ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στον κλάδο του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι περισσότερες των οποίων είναι μικρού μεγέθους. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παρέχουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών πληροφορικής, με ορισμένες από αυτές να αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών πληροφορικής.
Συνολικά, η εγχώρια αγορά λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής παρουσίασε ανοδική πορεία τόσο το 2020 όσο και το 2021. Συγκεκριμένα το 2021 σημείωσε ετήσια αύξηση 7,0%.
Η εγχώρια αγορά του Λογισμικού (Software) κινήθηκε ανοδικά τα έτη 2014-2021 με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4,6%. Το 2021 η αγορά αυξήθηκε κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
To Application Software καλύπτει διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό επί της συνολικής αγοράς λογισμικού. Το 2021 εκτιμάται ότι κάλυψε το 70,2% του συνόλου, όταν το 2020 και το 2019 είχε συγκεντρώσει το 69,8% και 68,1% αντίστοιχα. Η αξία της συνολικής εγχώριας αγοράς του λογισμικού εφαρμογών κατέγραψε άνοδο 11,6% το 2020. Αντίστοιχα, το 2021 παρουσίασε αύξηση 4,7%.
Όσον αφορά το λογισμικό συστημάτων (systems software), η εγχώρια αξία κατέγραψε μικρότερο ρυθμό ανόδου συγκριτικά με το λογισμικό εφαρμογών. Το 2020 η αγορά σημείωσε άνοδο 3,4%. Αντίστοιχα το 2021 αυξήθηκε κατά 2,5%.
Σχετικά με την εγχώρια αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Services), η αξία εκτιμάται αυξημένη κατά 7,5% το 2020 σε σχέση με το 2019. Αντίστοιχα, το επόμενο έτος 2021, η αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών πληροφορικής σε εγχώριο επίπεδο παρουσίασε αύξηση 8,4%. Όπως και στην περίπτωση του λογισμικού, η αγορά των υπηρεσιών πληροφορικής κινείται ανοδικά από το 2014 μέχρι και το 2021, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 3,5%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Υπηρεσιών
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου της Πληροφορικής
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Πληροφορικής
4.3 Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής και Λογισμικού
6.1 Γενικά Χαρακτηριστικά της Αγοράς
6.2 Μέγεθος Αγοράς
6.3 Μερίδια Εταιρειών των εταιρειών του κλάδου
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
7.1 H Παγκόσμια Αγορά Πληροφορικής
7.2 H Ευρωπαϊκή Αγορά Πληροφορικής
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων εταιρειών του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων του κλάδου (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Πληροφορικής (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του Κλάδου (2021 - 2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Πληροφορικής (2021 - 2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ACCENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IBM ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INTRALOT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KAIZEN DIGITAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MICROSOFT ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ONEX S.A. και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SAP HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SPACE HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εγχώρια αγορά Λογισμικού και Υπηρεσιών Πληροφορικής (2010-2021)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2021)
Πίνακας 6.3 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής
(2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελλάδα (2022-2024)