ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 14
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μονάδων, είτε μεμονωμένα, είτε ως θυγατρική μιας μεγαλύτερης επιχειρηματικής οντότητας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση συγκέντρωσης δραστηριοτήτων κάποιων ομίλων (δι’ απορροφήσεως θυγατρικών εταιρειών από μία «κεντρική» εταιρεία).
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 18,4% την περίοδο 2002-2021 (+14,9% σε σχέση με το 2020).
Τα αιολικά συστήματα καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, με ποσοστό 50,3% και ακολουθούν τα φωτοβολταϊκά με 45,6%.
Η συνολική παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ αυξήθηκε την περίοδο 2007-2021, με μέσο ετήσιο ρυθμό 15,2% το 2021 καταγράφοντας σημαντική αύξηση 15,0% έναντι του 2020.
Η αξία των συνολικών πωλήσεων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ προς την αγορά (μέσω του ΔΑΠΕΕΠ και των Φ.ο.Σ.Ε.) το 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 8,5% σε σχέση με το 2020. Περαιτέρω άνοδος προβλέπεται και για το 2022.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Διαχρονική Εξέλιξη
1.3 Συνοπτική Περιγραφή
1.3.1 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Πάρκα)
1.3.2 Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.3.3 Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.3.4 Υδροηλεκτρική Ενέργεια (<15ΜW)
1.3.5 Γεωθερμική Ενέργεια
1.3.6 Ενέργεια από τα Κύματα της Θάλασσας
1.3.7 Παλιρροϊκή Ενέργεια
1.4 Συγκριτική Ανάλυση
1.4.1 Κόστος Εγκατάστασης & Συντελεστής Αποδοτικότητας ΑΠΕ
1.4.2 Ασυνεχής Λειτουργία (intermittent)
1.4.3 Κόστος Μονάδας Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ
1.5 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
1.5.1 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
1.5.2 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
1.6 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
1.6.1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
1.6.2 ΔΑΠΕΕΠ - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ
1.6.3 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
1.6.4 Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.1 Διαμόρφωση της Ανάγκης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.2 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Ζήτησης
2.2.1 Κόστος Η/Ε από Συμβατικές Πήγες Ενέργειας σε σχέση με τις ΑΠΕ
2.2.2 Διαχείριση Διαθεσιμότητας ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
3.1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Προσφοράς
3.1.1 Υλοποίηση Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής
3.1.2 Συμμετοχή στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
3.1.3 Χρηματοδότηση
3.1.4 Διασύνδεση Μονάδων Παραγωγής ΑΠΕ με το Σύστημα Μεταφοράς
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Ενέργεια - Νερό
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό»
4.3 Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
6.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εξωτερικό Εμπόριο
6.2 Ζήτηση και Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.3 Μέγεθος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
6.3.1 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) – Ανάλυση ανά Τεχνολογία ΑΠΕ
6.3.2 Βεβαιώσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
6.3.3 Παραγωγή Η/Ε από ΑΠΕ (MWh)– Ανάλυση ανά Τεχνολογία
6.3.4 Εκπροσώπηση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
6.3.5 Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
6.4 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
7. Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
7.1 Γενικά
7.2 Επενδύσεις στον Τομέα των ΑΠΕ
7.3 Αιολική Ενέργεια
7.4 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
7.5 Βιοκαύσιμα
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Αδειοδοτική διαδικασία για Αιολικά Πάρκα στην ξηρά, ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος
Π1.2 Αδειοδοτική διαδικασία για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς (εκτός ειδικών προγραμμάτων) ανά κατηγορία ισχύος
Πίνακας 3.1 Τιμές Αναφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (2016-2020)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (2020-2021)
Π3.1 ΑΔΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ (Φ.Ο.Σ.Ε.)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου «Ενέργεια – Νερό»
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.22 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.23 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.24 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.25 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.26 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συμμετοχή των Πηγών αυτής (2007-2021, Ιανουάριος - Απρίλιος 2022)
Πίνακας 6.2 Ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2019-2021)
Πίνακας 6.3 Συνολική Ζήτηση (2013-2021, Ιανουάριος - Απρίλιος 2022)
Πίνακας 6.4 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (2016-2021, Ιανουάριος-Απρίλιος 2022)
Πίνακας 6.5 Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε MW (2002–2022)
Πίνακας 6.6 Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2021)
Πίνακας 6.7 Βεβαιώσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (2012-2022)
Πίνακας 6.8 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (σε MWh) ανά τεχνολογία (2007-2021)
Πίνακας 6.9 Εκπροσώπηση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (2021-2022)
Πίνακας 6.10 Ποσοστό Συμμετεχόντων Φο.Σ.Ε. (2021-2022)
Πίνακας 6.11 Πωλήσεις (σε αξία) παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ προς τον ΔΑΠΕΕΠ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2007-2022)
Πίνακας 6.12 Εγχώρια Αγορά Α.Π.Ε. (σε αξία, 2020-2022)
Πίνακας 6.13 Μερίδια εταιρειών/ομίλων βάσει εγκατεστημένης δυναμικότητας (2018-2021)
Πίνακας 6.14 Μερίδια εταιρειών/ομίλων βάσει αξίας πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας (2021)
Πίνακας 7.1 Συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ (2006-2021)
Πίνακας 7.2 Διαχρονική εξέλιξη της συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2017-2021)
Πίνακας 7.3 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων (2021)
Πίνακας 7.4 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) φωτοβολταϊκών συστημάτων (2021)
Πίνακας 7.5 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοαιθανόλης ανά χώρα (2021)
Πίνακας 7.6 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοντήζελ ανά χώρα (2021)
Π7.1 Εξέλιξη συνολικής και νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο (1997-2022*)
Π7.2 Εξέλιξη συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επιλεγμένες χώρες (2022)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Αγοράς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε εγκατεστημένη δυναμικότητα (2022-2024)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη Αγοράς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε αξία (2022-2024)