ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2013
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου των καταστημάτων λιανικής πώλησης κοσμημάτων είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού σημείων πώλησης διάσπαρτων σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα η αγορά να είναι κατακερματισμένη.
Σύμφωνα με έρευνα στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, ο αριθμός των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κοσμημάτων και ρολογιών οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε 42 συνολικά νομούς της χώρας ανέρχεται σε 4.223, με την Αττική να συγκεντρώνει το 24% περίπου. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων λειτουργεί με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης.
Ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την κατασκευή ή και εισαγωγή κοσμημάτων διαθέτουν τα προϊόντα τους χονδρικώς (σε άλλα κοσμηματοπωλεία), αλλά και λιανικώς μέσω δικών τους καταστημάτων.
Η εγχώρια λιανική αγορά κοσμημάτων (πωλήσεις σε αξία) εμφανίζει διαχρονική μείωση την τελευταία πενταετία. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης την περίοδο 2008-2012 κυμάνθηκε στο 12% (2012/2011:-15,5%).Η πτωτική πορεία των πωλήσεων συνεχίστηκε και το 2013. Το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς αφορά χρυσά κοσμήματα διακοσμημένα με πολύτιμους λίθους.
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Η Ζήτηση Κοσμημάτων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Πώλησης Κοσμημάτων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
Η Αγορά των Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Κοσμημάτων
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς των Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Κοσμημάτων
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Χωροταξική Κατανομή των Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Κοσμημάτων
Η Διεθνής Αγορά

Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
• Benchmarking Επιχειρήσεων
• Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου
• Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου