ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 2023

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικό του Κλάδου
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του κλάδου
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ηλιακούς Θερμοσίφωνες
2.1 Επενδύσεις σε Κατασκευές - Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου
2.2 Εξέλιξη Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Δείκτες Τιμών Υλικών και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
2.4 Απογραφή Κτιρίων
2.5 Καθαρό Διαθέσιμο Εθνικό Εισόδημα
2.6 Εξέλιξη Πληθωρισμού – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.7 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών-Δαπάνη για Ηλιακούς Θερμοσίφωνες
2.8 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Ηλιακών Θερμοσιφώνων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή
Μερίδια Παραγωγής
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξαγωγές - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Μερίδια Εξαγωγών
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας - Balassa
6.3 Εγχώρια Αγορά Ηλιακών Θερμοσιφώνων
6.4 Μερίδια αγοράς
6.5 Διάρθρωση της Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
8. Η Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά
8.1 Η Παγκόσμια Αγορά Ηλιακών Συλλεκτών
8.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλιακών Συλλεκτών
9. Συμπεράσματα - Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2015-2022)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και ΔΤΚ ειδών θέρμανσης και ψύξης (2016-2022)
Πίνακας 2.3 Μηνιαίες αγορών των νοικοκυριών για συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού ανά κατηγορία (2016-2021)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2011-2021)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2011-2021)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2011-2021)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2011-2021)
Π2.5 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (2020 – 2021)
Π2.6 Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα κατά Περιφέρεια για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου των ετών 2021 και 2022
Π2.7 Συνολική Ιδιωτική Δραστηριότητα κατά Περιφέρεια για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου των ετών 2021 και 2022
Π2.8 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2010 - 2021)
Πίνακας 3.1 Σύντομο προφίλ επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2017-2022)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2017-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Ηλεκτρικών Συσκευών και Φωτιστικών (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Βιομηχανίας Ηλεκτρικών Συσκευών και Φωτιστικών (2022 - 2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακες 5.7 – 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής (2016-2022)
Πίνακας 6.2 Μερίδια παραγωγής (2022)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη εισαγωγών (2016-2021)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη εξαγωγών (2016-2021)
Πίνακας 6.5 Μερίδια εξαγωγών των εταιρειών του κλάδου (2022)
Πίνακας 6.6 Εγχώρια αγορά ηλιακών θερμοσιφώνων (2016-2022)
Π6.1 Εισαγωγές Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης και μερών (2017-2021)
Π6.2 Εξαγωγές Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης και μερών (2017-2021)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγωγών θερμαντήρων νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης (2021-2020)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης των εξαγωγών μερών θερμαντήρων νερού μη ηλεκτρικών, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης (2021-2020)
Π6.5 Κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών θερμαντήρων νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης (2021-2020)
Π6.6 Κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών μερών θερμαντήρων νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης (2021-2020)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Κατάταξη εταιρειών κατασκευής ηλιακών συλλεκτών 2021
Πίνακας 8.2 Μέγεθος αγοράς ηλιακών συλλεκτών βάσει ηλιοθερμικής δυναμικότητας (KWth) επιφάνειας συλλέκτη (σε τ.μ., 2020-2021)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης εγχώριας παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων (2023-2025)