ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (ή P-L) αναγνωρίζονται ως ποιοτικώς εφάμιλλα των "επωνύμων" από το 57,5% (από 52,5% το 2021) των καταναλωτών, ενώ το 59% περίπου (από 55,8% το 2021) τα θεωρεί ίδια με τις μάρκες των γνωστών κατασκευαστών (έρευνα ΟΠΑ 2022).
Το 2021 εκτιμάται ότι οι πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που διατίθενται μέσω των Super Markets και Cash & Carry αυξήθηκαν κατά 1,7% σε σχέση με το 2020.
Kυρίαρχη κατηγορία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παραμένουν τα τρόφιμα με εκτιμώμενο ποσοστό συμμετοχής 66% το 2021. Ακολουθεί η κατηγορία που περιλαμβάνει τα απορρυπαντικά, χαρτικά, καθαριστικά με ποσοστό της τάξης του 21% και τα αναψυκτικά-ποτά με ποσοστό 6%. Η κατηγορία που περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως χρηστικά είδη του νοικοκυριού (κουζινικά, είδη κήπου, αυτοκινήτου, pet food, κλπ.) καθώς και τα λοιπά είδη (ρουχισμός, μικροσυσκευές) εκτιμάται ότι καταλαμβάνει ποσοστό περίπου 4%. Το χαμηλότερο ποσοστό εκτιμάται ότι αποσπά η κατηγορία καλλυντικά & τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας με 3%.
Ο βαθμός διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο των πωλήσεων των αλυσίδων Supermarkets και Cash & Carry κυμάνθηκε μεταξύ 22,6% και 23,6% την περίοδο 2019-2021.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
1.4 Νομοθετικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
2.2 Δείκτης Τιμών και Διαθέσιμο Εισόδημα
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή της Εγχώριας Αγοράς
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Διαφήμιση και Προβολή Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
3.4 Επιχειρήσεις Διάθεσης Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας– Supermarkets και Cash & Carry
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Supermarkets και Cash & Carry που διαθέτουν Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
3.6 Όμιλοι Κοινών Αγορών
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Εμπορίου «Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
6.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς
6.2 Κατανομή της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
6.4 Διείσδυση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
6.5 Προέλευση των Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2021)
Π2.1 Σύνθεση μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος (2021)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Supermarkets και Cash & Carry
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 3.3 Όμιλοι κοινών αγορών
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα” (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου “ Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα ”(2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2007-2022)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εγχώριας αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2022-2024)