ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έκδοση 22
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στη χώρα μας 1.631 επιχειρήσεις διαθέτουν άδεια λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι απαρτίζεται από λίγες μεγάλες εταιρείες, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους.
Η συνολική εγχώρια αγορά παροχής υπηρεσιών ασφαλείας παρουσίαζε άνοδο την περίοδο 2017-2019, ενώ το 2020 μειώθηκε κατά 6% περίπου. Το 2021 με την ομαλοποίηση της αγοράς, η συνολική αξία αυξήθηκε κατά 6,8%. Περαιτέρω αύξηση εκτιμάται και για το 2022.
Οι λοιπές φυλάξεις (φρουροί, φύλαξη χώρων κλπ.) κάλυψαν το 58,6% περίπου της συνολικής εγχώριας αγοράς παροχής υπηρεσιών ασφαλείας το 2021, οι αεροπορικές υπηρεσίες φύλαξης (Aviation Security) κάλυψαν το 9,5% και οι υπηρεσίες χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων το 9%. Το μερίδιο των υπηρεσιών φύλαξης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων εκτιμάται στο 2,4%. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων) απέσπασαν μερίδιο 20,4%.
Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης για υπηρεσίες φύλαξης προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα (71% το 2021) και ακολουθεί ο δημόσιος (22%). Η μεγαλύτερη ζήτηση για υπηρεσίες χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων προέρχεται από τις τράπεζες (57%). Οι επαγγελματικοί και δημόσιοι χώροι κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης αναφορικά με την παροχή ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας και υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων (70%) το 2021.
Η αξία της αγοράς των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (από εταιρείες που δεν διατηρούν κέντρο λήψης σημάτων) εκτιμάται αυξημένη (4,8%) το 2021 σε σχέση με το 2020.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Εταιρείες Παραγωγής – Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής/ Παραγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
4.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
4.3.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.4 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
4.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
4.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.1 Η Εγχώρια Αγορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
Κατανομή της συνολικής αγοράς των υπηρεσιών ασφαλείας
6.2 Διάρθρωση της Αγοράς των Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.3 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.3.1 Σύνολο Αγοράς
6.3.2 Αεροπορικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (Aviation Security)
6.3.3 Υπηρεσίες φύλαξης λιμένων & λιμενικών εγκαταστάσεων
6.3.4 Φυλάξεις
6.3.5 Χρηματαποστολές και Μεταφορά Πολύτιμων Αντικειμένων
6.3.6 Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας - Υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σημάτων
6.4 Η Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Υπηρεσιών Ασφαλείας
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός αδικημάτων ανά κατηγορία (2019-2020)
Πίνακας 2.2 Αριθμός δραστών σε επιλεγμένες κατηγορίες αδικημάτων (2016-2020)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2021)
Πίνακας 3.1 Κατανομή εταιρειών παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ανά νομό (2022)
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας ανά νομό
Πίνακας 3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας (2016-2020)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (2020-2021)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας (2016-2020)
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας (2020-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα επιχειρήσεων παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Συναλλακτική συμπεριφορά επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2021-2020)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα επιχειρήσεων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2021-2020)
Πίνακας 4.5 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρου) Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.29 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.30 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.31 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.32 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.33 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.34 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.35 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.36 – 5.50 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.51 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.52 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.53 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.54 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.55 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος συνολικής αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (1998-2022)
Πίνακας 6.2 Εγχώρια αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ανά κατηγορία (2004-2020)
Πίνακας 6.3 Αριθμός καταστημάτων Τραπεζών (2008-2020)
Πίνακας 6.4 Μερίδια εταιρειών παροχής αεροπορικών υπηρεσιών (2021)
Πίνακας 6.5 Μερίδια εταιρειών φύλαξης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων (2021)
Πίνακας 6.6 Μερίδια εταιρειών παροχής υπηρεσιών φύλαξης (2021)
Πίνακας 6.7 Μερίδια εταιρειών παροχής υπηρεσιών χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων (2021)
Πίνακας 6.8 Μερίδια εταιρειών πώλησης ηλεκτρικών συστημάτων ασφαλείας σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων (2021)
Πίνακας 6.9 Πωλήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2008-2022)
Πίνακας 6.10 Μερίδια εταιρειών εισαγωγής- εμπορίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη της συνολικής αγοράς των Υπηρεσιών Ασφαλείας ανά κατηγορία (2022-2024)