ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας παρουσιάζει διαχρονική μείωση, καθώς από 100 που ήταν το 2003, διαμορφώθηκαν σε 55 το 2017.
Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων (ζωής και ζημιών) στην Ελλάδα ως ποσοστό στο Α.Ε.Π. διαμορφώθηκε περίπου στο 2% το 2017.
Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων το 2017 κατέγραψε σταθερότητα σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων ζωής μειώθηκε κατά 1,9% σε σχέση με το 2016, ενώ το σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων κατά ζημιών αυξήθηκε κατά 2,1%. Αύξηση εκτιμάται για το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων το 2018, σε ποσοστό της τάξης του 2%.
Εξετάζοντας τη διάρθρωση της παραγωγής ασφαλίσεων κατά ζημιών για το 2017, παρατηρείται ότι ο κλάδος ασφάλισης της αστικής ευθύνης οχημάτων καταλαμβάνει το 38,3% της συνολικής παραγωγής των ασφαλίσεως ζημιών. Ακολουθεί με διαφορά η ασφάλιση κατά πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσης με μερίδιο 17,3%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Περιγραφή των Εργασιών του Κλάδου
1.4 Κανάλια Διάθεσης Ασφαλιστικών Προϊόντων
1.5 Η Συμβολή του Ασφαλιστικού Κλάδου στην Εθνική Οικονομία
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Άλλοι Κοινωνικοί και Οικονομικοί Παράγοντες
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
3.1 Αριθμός Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα
3.2 Παρουσίαση Ασφαλιστικών Εταιρειών
3.3 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4 Οικονομικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
4.1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ασφαλιστικών Εταιρειών
4.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
4.3 Δείκτης Φερεγγυότητας
4.4 Εξέλιξη Οικονομικών Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Εγχώρια Αγορά των Ιδιωτικών Ασφαλίσεων
5.1 Συνολική Παραγωγή Ασφαλίστρων
5.2 Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά Κλάδο
5.2.1 Ασφάλειες Ζωής
5.2.2 Ασφάλειες κατά Ζημιών
5.3 Μέγεθος Ασφαλιστικής Παραγωγής ανά Εταιρεία
5.4 Μερίδια Εταιρειών στο Σύνολο της Ασφαλιστικής Παραγωγής – Δείκτης Συγκέντρωσης
5.5 Πρόβλεψη Παραγωγής Ασφαλίστρων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
6.1 Παραγωγή Ασφαλίστρων στην Ευρώπη
6.2 Οι Επενδύσεις των Ασφαλιστικών Εταιρειών της Ευρώπης
6.3 Αριθμός Επιχειρήσεων και Απασχολούμενο Προσωπικό στον Ευρωπαϊκό Ασφαλιστικό Κλάδο
6.4 Οι Πληρωθείσες Αποζημειώσεις των Ασφαλιστικών Εταιρειών της Ευρώπης
6.5 Η Σημασία της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ευρώπη
6.6 Κανάλια Διανομής της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Επιχειρηματικές Ειδήσεις - Συμπεράσματα - Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Ειδήσεις στον Ασφαλιστικό Κλάδο
Νέα ασφαλιστική εταιρεία στην ελληνική αγορά
Εξάμηνη αναβολή για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής
Νέα συνεργασία για την Interasco ΑΕΓΑ
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην εθνική οικονομία (2008-2017)
Πίνακας 2.1 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2008-2017)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2014-2016)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών, κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2016)
Πίνακας 3.1 Αριθμός και δραστηριότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων (2003-2017)
Πίνακας 3.2 Αριθμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά νομική μορφή λειτουργίας - εγκατάστασης (2015-2017)
Πίνακας 3.3 Αριθμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά νομική μορφή λειτουργίας και κλάδο δραστηριότητας (2016)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική συμπεριφορά ασφαλιστικών εταιρειών (2016-2017)
