ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

REAL ESTATE

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€
Ο κλάδος της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κύριους τομείς δραστηριότητας, την ανάπτυξη / αξιοποίηση / διαχείριση ακίνητης περιουσίας και την προσφορά υπηρεσιών σχετικών με την κτηματαγορά.
Το πλήθος των εταιρειών ακινήτων ήταν σαφώς μεγαλύτερο πριν μια επταετία περίπου και στο διάστημα που μεσολάβησε, μειώθηκε σημαντικά.
Η ζήτηση για ακίνητα επηρεάζεται από παράγοντες, όπως οι δημογραφικές εξελίξεις, η διαθεσιμότητα κεφαλαίων, οι εισοδηματικές εξελίξεις, η οικοδομική δραστηριότητα, το φορολογικό καθεστώς, το κόστος χρηματοδότησης, οι αποδόσεις των επενδύσεων (σε ακίνητα), κτλ.
Η οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σωρευτική μείωση 81% σε όρους επιφάνειας και μείωση 78% σε όρους όγκου, το 2016 σε σχέση με το 2008.
Ο δείκτης τιμών ενοικίων καταγράφει σημαντική πτώση την τελευταία δεκαετία και το 2017 κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών από εκείνα που επικρατούσαν προ δεκαετίας.
Ο δείκτης τιμών κατοικιών στις αστικές περιοχές σημειώνει συνεχή πτώση από το 2008 και μετά. Η σωρευτική μείωση του δείκτη την περίοδο 2008-2017 διαμορφώθηκε σε 43% περίπου.
Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» καταγράφει διαχρονική πτώση τα τελευταία χρόνια. Το 2016/15 ενισχύθηκε κατά 1,4%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου Κτηματαγοράς και Ακίνητης Περιουσίας
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ακίνητα
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης Ακινήτων
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ακινήτων
2.2.1 Δημογραφικά Στοιχεία
2.2.2 Χρηματοδότηση Ακινήτων
2.2.3 Διαθέσιμο Εισόδημα
2.2.4 Κόστος Κατασκευής Ακινήτων
2.3 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.4 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Έρευνα για την Αγορά Ακινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών στην Αγορά Ακινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.1 Μεσίτες Ακινήτων
3.2.2 Σύμβουλοι Ακινήτων
3.2.3 Επιχειρήσεις Ανάπτυξης/Διαχείρισης
3.2.4 Εκμισθώσεις Ακινήτων
3.3 Μεγάλοι Φορείς Ακίνητης Περιουσίας
3.3.1 Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
3.3.2 Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων
3.4.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ακίνητη Περιουσία»
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Ακίνητης Περιουσίας
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Συμβούλων Ακινήτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Συμβούλων Ακινήτων
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.3 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων βάσει Κερδοφορίας
4.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων
4.5 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.6 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Ακινήτων
5.1 Επισκόπηση Αγοράς Ακινήτων
5.2 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
5.3 Στοιχεία Εγχώριας Αγοράς Ακινήτων
6. Ο Κλάδος του Real Estate στη Διεθνή Αγορά
6.1 Οικιστικά Ακίνητα
6.2 Επαγγελματικά Ακίνητα
6.3 Η Ανάπτυξη των Εμπορικών Κέντρων στην Ευρώπη
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο του Real Estate
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.3 Ανάλυση SWOT
7.4 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
• Benchmarking Εταιρειών Ανάπτυξης Ακινήτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εταιρειών Συμβούλων Ακινήτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2000-2016)
Πίνακας 2.2 Αριθμός Γάμων στην Ελλάδα (2000-2016)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων νέων δανείων στην Ελλάδα (2013-2017)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2014-2016)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2008-2016)
Π2.4 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2008-2016)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2010-2016)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2009-2016)
Π2.7 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2009-2016)
Π2.8 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2016 & 2017)
Π2.9 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική-δημόσια) κατά διοικητική περιφέρεια (2015-2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των Συμβούλων Ακινήτων (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των Συμβούλων Ακινήτων (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των Συμβούλων Ακινήτων (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των Συμβούλων Ακινήτων (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των Συμβούλων Ακινήτων (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των Συμβούλων Ακινήτων (2015-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των Συμβούλων Ακινήτων (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PROPRIUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΞΙΕΣ Α.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΑΝΟΣ, Π., & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2012-2016)
Πίνακας 4.22 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων
(2012-2016)
Πίνακας 4.23 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2012-2016)
Πίνακας 4.24 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2012-2016)
Πίνακας 4.25 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2012-2016)
Πίνακας 4.26 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων
(2015-2016, σε €)
Πίνακας 4.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DIMAND Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.E.Ε.Α.Π. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Ο.Τ.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων βάσει Καθαρών Κερδών (προ φόρου) (2015-2016)
Πίνακας 4.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων βάσει EBITDA
(2015-2016)
Πίνακας 4.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέση Ετήσια Eξέλιξη Δείκτη Τιμών Ενοικίων (2005-2017)
Πίνακας 5.2 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (2000-2016)
Πίνακας 5.3 Δείκτης τιμών κατοικιών (2000-2017)
Πίνακας 5.4 Δείκτης τιμών διαμερισμάτων βάσει παλαιότητας (2006-2017)
Πίνακας 5.5 Δείκτης τιμών γραφείων (2010-2017)
Πίνακας 5.6 Δείκτης μισθωμάτων γραφείων (2010-2017)
Πίνακας 5.7 Δείκτης τιμών καταστημάτων (2010-2017)
Πίνακας 5.8 Δείκτης μισθωμάτων καταστημάτων (2010-2017)
Πίνακας 6.1 Δείκτης κόστους ενοικίων (2017)
Πίνακας 6.2 Xώρες με τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών σε κατοικίες (2017/16)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη επιτοκίων στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη (2016-2017)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη (2014-2017)
Πίνακας 6.5 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης γραφειακών χώρων στην Ευρώπη (γ’ τρίμηνο 2017)
Πίνακας 6.6 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης καταστημάτων στην Ευρώπη (γ’ τρίμηνο 2017)
Πίνακας 6.7 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων στην Ευρώπη (γ’ τρίμηνο 2017)
Πίνακας 6.8 Οι 50 πιο ακριβές πόλεις παγκοσμίως σε γραφειακούς χώρους (Ιούνιος 2017)
Πίνακας 6.9 Οι 15 ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις βάσει κόστους εγκατάστασης γραφειακών χώρων (Ιούνιος 2017)