ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Η ίδρυση και λειτουργία των Ιδιωτικών Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών
καθορίζεται από την Υ.Α. Π2β/οικ/2808/31-7-1997. Η καθιέρωση της
υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο (Ν.3518/2006) έχει επηρεάσει και
τον κλάδο των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
Στον εξεταζόμενο κλάδο δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων
(περίπου 1.200), σε όλη την Ελλάδα, οι περισσότερες από τις οποίες
είναι μικρού μεγέθους. Επίσης, λειτουργούν και ορισμένες μεγάλου
μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες όμως έχουν ως κύρια δραστηριότητα την
παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σχετικά με τη νομική μορφή λειτουργίας των επιχειρήσεων, περίπου το
68% αυτών λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης. Κατά μέσο όρο,
εξυπηρετούνται 46 παιδιά (βρέφη και νήπια) σε κάθε μονάδα. Ο συνολικός
αριθμός του βρεφονηπιακού-παιδικού πληθυσμού εκτιμάται σε 55 χιλ.
παιδιά. Ο κλάδος παρουσιάζει γεωγραφική συγκέντρωση στα μεγάλα αστικά
κέντρα, καθώς το 54% περίπου των μονάδων βρίσκεται στις περιοχές της
Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Οργάνωση της Προσχολικής Εκπαίδευσης
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών
1.5 Πρόσφατες Εξελίξεις στο Θεσμικό Πλαίσιο των Νηπιαγωγείων που επηρέασαν τον Κλάδο των Παιδικών Σταθμών
1.6 Εξασφάλιση Παροχών Φροντίδας Παιδιών στην Ελλάδα
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Ιδιωτικών Παιδικών / Βρεφονηπιακών Σταθμών
2.1 Δημογραφικές Εξελίξεις
Υπολογιζόμενος Πληθυσμός
2.2 Κοινωνικοί Παράγοντες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
3.2 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Κόστους Λειτουργίας των Κέντρων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Παιδικών / Βρεφονηπιακών Σταθμών
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Παιδικών/ Βρεφονηπιακών Σταθμών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2007-2008
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2008-2009
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
4.1 Πληθυσμός Νηπίων – Αριθμός Νηπιαγωγείων – Παιδικών / Βρεφονηπιακών Σταθμών των Ο.Τ.Α.
4.2 Εκτιμήσεις Δαπανών για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Παιδικών / Βρεφονηπιακών Σταθμών
4.3 Γεωγραφική Κατανομή των Μονάδων Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
Εναλλακτική προσέγγιση εκτίμησης των Ιδιωτικών Δαπανών για Παιδικούς/ Βρεφονηπιακούς σταθμούς
4.4 Βαθμός Συγκέντρωσης - Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Προσχολική Αγωγή στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
5.1 Κατηγορίες Δομών Παιδικής Φροντίδας και Προσχολικής Εκπαίδευσης στις Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
5.2 Δημόσιες Δαπάνες για την Παιδική Φροντίδα και την Προσχολική Εκπαίδευση στις Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
5.3 Συμμετοχή Παιδιών σε προγράμματα Φροντίδας και σε μονάδες Προσχολικής Εκπαίδευσης
5.4 Ιδιωτικές Δαπάνες για Παροχές Φροντίδας Παιδιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Παιδικών / Βρεφονηπιακών Σταθμών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Εξασφάλιση παροχών φροντίδας παιδιών, κατά ηλικιακές ομάδες
Πίνακας 1.2 Φροντίδα παιδιών (ηλικίας έως 0-5 ετών), άνω των 30 ωρών την εβδομάδα κατά πρόγραμμα φροντίδας
(ποσοστά συμμετοχής)
Πίνακας 1.3 Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 5 ετών (μία ώρα την εβδομάδα τουλάχιστον) κατά ομάδες ηλικιών (ποσοστά συμμετοχής)
Πίνακας 2.1 Αριθμός γεννήσεων στην Ελλάδα (2000-2008)
Π2.1 Δείκτες Γεννητικότητας σε Χώρες της Ευρώπης (1998-2009)
Π2.2 Γεννήσεις στην Ελλάδα κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας (2000 – 2008)
Π2.3 Συνολικός Πληθυσμός και ηλικιακή ομάδα 0-4 ετών ανά περιφέρεια και νομό (Απογραφή 2001)
Π2.4 Υπολογιζόμενος Πληθυσμός (2002-2009)
Π2.5 Προβολές πληθυσμού κατά ηλικιακή ομάδα (2010-2050)
Π2.6 Αριθμός Απασχολουμένων Γυναικών (1998-2009)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Παιδικών / Βρεφονηπιακών Σταθμών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών (2004-2009)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της Διαφημιστικής Δαπάνης Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων/ Παιδικών Σταθμών ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων/ Παιδικών Σταθμών ανά εμπορικό σήμα
(2008-2009)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών (2005-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών (2007-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών (2008-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών (2008-2009)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών (2008-2009)
Π3.14 Μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ.)
