ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

REAL ESTATE

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2016
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Πληροφοριακά Στοιχεία Κλάδου Κτηματαγοράς και Ακίνητης Περιουσίας
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Ακίνητα
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης Ακινήτων
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ακινήτων
2.2.1 Δημογραφικά Στοιχεία
2.2.2 Χρηματοδότηση Ακινήτων
2.2.3 Διαθέσιμο Εισόδημα
2.2.4 Κόστος Κατασκευής Ακινήτων
2.3 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.4 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Έρευνα για την Αγορά Ακινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών στην Αγορά Ακινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του κλάδου
3.2.1 Μεσίτες Ακινήτων
3.2.2 Σύμβουλοι Ακινήτων
3.2.3 Επιχειρήσεις Ανάπτυξης/Διαχείρισης
3.2.4 Εκμισθώσεις Ακινήτων
3.3 Μεγάλοι Φορείς Ακίνητης Περιουσίας
3.3.1 Ασφαλιστικά Ταμεία
3.3.2 Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
3.3.3 Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων
3.4.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ακίνητη Περιουσία»
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Ακίνητης Περιουσίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων βάσει Kερδοφορίας
4.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων
4.5 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.6 Κατάταξη των Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων βάσει Kερδοφορίας
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Ακινήτων
5.1 Επισκόπηση Αγοράς Ακινήτων
5.2 Στοιχεία Μεταβιβάσεων Ακινήτων
5.3 Στοιχεία Αγοράς Ακινήτων
6. Ο Κλάδος του Real Estate στη Διεθνή Αγορά
6.1 Οικιστικά Ακίνητα
6.2 Επαγγελματικά Ακίνητα
6.3 Η Ανάπτυξη των Εμπορικών Κέντρων στην Ευρώπη
6.4 Επιχειρήσεις Real Estate σε παγκόσμια κλίμακα (Hoovers)
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο του Real Estate
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.3 Ανάλυση SWOT
7.4 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Ανάπτυξης Ακινήτων
• Benchmarking Εταιρειών Συμβούλων Ακινήτων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Κυριότεροι ισχύοντες φόροι στην ακίνητη περιουσία
Πίνακας 2.1 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2000-2014)
Πίνακας 2.2 Αριθμός Γάμων στην Ελλάδα (2000-2014)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων νέων δανείων στην Ελλάδα (2013-2016)
Πίνακας 2.4 Στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά στο τέλος κάθε περιόδου (2011- 2016)
Πίνακας 2.5 Kαθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα και καθαρή αποταμίευση (2006-2014)
Πίνακας 2.6 Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής (2005-2016)
Πίνακας 2.7 Αριθμός νέων κατοικιών (2004-2015)
Πίνακας 2.8 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2005-2015)
Πίνακας 2.9 Τιμές Πώλησης Κατοικιών στην Αττική (Ιανουάριος 2016)
Πίνακας 2.10 Τιμές Πώλησης Κατοικιών στη Θεσσαλονίκη (Ιανουάριος 2016)
Πίνακας 2.11 Τιμές Πώλησης Κατοικιών στην υπόλοιπη χώρα (Ιανουάριος 2016)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2013-2015)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2007-2015)
Π2.4 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2007-2015)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2008-2014)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2008-2015)
Π2.7 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2008-2015)
Π2.8 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015 & 2016)
Π2.9 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική-δημόσια) κατά διοικητική περιφέρεια (2014-2015)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση κυριοτέρων επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση κυριοτέρων επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση κυριοτέρων επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2010-2015)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων ανάπτυξης/διαχείρισης ακινήτων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων (2010-2015)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2015-2014)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ακίνητη Περιουσία» (2015)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2015-2014)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Ακίνητη Περιουσία» (2015-2014)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2013-2014)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2013-2014)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2013-2014)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AVENT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PROPRIUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΞΙΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΡΥΘΕΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων βάσει μικτών κερδών (2013-2014)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2013-2014)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων βάσει κερδών EBITDA (2013-2014)
Πίνακας 4.22 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.23 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.24 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.25 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.26 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.27 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων
(2013-2014)
Πίνακας 4.28 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων (2013-2014)
Πίνακας 4.29 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων (2013-2014)
Πίνακας 4.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LAMDA OLYMPIA VILLAGE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PICAR Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΡΙΣΤΟ ΝΤΕΒΕΛΟΠΕΡΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.38 Κατάταξη επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων βάσει μικτών κερδών (2013-2014)
Πίνακας 4.39 Κατάταξη επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2013-2014)
Πίνακας 4.40 Κατάταξη επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων βάσει κερδών EBITDA (2013-2014)
Πίνακας 4.41 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων (2013-2014)
Πίνακας 4.42 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων (2013-2014)
Πίνακας 4.43 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων (2013-2014)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη μεταβιβάσεων ακινήτων (2011-2015)
Πίνακας 5.2 Μέση Ετήσια Eξέλιξη Δείκτη Τιμών Ενοικίων (2005-2016)
Πίνακας 5.3 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (2000-2015)
Πίνακας 5.4 Δείκτης τιμών κατοικιών (2000-2015)
Πίνακας 5.5 Δείκτης τιμών διαμερισμάτων βάσει παλαιότητας (2006-2015)
Πίνακας 5.6 Δείκτης τιμών γραφείων (2010-2015)
Πίνακας 5.7 Δείκτης μισθωμάτων γραφείων (2010-2015)
Πίνακας 5.8 Δείκτης τιμών καταστημάτων (2010-2015)
Πίνακας 5.9 Δείκτης μισθωμάτων καταστημάτων (2010-2015)
Πίνακας 6.1 Δείκτης κόστους ενοικίων (2016)
Πίνακας 6.2 Xώρες με τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών σε κατοικίες (2015/14)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη επιτοκίων στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη (2015-2016)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη (2013-2016)
Πίνακας 6.5 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης γραφειακών χώρων στην Ευρώπη (Ιανουάριος 2016)
Πίνακας 6.6 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης καταστημάτων στην Ευρώπη (Ιανουάριος 2016)
Πίνακας 6.7 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων στην Ευρώπη (Ιανουάριος 2016)
Πίνακας 6.8 Οι 50 πιο ακριβές πόλεις παγκοσμίως σε γραφειακούς χώρους (Μάρτιος 2015)
Πίνακας 6.9 Οι 15 ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις βάσει κόστους εγκατάστασης γραφειακών χώρων (Μάρτιος 2015)
Πίνακας 6.10 Επιχειρήσεις Real Estate (2016)