ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Υπηρεσιών
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου της Πληροφορικής
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Πληροφορικής
4.3 Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής και Λογισμικού
6.1 Γενικά Χαρακτηριστικά της Αγοράς
6.2 Μέγεθος Αγοράς
6.3 Μερίδια Εταιρειών των εταιρειών του κλάδου
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
7.1 H Παγκόσμια Αγορά Πληροφορικής
7.2 H Ευρωπαϊκή Αγορά Πληροφορικής
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων εταιρειών του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων του κλάδου (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Πληροφορικής (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του Κλάδου (2021 - 2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Πληροφορικής (2021 - 2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ACCENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IBM ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INTRALOT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KAIZEN DIGITAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MICROSOFT ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ONEX S.A. και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SAP HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SPACE HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εγχώρια αγορά Λογισμικού και Υπηρεσιών Πληροφορικής (2010-2021)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2021)
Πίνακας 6.3 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής
(2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελλάδα (2022-2024)