε μείωση τη διετία
2008-2009, έπειτα από μια δεκαετία συνεχούς αύξησης. Συγκεκριμένα τα
ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο 5,1% το 2008 και στο 18,1% το 2009.
Μείωση κατά 9,7% σημείωσαν και οι εξαγωγές προϊόντων χάλυβα το
2009/08. Οι εισαγωγές ενδιάμεσων και ετοίμων προϊόντων χάλυβα
αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5% την περίοδο 1995-2006, ενώ
παρατηρείται σωρευτική μείωση κατά 40% το 2009 σε σχέση με το 2006.
Το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης ετοίμων προϊόντων χάλυβα (σε
τόνους) υπέστη μείωση 26% το 2009/08, ενώ την περίοδο 2008/07 η αγορά
μειώθηκε κατά 16,3%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Ιστορική Εξέλιξη
1.4 Προϊόντα Χάλυβα και Χρήσεις
2. Η Ζήτηση των Προϊόντων Χάλυβα
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Προϊόντων Χάλυβα
2.2 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.3 Νόμιμη Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Πρόσφορα των Προϊόντων Χάλυβα
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων Παραγωγής & Διαμόρφωσης Προϊόντων Χάλυβα
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Παραγωγής Χάλυβα
Κερδοφορία των Επιχειρήσεων
Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων
Ρευστότητα των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Εξέλιξης Πιστοληπτικής Ικανότητας
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των κλάδων Βιομηχανία (Μεταλλουργικά Προϊόντα), Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) και Εμπόριο (Μέταλλα – Μεταλλικά Προϊόντα)
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Χαλυβουργίας
3.6.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των κλάδων Βιομηχανία (Μεταλλουργικά Προϊόντα), Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) και Εμπόριο (Μέταλλα – Μεταλλικά Προϊόντα)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των
Προϊόντων Χάλυβα
4.1 Παραγωγή Χάλυβα – Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Χάλυβα
4.2.1 Εισαγωγές Προϊόντων Χάλυβα
4.2.2 Εξαγωγές Προϊόντων Χάλυβα
4.3 Η Εγχώρια Αγορά των
Προϊόντων Χάλυβα
4.4 Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Αγοράς Χάλυβα
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
 Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
 Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
 Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
 Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
 Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα - Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Επιχειρήσεων Χαλυβουργίας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών παραγωγού και εισαγωγών βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων (2000-2009)
Πίνακας 2.2 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση μεταλλικών κατασκευών σε ποσότητα (1994-2007)
Πίνακας 2.3 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2009)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2009)
Π2.2 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική-δημόσια) κατά διοικητική περιφέρεια (2008-2009)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2003-2009)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2003-2009)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2003-2009)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση εμπορικών επιχειρήσεων επεξεργασίας και διαμόρφωσης προϊόντων χάλυβα
