ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου των καταστημάτων εμπορίας αθλητικών ειδών είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων (αλυσίδες και εξειδικευμένα καταστήματα), διάσπαρτων σε ολόκληρη τη χώρα.
Σύμφωνα με στοιχεία όλων των Επιμελητηρίων της χώρας, στον κλάδο του λιανικού εμπορίου αθλητικών ειδών δραστηριοποιούνται συνολικά 1.195 επιχειρήσεις (Ιανουάριος 2018).
Ανοδική ήταν η εξέλιξη του μεγέθους αγοράς των καταστημάτων εμπορίας αθλητικών ειδών κατά την περίοδο 2013-2017, με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,2%.
Το 2017 η συνολική εγχώρια αγορά των καταστημάτων αθλητικών ειδών (λιανικές πωλήσεις σε αξία) εκτιμάται ότι παρουσίασε αύξηση 4,2% σε σχέση με το 2016.
Το μεγαλύτερο ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων (σε αξία) των εξεταζόμενων προϊόντων εκτιμάται ότι κατέλαβαν το 2017 τα αθλητικά υποδήματα (50%) και ακολούθησαν τα αθλητικά ενδύματα (40%), ενώ το υπόλοιπο 10% κατέλαβαν τα αξεσουάρ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα
2. Η Ζήτηση για Αθλητικά Είδη
2.1 Χαρακτηριστικά - Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Αθλητικών Ειδών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αθλητικών Ειδών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Αριθμός Επιχειρήσεων
3.3 Μέθοδοι Προώθησης των Πωλήσεων
3.4 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου Εμπορίας Ενδυμάτων
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Εμπορίας Ενδυμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Καταστημάτων Εμπορίας Αθλητικών Ειδών
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Καταστημάτων Εμπορίας Αθλητικών Ειδών
5.2 Μερίδια Εταιρειών και Αλυσίδων Καταστημάτων Εμπορίας Αθλητικών Ειδών – Δείκτης Συγκέντρωσης
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Πληθυσμός Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών
Πίνακας 2.2 Ποσοστό πληθυσμού Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών επί του συνολικού πληθυσμού
Πίνακας 2.3 Πληθυσμός Ελλάδας ανά Περιφέρεια
Πίνακας 2.4 Μέσος ετήσιος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για Ένδυση - Υπόδηση (2009-2016)
Πίνακας 2.5 Μέσος ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο για Ένδυση - Υπόδηση (2009-2016)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2020-2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2014-2016)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2016)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης καταστημάτων αθλητικών ειδών
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών εταιρειών του κλάδου (2012-2017)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις ανά κατάστημα εταιρειών του κλάδου (2017)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου του Εμπορίου Ενδυμάτων (2017)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου του Εμπορίου Ενδυμάτων (2017-2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.7 ADIDAS HELLAS ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.8 BETO AEBE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 BIG BRAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 BODYTALK AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 FOLLI-FOLLIE ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 FOOT LOCKER (ΦΟΥΤ ΛΟΚΕΡ) ΕΛΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 INTERSPORT ATHLETICS ΑΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 SPORTSWIND ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 ZAKCRET ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.17 ΚΟΥΓΚΑΡ ΣΠΟΡΤ ΑΕΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.18 ΝΕΣΠΟ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.19 ΝΙΚΕ RETAIL ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2015-2016)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς των καταστημάτων εμπορίας αθλητικών ειδών (2013-2017)
Πίνακας 5.2 Διάρθρωση της αγοράς καταστημάτων εμπορίας αθλητικών ειδών (2017)
Πίνακας 5.3 Αλυσίδες* καταστημάτων αθλητικών ειδών (2017)
Πίνακας 5.4 Μερίδια αγοράς εταιρειών εκμετάλλευσης καταστημάτων αθλητικών ειδών (2016-2017)
Πίνακας 5.5 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των καταστημάτων αθλητικών ειδών (2017)
Πίνακας 5.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων καταστημάτων αθλητικών ειδών (2017)
Π6.1 Τα μεγαλύτερα εμπορικά σήματα διεθνώς βάσει αξίας (2016)
Πίνακας 7.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς των κατ/των εμπορίας αθλητικών ειδών (2018-2020)