Πίνακας 4.1 Βασικά Οικονομικά μεγέθη 9 ασφαλιστικών εταιρειών (2016-2017)
Πίνακας 4.2 Επενδύσεις ασφαλιστικών εταιρειών (2016-2017)
Πίνακας 4.3 Απαιτήσεις ασφαλιστικών εταιρειών (2016-2017)
Πίνακας 4.4 Σύνολο Ενεργητικού ασφαλιστικών εταιρειών (2016-2017)
Πίνακας 4.5 Ίδια κεφάλαια ασφαλιστικών εταιρειών (2016-2017)
Πίνακας 4.6 Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλιστικών εταιρειών (2016-2017)
Πίνακας 4.7 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλιστικών εταιρειών (2016-2017)
Πίνακας 4.8 Έσοδα ασφαλιστικών εταιρειών (2016-2017)
Πίνακας 4.9 Καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου) ασφαλιστικών εταιρειών (2016-2017)
Π4.1 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ασφαλιστικών εταιρειών 2016 (Ενεργητικό)
Π4.2 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ασφαλιστικών εταιρειών 2016 (Παθητικό)
Π4.3 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ασφαλιστικών εταιρειών 2016 (Κατάσταση συνολικού εισοδήματος και αποτελέσματα χρήσης)
Π4.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π4.5 Περιθώριο Μικτού Κέρδους Ασφαλιστικών Εταιρειών (2013-2017)
Π4.6 Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Ασφαλιστικών Εταιρειών (2013-2017)
Π4.7 Αποδοτικότητα Ιδίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Εταιρειών (2013-2017)
Π4.8 Αποδοτικότητα Απασχολουμένου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Εταιρειών (2013-2017)
Π4.9 Γενική Ρευστότητα Ασφαλιστικών Εταιρειών (2013-2017)
Π4.10 Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Ασφαλιστικών Εταιρειών (2013-2017)
Π4.11 Ασφαλιστικές Προβλέψεις προς Σύνολο Παθητικού Ασφαλιστικών Εταιρειών (2013-2017)
Π4.12 Δείκτης Άυλων Στοιχείων Ασφαλιστικών Εταιρειών (2013-2017)
Πίνακας 5.1 Συνολική εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (2000-2018)
Πίνακας 5.2 Εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων ζωής από πρωτασφαλίσεις (2000-2017)
Πίνακας 5.3 Διάρθρωση της παραγωγής ασφαλίσεων ζωής (2017)
Πίνακας 5.4 Εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών από πρωτασφαλίσεις (2000-2017)
Πίνακας 5.5 Διάρθρωση της παραγωγής ασφαλίσεων κατά ζημιών (2016-2017)
Πίνακας 5.6 Εξέλιξη της ασφαλιστικής παραγωγής ανά εταιρεία (2017/16)
Πίνακας 5.7 Ασφάλειες Ζωής: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2017)
Πίνακας 5.8 Ασφάλειες αστικής ευθύνης οχημάτων: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2017)
Πίνακας 5.9 Ασφάλειες λοιπών κλάδων ζημιών: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2017)
Πίνακας 5.10 Ασφάλειες κατά Ζημιών: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2017)
Πίνακας 5.11 Ασφάλειες Ζωής & Κατά Ζημιών: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2017)
Πίνακας 5.12 Δείκτης συγκέντρωσης του ασφαλιστικού κλάδου (2017)
Πίνακας 6.1 Σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων στην Ευρώπη (2009-2016)
Πίνακας 6.2 Παραγωγή ασφαλίστρων ζωής στην Ευρώπη (2009-2016)
Πίνακας 6.3 Παραγωγή ασφαλίστρων ζημιών στην Ευρώπη (2009-2016)
Πίνακας 6.4 Μερίδιο συμμετοχής των ασφαλίσεων ζωής – ζημιών στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων στην Ευρώπη (2009-2016)
Πίνακας 6.5 Σύνολο επενδύσεων στην Ευρώπη (2009-2016)
Πίνακας 6.6 Αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών και απασχολουμένων στην Ευρώπη (2009-2016)
Πίνακας 6.7 Οι 20 μεγαλύτεροι ασφαλιστικοί όμιλοι της Ευρώπης (2016)
Πίνακας 6.8 Πληρωθείσες Αποζημιώσεις στην Ευρώπη (2009-2016)
Πίνακας 6.9 Η σημασία του ασφαλιστικού κλάδου στην Ευρώπη (2009,2011,2016)
Π6.1 Ο ασφαλιστικός κλάδος σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (2014-2016)