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας και διαμόρφωσης προϊόντων χάλυβα (2005-2009)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2005-2009)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλουργικά Προϊόντα) (2009)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) (2009)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα) (2009)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Χαλυβουργία (2009-2008)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Βιομηχανία (Μεταλλουργικά Προϊόντα) (2009-2008)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές) (2009-2008)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα) (2009-2008)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2005-2009)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2005-2009)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα (2005-2009)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων χάλυβα
(2008-2009)
Πίνακας 4.1 Eγχώρια φαινομενική κατανάλωση ετοίμων προϊόντων χάλυβα (1995– 2009)
Π4.1 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα και προϊόντων (1995 - 2009)
Π4.2 Εισαγωγές προϊόντων χάλυβα (1995 - 2009)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών Ακατέργαστου Χάλυβα ανά χώρα (2008-2009)
Π4.4 Ανάλυση των εισαγωγών Ράβδων Οπλισμού Σκυροδέματος ανά χώρα (2008-2009)
Π4.5 Ανάλυση των εισαγωγών χονδροσύρματος από σίδηρο ή χάλυβα ανά χώρα (2008-2009)
Π4.6 Ανάλυση των εισαγωγών ελαφρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2008-2009)
Π4.7 Ανάλυση των εισαγωγών βαρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2008-2009)
Π4.8 Ανάλυση των εισαγωγών πλατέων προϊόντων θερμής έλασης ανά χώρα (2008-2009)
Π4.9 Εξαγωγές προϊόντων χάλυβα (1995 - 2009)
Π4.10 Ανάλυση των εξαγωγών Ακατέργαστου Χάλυβα ανά χώρα (2008-2009)
Π4.11 Ανάλυση των εξαγωγών ράβδων οπλισμού σκυροδέματος ανά χώρα (2008-2009)
Π4.12 Ανάλυση των εξαγωγών χονδροσύρματος από σίδηρο ή χάλυβα ανά χώρα (2008-2009)
Π4.13 Ανάλυση των εξαγωγών ελαφρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2008-2009)
Π4.14 Ανάλυση των εξαγωγών βαρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2008-2009)
Π4.15 Ανάλυση των εξαγωγών πλατέων προϊόντων θερμής έλασης ανά χώρα (2008-2009)
Π4.16 Φαινομενική κατανάλωση ανά κατηγορία προϊόντων χάλυβα (1995 - 2009)
Π4.17 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης επιμήκων προϊόντων (2001 – 2009)
Π4.18 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης πλατέων προϊόντων θερμής έλασης (2001 - 2009)
Π4.19 Ανάλυση φαινομενικής κατανάλωσης πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης προϊόντων (2001 – 2009)
Π5.1 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά μέθοδο και περιοχή του κόσμου (2007)
Π5.2 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά μέθοδο παραγωγής και περιοχή του κόσμου (2008)
Π5.3 Παραγωγή χάλυβα συνεχούς χύτευσης, ανά περιοχή του κόσμου (2005 – 2008)
Π5.4 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα (1980-2009)
Π5.5 Οι σημαντικότερες χώρες παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα στον κόσμο (2007 – 2008)
Π5.6 Οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα σε παγκόσμιο επίπεδο (2007-2008)
Π5.7 Κυριότερες εισαγωγικές και εξαγωγικές χώρες χάλυβα του κόσμου (2007)
Π5.8 Σημαντικότερες πλεονασματικές και ελλειμματικές σε χάλυβα χώρες του κόσμου (2007)
Π5.9 Φαινομενική κατανάλωση ετοίμων προϊόντων χάλυβα ανά περιοχή του κόσμου (2003-2008)
Π5.10 Ισοζύγιο scrap σε ορισμένες χώρες του κόσμου (2008)
Π5.11 Δείκτες βιωσιμότητας για τη βιομηχανία χάλυβα
Π5.12 Κοινοτική παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά χώρα (2005 – 2009)
Π5.13 Κοινοτικές εισαγωγές, εξαγωγές προϊόντων χάλυβα εξαιρουμένων των ημιέτοιμων προϊόντων – Ε.Ε.(27), (2006 - 2009)
Π5.14 Κοινοτική παραγωγή επιμήκων προϊόντων χάλυβα ανά χώρα(1) (2004- 2008)
Π5.15 Κοινοτική παραγωγή πλατέων προϊόντων χάλυβα θερμής έλασης ανά χώρα (2004 – 2008)
Π5.16 Κοινοτική παραγωγή χονδροσύρματος ανά χώρα (2004 – 2008)
Π5.17 Κοινοτική παραγωγή ελαφρύ μορφοσιδήρου ανά χώρα (2004 – 2008)
Π5.18 Κοινοτική παραγωγή επικασσιτερωμένων προϊόντων χάλυβα ανά χώρα (2004 – 2008)
Π5.19 Κοινοτική παραγωγή επιψευδαργυρωμένων προϊόντων χάλυβα ανά χώρα (2004 – 2008)