ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης 2016
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Σύνοψη
1.Εισαγωγή – Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα
2. Η Ζήτηση Ετοίμων Ενδυμάτων
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Μέθοδοι Προώθησης των Πωλήσεων
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση 92 Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις 96 Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου – Συναλλακτική Συμπεριφορά
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Ενδύματα –Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη»
3.6.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Εμπόριο «Ενδύματα – Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομικοί δείκτες εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών των Κυριοτέρων Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
5.1 Μέγεθος Αγοράς
5.2 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Ενδυμάτων
Μερίδια Αλυσίδων στις Πωλήσεις Ανδρικών Ετοίμων Ενδυμάτων
Μερίδια Αλυσίδων στις Πωλήσεις Γυναικείων Ετοίμων Ενδυμάτων
Μερίδια Αλυσίδων στις Πωλήσεις Παιδικών Ετοίμων Ενδυμάτων
5.3 Κατανομή των Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
6.1 Παγκόσμια Αγορά
6.2 Η.Π.Α
6.3 Ευρωπαϊκή Αγορά
7. Συμπεράσματα –Προοπτικές
7.1 Γενικά
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
ICAP Αλυσίδες Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.3 Ανάλυση SWOT
7.4 Προοπτικές
Παράρτημα I: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα IΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών
Πίνακας 2.2 Ποσοστό πληθυσμιακών ομάδων κατά φύλο και ομάδες ηλικιών επί του συνόλου του πληθυσμού της Ελλάδας
Πίνακας 2.3 Πληθυσμός της Ελλάδας ανά Περιφέρεια
Πίνακας 2.4 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή για την ένδυση – υπόδηση (2009-2015)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο
(2006-2015)
Πίνακας 2.6 Μέσες μηνιαίες αγορές ενδυμάτων βάσει μηνιαίου εισοδήματος (2014)
Πίνακας 3.1 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά μέσο ενημέρωσης
(2006-2014)
Πίνακας 3.2 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά κατηγορία (2006-2014)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Έτοιμων Ενδυμάτων (2010-2015)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2015/14)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου: «Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη» (2015)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2015/14)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Εμπόριο «Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη» (2015/14)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ενδυμάτων ανά εμπορικό σήμα (2013-2014)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου (2010 – 2014)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των εταιρειών του κλάδου (2010 – 2014)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των εταιρειών του κλάδου (2010 – 2014)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εταιρειών του κλάδου (2010 – 2014)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των εταιρειών του κλάδου (2010 – 2014)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εταιρειών του Κλάδου (2013 – 2014)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Κερδοφόρων Εταιρειών του Κλάδου (2013 – 2014)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Ζημιογόνων Εταιρειών του Κλάδου (2013 – 2014)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας H & M HENNES & MAURITZ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.&Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NOTOS COM. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PULL AND BEAR Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΕΡΣΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΤΡΑΝΤΙΒΑΡΙΟΥΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.19 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2014/13)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2013-2014)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει καθαρών κερδών (2013-2014)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει καθαρών κερδών EBITDA (2013-2014)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Συνολικό μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (1996-2016)
Πίνακας 5.2 Πωλήσεις ενδυμάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ανά κατηγορία ένδυσης (2003-2016)
Πίνακας 5.3 Μερίδια αγοράς ορισμένων αλυσίδων στο σύνολο των πωλήσεων των αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (2015)
Πίνακας 5.4 Δείκτης συγκέντρωσης του κλάδου (2015)
Πίνακας 5.5 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων ανδρικών ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων ένδυσης (2015)
Πίνακας 5.6 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων γυναικείων ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων ένδυσης (2015)
Πίνακας 5.7 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων παιδικών ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων ένδυσης (2015)
Πίνακας 6.1 Παγκόσμια Αγορά Ενδυμάτων (2014)
Πίνακας 6.2 Μεγαλύτερες εταιρίες λιανικής πώλησης ενδυμάτων στις Η.Π.Α