ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χαρακτηριστικό του κλάδου της λιανικής πώλησης παιχνιδιών και ειδών βρεφανάπτυξης είναι η αυξανόμενη συγκέντρωση της αγοράς σε λίγες και μεγάλες αλυσίδες, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι βάσει έρευνας που πραγματοποιήθηκε την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2020, καταμετρήθηκαν 15 αλυσίδες καταστημάτων παιχνιδιών με 145 καταστήματα περίπου στην Ελλάδα.. Η τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική των αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών επιδρά σημαντικά στην τελική επιλογή του σημείου πώλησης από το οποίο θα προμηθευτεί ο καταναλωτής το προϊόν. Οι μεγάλες προσφορές τιμών, η ποικιλία των παιχνιδιών (επώνυμο και ανώνυμο παιχνίδι) στρέφουν συχνά το καταναλωτικό κοινό στις αλυσίδες παιχνιδιών παρά σε μεμονωμένα καταστήματα. Επιπλέον, οι αλυσίδες προσελκύουν τους καταναλωτές καθώς έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους σε διάφορα είδη (βρεφανάπτυξης, σχολικά, εποχιακά είδη κ.ά.), διευκολύνοντας τους καταναλωτές στις αγορές τους, εφόσον από ένα κατάστημα μπορούν να προμηθευτούν μεγάλη ποικιλία προϊόντων.
Το 2019 οι πωλήσεις παιχνιδιών μέσω αλυσίδων καταστημάτων κινήθηκαν ανοδικά (+4,4%) σε σχέση με το 2018, ενώ των ειδών βρεφανάπτυξης αυξήθηκαν οριακά κατά 0,4%. Για το 2020 εκτιμάται ότι οι πωλήσεις παιχνιδιών και ειδών βρεφανάπτυξης θα μειωθούν.
Οι πωλήσεις ηλεκτρονικών παιχνιδιών εκτιμάται ότι μειώθηκαν κατά 3,6% το 2019 σε σχέση με το 2018, ενώ για το 2020 εκτιμάται αύξηση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3Θεσμικό πλαίσιο
1.3.1Ασφάλεια Παιδικών Παιχνιδιών
2.Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1Παιδικός Πληθυσμός
2.2Διαθέσιμο Εισόδημα και Τιμές των Προϊόντων
2.3Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4Λοιποί Παράγοντες Ζήτησης
2.5Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
3.3Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
3.4Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
3.5Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
3.6Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Πώλησης Ηλεκτρικών Ειδών και Πολυμέσων
3.7Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Πώλησης Ηλεκτρικών Ειδών και Πολυμέσων
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου του Εμπορίου Διαφόρων Ειδών
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Εμπορίου Διαφόρων Ειδών
4.3ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.6Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
5.7Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.8Κατάταξη Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών και Ειδών Βρεφανάπτυξης
6.1Παιχνίδια
6.2Είδη Βρεφανάπτυξης
6.3Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
7.Στοιχεία Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Αγοράς Παιχνιδιών
7.1Παγκόσμια Αγορά Παιχνιδιών
7.2Εξωτερικό Εμπόριο Ευρωπαϊκής Αγοράς Παιχνιδιών
8.1Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Παιχνιδιών - Αλυσίδων Ειδών Βρεφανάπτυξης - Αλυσίδων Καταστημάτων Ηλεκτρικών Ειδών και Πολυμέσων
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙV:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Παιχνιδιών
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ειδών Βρεφανάπτυξης
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη αριθμού παιδικού πληθυσμού (0-14 ετών), συνολικού πληθυσμού και του μεριδίου του παιδικού πληθυσμού στην Ελλάδα (2007-2019)
Π2.1 Αριθμός γεννήσεων στην Ελλάδα (2000-2019)
Π2.2 Κατανομή παιδικού πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα (2001-2019)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών στην Ελλάδα
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ειδών βρεφανάπτυξης (2015-2019)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων πώλησης ηλεκτρονικών ειδών και πολυμέσων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων αλυσίδων καταστημάτων πώλησης ηλεκτρονικών ειδών και πολυμέσων (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του εμπορίου διαφόρων ειδών (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 - 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου του εμπορίου διαφόρων ειδών (2020 - 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2015-2019)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JUMBO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MAX STORES Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TOYS - SHOP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΚΑΝΕΣ (GANESH) Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΕΑΝΔ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΙΜΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, Γ. Ν., Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟ Ι.Κ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., & ΣΙΑ Ο.Ε. "ΓΚΟΥΦΗ ΣΤΑΡ" και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΙΟΣ TOYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.24 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.25 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.26 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.27 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.28 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.29 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.30 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KIDDO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KIDSCOM A.E.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΠΚΟ INTERNATIONAL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ, Ι., - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΗΤΩ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΕΝΑΤΑΛ Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.41 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Πωλήσεις παιχνιδιών μέσω αλυσίδων καταστημάτων παιχνιδιών (2002-2020)
Πίνακας 6.2 Πωλήσεις ειδών βρεφανάπτυξης μέσω αλυσίδων καταστημάτων (2002-2020)
Πίνακας 6.3 Πωλήσεις ηλεκτρονικών παιχνιδιών (2002-2020)
Πίνακας 7.1 Εισαγωγές παιχνιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά χώρα (2015-2019)
Πίνακας 7.2 Εξαγωγές παιχνιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά χώρα (2015-2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη πωλήσεων παιχνιδιών μέσω αλυσίδων (2020-2022)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη πωλήσεων ειδών βρεφανάπτυξης μέσω αλυσίδων (2020-2022)