ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ - ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ - ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ο κλάδος του αλουμινίου στην Ελλάδα είναι καθετοποιημένος περιλαμβάνοντας το σύνολο των παραγωγικών διεργασιών, από την εξόρυξη του βωξίτη έως την παραγωγή τελικών προϊόντων και για το 2018 κατατάσσεται ως ο πρώτος εξαγωγικός κλάδος της χώρας και ο δεύτερος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο.
Ο κλάδος διέλασης αλουμινίου αποτελείται από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Το κυριότερο προϊόν που προέρχεται από τις βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου είναι το αρχιτεκτονικό προφίλ, από το οποίο κατασκευάζονται τα κουφώματα αλουμινίου. Τα προηγούμενα έτη, με δεδομένη τη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, αρκετές εταιρείες επέκτειναν την παραγωγή τους σε προϊόντα για φωτοβολταϊκά συστήματα (βάσεις στήριξης). Ωστόσο, η ζήτηση για αυτά τα προϊόντα έχει μειωθεί.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή προϊόντων διέλασης (σε τόνους) εμφάνισε σημαντικούς ρυθμούς αύξησης μέχρι και το 2007. Ωστόσο, τη διετία 2009-2010 παρατηρήθηκε κάμψη της παραγωγής (κατά 7% και 21% αντίστοιχα). Το 2010 η παραγωγή σημείωσε μικρή άνοδο (2,5%) γεγονός που αποδίδεται σε αύξηση των εξαγωγών. Αντίθετα, το μέγεθος της κατανάλωσης κατέγραψε μείωση 13% το 2010/09. Από το 2015 και μετά η κατάσταση εξομαλύνθηκε και η παραγωγή ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 2015-2018. Ειδικότερα, το 2018 η εγχώρια παραγωγή προϊόντων διέλασης αυξήθηκε κατά 15,8% σε σχέση με το 2017. Περαιτέρω αύξηση της παραγωγής προβλέπεται και για το 2019). Το 2018 η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 28% του συνολικού όγκου πωλήσεων των προϊόντων διέλασης και το υπόλοιπο 72% κατευθύνθηκε στο εξωτερικό.
Η εγχώρια παραγωγή προϊόντων έλασης προέρχεται από ελάχιστες βιομηχανίες. Ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1995 – 2007, ενώ τη διετία 2008-2009 εμφάνισε μικρή υποχώρηση. Την περίοδο 2010-2018 η εγχώρια παραγωγή παρουσιάζει άνοδο, λόγω της αυξημένης ζήτησης κυρίως από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η εγχώρια παραγωγή προϊόντων έλασης εμφανίζεται αυξημένη κατά 5% το 2018 σε σχέση με το 2017. Περαιτέρω αύξηση προβλέπεται και για το 2019. Το 2018 η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 12% του συνολικού όγκου πωλήσεων των προϊόντων έλασης, ενώ το υπόλοιπο 88% κατευθύνθηκε στο εξωτερικό.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου του Αλουμινίου
Παραγωγική Διαδικασία του Κλάδου του Αλουμινίου
Ανακύκλωση Αλουμινίου
Σήμανση CE για Κουφώματα Αλουμινίου
Η Ζήτηση για Προϊόντα Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Αλουμινίου
Η Προσφορά των Προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Διέλασης Αλουμινίου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου Διέλασης Αλουμινίου
Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Διέλασης βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Έλασης Αλουμινίου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Έλασης Αλουμινίου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Έλασης Αλουμινίου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου Έλασης Αλουμινίου
Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Έλασης βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Η Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
Εγχώρια Παραγωγή Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου
Εγχώρια Παραγωγή Προϊόντων Έλασης Αλουμινίου
Εισαγωγές Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου
Εξαγωγές Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου
Εισαγωγές Προϊόντων Έλασης Αλουμινίου
Εξαγωγές Προϊόντων Έλασης Αλουμινίου
Εμπορικό Ισοζύγιο Προϊόντων Διέλασης - Έλασης Αλουμινίου
Εγχώρια Αγορά των Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου
Μερίδια Παραγωγής Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου
Εγχώρια Αγορά των Προϊόντων Έλασης Αλουμινίου
Στοιχεία Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Αγοράς Αλουμινίου

Παγκόσμια Παραγωγή Πρωτογενούς Αλουμινίου
Παγκόσμια Κατανάλωση Πρωτογενούς Αλουμινίου ανά τομέα
Γενικά Στοιχεία του Κλάδου Αλουμινίου στην Ευρώπη
Πρωτογενής Παραγωγή Αλουμινίου στην Ευρώπη
Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου