ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Στον κλάδο του επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης δραστηριοποιούνται τόσο παραγωγικές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων ασχολείται κυρίως με την κατασκευή επαγγελματικών συσκευών ψύξης, όσο και εισαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν όλη τη “γκάμα” του επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης.
Το μέγεθος αγοράς του επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (σε αξία) κινήθηκε ανοδικά κατά την περίοδο 2013-2016 και το 2016, σημειώνοντας αύξηση 1,6% το 2016 σε σχέση με το 2015. Οι εισαγωγές καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, σε ποσοστό της τάξης του 71%. Ανά κατηγορία προϊόντων, τα ψυγεία, οι κουζίνες, οι φούρνοι και τα πλυντήρια εκτιμάται ότι κάλυψαν το 57% περίπου της συνολικής αξίας της αγοράς, το 2016.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Περιγραφή Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Επαγγελματικό Εξοπλισμό Μαζικής Εστίασης
2.1 Εξέλιξη Αρτοποιείων - Ζαχαροπλαστείων
2.2 Εξέλιξη Καταστημάτων Super Markets
2.3 Εξέλιξη Καταστημάτων Καφέ
2.4 Εξέλιξη Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης (fast food)
2.5 Εξέλιξη Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Εστιατορίων
2.6 Εξέλιξη Θεραπευτηρίων – Νοσοκομείων
2.7 Εξέλιξη Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.8 Άλλοι Παράγοντες Ζήτησης
3. Η Προσφορά Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.3 Στοιχεία Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3.1 Παρουσίαση Κυριότερων Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.3.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4 Στοιχεία Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.1 Παρουσίαση Κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.2 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Ηλεκτρικών και Οικιακών – Επαγγελματικών Συσκευών
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Ηλεκτρικών και Οικιακών – Επαγγελματικών Συσκευών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Παραγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει κερδοφορίας
4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση ομαδοποιημένου ισολογισμού εισαγωγικών επιχειρήσεων
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εισαγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης
5.1 Αξία Παραγωγής Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Επαγγελματικού Εξοπλισμού Εστίασης
5.2.1 Εισαγωγές
5.2.2 Εξαγωγές
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (δείκτης Balassa)
5.3 Μέγεθος Αγοράς Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης
5.4 Μέγεθος Αγοράς Επαγγελματικού Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης κατά Κύρια Κατηγορία
5.5 Μερίδια Αγοράς & Δείκτης Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Ο Διεθνής Κλάδος του Επαγγελματικού Εξοπλισμού Εστίασης
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Επιχειρηματικές Εξελίξεις
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου κατασκευής ψυκτικού & κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης (2011-2016)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων της χώρας (2009-2017)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη αριθμού καταστημάτων super markets στην Ελλάδα (2010-2014)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη αριθμού καταστημάτων αλυσίδων καφέ (2011-2015)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2009-2016)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης εστιατορίων & κινητών μονάδων εστίασης
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη θεραπευτηρίων της χώρας (2009-2014)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2010-2016)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2011-2016)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις εισαγωγής επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2011-2016)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2015-2016)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Βιομηχανία «Ηλεκτρικές Συσκευές – Φωτιστικά» (2016)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Εμπόριο «Οικιακές – Επαγγελματικές Συσκευές» (2016)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2015-2016)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας «Ηλεκτρικές Συσκευές-Φωτιστικά» και του Εμπορίου «Οικιακές-Επαγγελματικές Συσκευές» (2015-2016)
Π3.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών (2010-2014)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών (2013-2014)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων (2014 – 2015)
Πίνακας 4.7 ALUMINOX AΒΕE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.8 AMERICAN MOTORS ΧΡ. ΠΙΛΑΛΗΣ AΒΕE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.9 ARTSTEEL AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.10 FRIGOGLASS ABEE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.11 GINOX AEBE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.12 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.13 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Δ. ΑΒΕΤΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.14 ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.15 ΕΥΡΩΨΥΚΤΙΚΗ DESIGN AEBE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.16 ΙΝΟΜΑΚ ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.17 ΚΡΥΣΤΑΛ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.18 ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ¨CLIVANEX¨: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.19 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ Δ. ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.20 ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΒΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2014-2015)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Πίνακας 4.24 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.25 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.26 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.27 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.28 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2011 – 2015)
Πίνακας 4.29 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων (2014 – 2015)
Πίνακας 4.30 CARRIER FRIGEL ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.31 EUROGAT AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.32 FREDDO AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.33 FROST-IT REFRIGERATION AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.34 ΙΝΤΕRCOOL HELLAS ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.35 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΕΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.36 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.37 ΝΤΟΜΕΣΤΙΚΑ ΑΒΕΤΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.38 ΞΕΝΕΞ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΟΥΛΠΑΠΑΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.39 ΣΑΡΡΗΣ Π. & ΣΙΑ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.40 ΣΒΩΛΟΣ – ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.41 ΤΣΟΓΙΑΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.42 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΤΕΧΝΟΤΕΛ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.43 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.44 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2014-2015)
Πίνακας 4.45 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Αξία παραγωγής επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2016)
Πίνακας 5.2 Εισαγωγές επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2015)
Πίνακας 5.3 Εξαγωγές επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2015)
Πίνακας 5.4 Δείκτης ανταγωνιστικότητας επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2015)
Πίνακας 5.5 Μέγεθος αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης (2013-2016)
Πίνακας 5.6 Μέγεθος αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης κατά κύρια κατηγορία (2016)
Πίνακας 5.7 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2015 & 2016)
Π5.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης επαγγελματικών ψυγείων - καταψυκτών (2014-2015)
Π5.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης συσκευών παρασκευής ζεστών ποτών, ψησίματος και θέρμανσης τροφίμων (2014-2015)
Π5.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης μη οικιακών πλυντηρίων πιάτων (2014-2015)
Π5.4 Κυριότερες χώρες προορισμού επαγγελματικών ψυγείων - καταψυκτών (2014-2015)
Π5.5 Κυριότερες χώρες προορισμού συσκευών παρασκευής ζεστών ποτών, ψησίματος και θέρμανσης τροφίμων (2014-2015)
Π5.6 Κυριότερες χώρες προορισμού μη οικιακών πλυντηρίων πιάτων (2014-2015)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης στη Β. Αμερική (2016)