ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στη χώρα μας 2.695 επιχειρήσεις διαθέτουν άδεια λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με το νόμο 3707/2008. Ωστόσο, ο κλάδος χαρακτηρίζεται από την παρουσία λίγων μεγάλων εταιρειών, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους.
Η συνολική εγχώρια αγορά παροχής υπηρεσιών ασφαλείας παρουσιάζει άνοδο τα τελευταία τρία έτη και εκτιμάται αυξημένη κατά 4,6% το 2019 έναντι του 2018. Το 2020 εκτιμάται ότι η συνολική αξία των υπηρεσιών ασφαλείας θα μειωθεί με ρυθμό της τάξης του 6%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση αναμένεται στις υπηρεσίες ασφαλείας αεροδρομίων, λιμανιών και χρηματαποστολών. Οριακές μεταβολές εκτιμώνται για τις υπόλοιπες κατηγορίες (φυλάξεις χώρων, συστήματα και υπηρεσίες κέντρου λήψης σημάτων).
Οι λοιπές φυλάξεις (φρουροί, φύλαξη χώρων κλπ.) κάλυψαν το 53% περίπου της συνολικής εγχώριας αγοράς παροχής υπηρεσιών ασφαλείας το 2019, οι αεροπορικές υπηρεσίες φύλαξης (Aviation Security) κάλυψαν το 14% και οι υπηρεσίες χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων το 10%. Το μερίδιο των υπηρεσιών φύλαξης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων εκτιμάται στο 3% περίπου. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων) απέσπασαν μερίδιο 20%.
Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης για υπηρεσίες φύλαξης προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα (68% το 2019) και ακολουθεί ο δημόσιος (23%). Η μεγαλύτερη ζήτηση για υπηρεσίες χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων προέρχεται από τις τράπεζες (58%). Οι επαγγελματικοί και δημόσιοι χώροι αποσπούν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης για ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας (70%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτουν οι οικίες (30%).
Η αξία της αγοράς των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (από εταιρείες που δεν διατηρούν κέντρο λήψης σημάτων) εκτιμάται αυξημένη (1,8%) σε σχέση με το 2018.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Περιγραφή των Παρεχομένων Υπηρεσιών
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.4Πωλήσεις Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.5Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.6Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
4.2Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
4.4Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
4.5Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.6Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.7Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
4.8Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
4.9Δείκτης ICAP Covid Sector Check
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.8Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.1Η Εγχώρια Αγορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.2Διάρθωση της Αγοράς των Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.3Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
6.3.1Σύνολο Αγοράς
6.3.2Αεροπορικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (Aviation Security)
6.3.3Υπηρεσίες φύλαξης λιμένων & λιμενικών εγκαταστάσεων
6.3.4Φυλάξεις
6.3.5Χρηματαποστολές και Μεταφορά Πολύτιμων Αντικειμένων
6.3.6Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας - Υπηρεσίες Kέντρου Λήψης Σημάτων
6.4Η Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
6.5Μερίδια Εταιρειών Εισαγωγής- Εμπορίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
7.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Υπηρεσιών Ασφαλείας
8.Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
 Benchmarking Εταιρειών του κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός αδικημάτων ανά κατηγορία (2018-2019)
Πίνακας 2.2 Αριθμός δραστών σε επιλεγμένες κατηγορίες αδικημάτων (2015-2019)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2020)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ανά νομό
Πίνακας 3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής/ Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 - 2019)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2020-2019)
Πίνακας 4.5 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2020/2019)
Πίνακας 4.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK'S AVIATION SECURITY SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK'S SECURITY SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ESA SECURITY SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S CASH SOLUTIONS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S SECURE SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S SECURITY SYSTEMS & MONITORING SERVICES GREECE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ICTS HELLAS SECURITY SOLUTIONS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEGA GROUP SECURITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEGA SPRINT GUARD SERVICES A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MYSERVICES SECURITY & FACILITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.27 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.28 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.30 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.31 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.32 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARTION SECURITY SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELINCO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EXAGON BLUE Α.Ε. - Ι.Ε.Π.Υ.Α. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FORMULA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IFSAS SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NOVATRON SEC DISTRIBUTION ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SIGMA SECURITY - Χ. ΦΕΙΔΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. Α.Ε. "ΗΛ.ΚΑ Α.Ε." και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΘΕΟΔΟΣΗΣ, Χ., Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΑΚΑΣΑΣ, Ν., - Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. "OLYMPIA ELECTRONICS" και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ Α.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Π., PARADOX HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.45 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.46 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ "BOOS" ΑΕ και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 4.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.48 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2018-2019)
Πίνακας 5.49 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.50 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.51 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος συνολικής αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (1998-2020)
Πίνακας 6.2 Εγχώρια αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ανά κατηγορία (2004-2020)
Πίνακας 6.3 Αριθμός καταστημάτων Τραπεζών (2008-2019)
Πίνακας 6.4 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής αεροπορικών υπηρεσιών ασφαλείας (2019)
Πίνακας 6.5 Μερίδια επιχειρήσεων φύλαξης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων (2019)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης (2019)
Πίνακας 6.7 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων (2019)
Πίνακας 6.8 Μερίδια επιχειρήσεων πώλησης ηλ/κών συστημάτων ασφαλείας σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων (2019)
Πίνακας 6.9 Πωλήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2008-2020)
Πίνακας 6.10 Μερίδια επιχειρήσεων εισαγωγής - εμπορίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εγχώριας αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας
ανά κατηγορία (2020-2022)