Πίνακας 4.1 Αριθμός Νηπιαγωγείων, Διδακτικό Προσωπικό και Σχολικός Πληθυσμός Νηπιαγωγείων (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ)
Πίνακας 4.2 Αριθμός Νηπιαγωγείων, Διδακτικό Προσωπικό και Σχολικός Πληθυσμός Νηπιαγωγείων (στοιχεία Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)
Πίνακας 4.3 Αριθμός νηπίων και προνηπίων σε νηπιαγωγεία
Πίνακας 4.4 Αριθμός Παιδικών / Βρεφονηπιακών Σταθμών και Νηπίων των Ο.Τ.Α. (2005-2006)
Πίνακας 4.5 Δαπάνες για υπηρεσίες Βρεφονηπιακών Σταθμών στο σύνολο του Δείγματος της ΕΟΠ 2004/5
(2004-2009)
Πίνακας 4.6 Μέσος Όρος διδάκτρων ιδιωτικών νηπιαγωγείων (2009/2010)
Πίνακας 4.7 Γεωγραφική Κατανομή Ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς ορισμένων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών
(2009-2010)
Π4.1 Σύνολο αγορών - δαπάνες για παιδικούς / βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (απόλυτα & ποσοστιαία μεγέθη)
Π4.2 Σύνολο αγορών – δαπάνες για παιδικούς / βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά μεγέθη νοικοκυριού (απόλυτα & ποσοστιαία μεγέθη)
Π4.3 Σύνολο αγορών – δαπάνες για παιδικούς / βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά σύνθεση νοικοκυριού (απόλυτα & ποσοστιαία μεγέθη)
Π4.4 Σύνολο αγορών – δαπάνες για παιδικούς / βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά επάγγελμα υπευθύνου του νοικοκυριού (απόλυτα & ποσοστιαία μεγέθη)
Π4.5 Σύνολο αγορών – δαπάνες για παιδικούς / βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές (απόλυτα & ποσοστιαία μεγέθη)
Πίνακας 5.1 Κατηγοριοποίηση Δομών Παιδικής Φροντίδας και Προσχολικής Εκπαίδευσης σε χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
Π5.1 Δημόσιες Δαπάνες για υπηρεσίες Φροντίδας Παιδιών έως 3 ετών (Childcare Services) ως ποσοστό του Α.Ε.Π. στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α (1998-2005)
Π5.2 Δημόσιες Δαπάνες για υπηρεσίες Προσχολικής Εκπαίδευσης παιδιών ηλικίας 3-5 ετών (pre school services) ως ποσοστό του ΑΕΠ στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. (1998-2005)
Π5.3 Δημόσιες Δαπάνες για Υπηρεσίες Φροντίδας Παιδιών και Υπηρεσίες Προσχολικής Εκπαίδευσης στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. (2005)
Π5.4 Ποσοστά Συμμετοχής (%) παιδιών ηλικίας 0-5 ετών σε δομές φροντίδας και στην προσχολική εκπαίδευση στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. ΤΟ 2006
Π5.5 Συμμετοχή (%) παιδιών ηλικίας 0-3 ετών (μέσος εβδομαδιαίος αριθμός ωρών εργασίας και ισοδύναμο ποσοστό πλήρους απασχόλησης)
Π5.6 Συμμετοχή παιδιών σε προγράμματα φροντίδας παιδιών ηλικίας 0-2 ετών στις Σκανδιναβικές Χώρες (1995-2007)
Π5.7 Καθαρή Δαπάνη για μονάδες Φροντίδας παιδιών, οικογένειας 2 εργαζόμενων γονέων με 2 παιδιά (2004)