ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2016
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή Υπηρεσιών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
2.3 Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (ΕΣΠΑ)
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Διαφημιστική Δαπάνη των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Εταιρειών
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Εταιρειών του Κλάδου – Συναλλακτική Συμπεριφορά
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου «Πληροφορική»
3.4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Πληροφορικής
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομικοί δείκτες εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των εταιρειών του κλάδου
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών των μεγαλύτερων εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.4 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής και Λογισμικού
5.1 Μέγεθος Αγοράς
5.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2015)
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
6.1. H Παγκόσμια Αγορά Πληροφορικής
6.2. H Ευρωπαϊκή Αγορά Πληροφορικής
Δυτική Ευρώπη
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
7. Συμπεράσματα –Επιχειρηματικές Εξελίξεις-Προοπτικές
7.1 Γενικά
7.2 Επιχειρηματικές Εξελίξεις
7.3 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.4 Ανάλυση SWOT
7.5 Προοπτικές

Παράρτημα I: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙI: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2008-2014)
Πίνακας 2.2 ΑΕΠ και Επενδύσεις στην Ελλάδα (2008-2014)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα (2008-2014)
Πίνακας 3.1 Διαφημιστική δαπάνη προϊόντων λογισμικού(2013-2014)
Πίνακας 3.2 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών λογισμικού(2013-2014)
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση Εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις των εταιρειών του κλάδου (2010-2014)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις των εταιρειών του κλάδου (2015)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2015/14)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Πληροφορική» (2015)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2015/14)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Πληροφορικής (2015/14)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου (2010 – 2014)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των εταιρειών του κλάδου (2010 – 2014)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των εταιρειών του κλάδου (2010 – 2014)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εταιρειών του κλάδου (2010 – 2014)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των εταιρειών του κλάδου (2010 – 2014)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2013 – 2014)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου (2013 – 2014)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2013 – 2014)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ACCENTURE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BETA CAE SYSTEMS AE και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο(2012-2014)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INTRALOT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MICROSOFT ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SAP HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SINGULARLOGIC A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SPACE HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ "INTRACOM TELECOM" και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.21 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2014/13)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2013-2014)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει καθαρών κερδών (2013-2014)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει καθαρών κερδών EBITDA (2013-2014)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εγχώρια αγορά Λογισμικού (2010-2016)
Πίνακας 5.2 Εγχωρία αγορά Υπηρεσιών Πληροφορικής (2010-2016)
Πίνακας 5.3 Εγχωρία αγορά Λογισμικού και Υπηρεσιών Πληροφορικής (2010-2016)
Πίνακας 5.4 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2015)
Πίνακας 5.5 Δείκτης συγκέντρωσης του κλάδου υπηρεσιών πληροφορικής και λογισμικού (2015)