ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Περιγραφή των Εργασιών του Κλάδου
1.4 Κανάλια Διάθεσης Ασφαλιστικών Προϊόντων
1.5 Η Συμβολή του Ασφαλιστικού Κλάδου στην Εθνική Οικονομία
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Άλλοι Κοινωνικοί και Οικονομικοί Παράγοντες
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
3.1 Αριθμός Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα
3.2 Παρουσίαση Ασφαλιστικών Εταιρειών
3.3 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4 Οικονομικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
4.1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ασφαλιστικών Εταιρειών
4.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
4.3 Δείκτης Φερεγγυότητας
4.4 Εξέλιξη Οικονομικών Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Εγχώρια Αγορά των Ιδιωτικών Ασφαλίσεων
5.1 Συνολική Παραγωγή Ασφαλίστρων
5.2 Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά Κλάδο
5.2.1 Ασφάλειες Ζωής
5.2.2 Ασφάλειες κατά Ζημιών
5.3 Μέγεθος Ασφαλιστικής Παραγωγής ανά Εταιρεία
5.4 Μερίδια Εταιρειών στο Σύνολο της Ασφαλιστικής Παραγωγής – Δείκτης Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
6.1 Παραγωγή Ασφαλίστρων στην Ευρώπη
6.2 Οι Επενδύσεις των Ασφαλιστικών Εταιρειών της Ευρώπης
6.3 Αριθμός Επιχειρήσεων και Απασχολούμενο Προσωπικό στον Ευρωπαϊκό Ασφαλιστικό Κλάδο
6.4 Οι Πληρωθείσες Αποζημιώσεις των Ασφαλιστικών Εταιρειών της Ευρώπης
6.5 Η Σημασία της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ευρώπη
6.6 Κανάλια Διανομής της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ε.Ε.
7. Συμπεράσματα - Προοπτικές του Κλάδου - Προτάσεις
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.3 Ανάλυση SWOT
7.4 Προοπτικές
7.5 Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην εθνική οικονομία (2010-2020)
Πίνακας 2.1 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2011-2020)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2017-2019)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών, κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2019)
Πίνακας 3.1 Αριθμός και δραστηριότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων (2005-2020)
Πίνακας 3.2 Αριθμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά νομική μορφή λειτουργίας - εγκατάστασης (2018-2020)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική συμπεριφορά ασφαλιστικών εταιρειών (2019-2020)
Πίνακας 4.1 Βασικά Οικονομικά μεγέθη 15 ασφαλιστικών εταιρειών (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Επενδύσεις ασφαλιστικών εταιρειών (2019-2020)
Πίνακας 4.3 Απαιτήσεις ασφαλιστικών εταιρειών (2019-2020)
Πίνακας 4.4 Σύνολο Ενεργητικού ασφαλιστικών εταιρειών (2019-2020)
Πίνακας 4.5 Ίδια κεφάλαια ασφαλιστικών εταιρειών (2019-2020)
Πίνακας 4.6 Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλιστικών εταιρειών (2019-2020)
Πίνακας 4.7 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλιστικών εταιρειών (2019-2020)
Πίνακας 4.8 Έσοδα ασφαλιστικών εταιρειών (2019-2020)
Πίνακας 4.9 Καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου) ασφαλιστικών εταιρειών (2019-2020)
Πίνακας 4.10 Δείκτης φερεγγυότητας ασφαλιστικών εταιρειών (2019-2020)
Πίνακας 4.11 Εξέλιξη δεικτών ασφαλιστικών εταιρειών (2016-2020)
Π4.1 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ασφαλιστικών εταιρειών (2019)
Π4.2 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π4.3 Περιθώριο Μικτού Κέρδους Ασφαλιστικών Εταιρειών (2016-2020)
Π4.4 Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Ασφαλιστικών Εταιρειών (2016-2020)
Π4.5 Αποδοτικότητα Ιδίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Εταιρειών (2016-2020)
Π4.6 Αποδοτικότητα Απασχολουμένου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Εταιρειών (2016-2020)
Π4.7 Γενική Ρευστότητα Ασφαλιστικών Εταιρειών (2016-2020)
Π4.8 Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Ασφαλιστικών Εταιρειών (2016-2020)
Π4.9 Ασφαλιστικές Προβλέψεις προς Σύνολο Παθητικού Ασφαλιστικών Εταιρειών (2016-2020)
Π4.10 Δείκτης Άυλων Στοιχείων Ασφαλιστικών Εταιρειών (2016-2020)
Πίνακας 5.1 Συνολική εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (2000-2021)
Πίνακας 5.2 Εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων ζωής από πρωτασφαλίσεις (2002-2020)
Πίνακας 5.3 Διάρθρωση της παραγωγής ασφαλίσεων ζωής (2020)
Πίνακας 5.4 Εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών από πρωτασφαλίσεις (2002-2020)
Πίνακας 5.5 Διάρθρωση της παραγωγής ασφαλίσεων κατά ζημιών (2019-2020)
Πίνακας 5.6 Αριθμός εταιρειών με αύξηση – μείωση της ασφαλιστικής τους παραγωγής (2020/19)
Πίνακας 5.7 Ασφάλειες Ζωής: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2020)
Πίνακας 5.8 Ασφάλειες αυτοκινήτων*: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2020)
Πίνακας 5.9 Ασφάλειες λοιπών κλάδων κατά ζημιών: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2020)
Πίνακας 5.10 Ασφάλειες κατά Ζημιών: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2020)
Πίνακας 5.11 Ασφάλειες Ζωής & Κατά Ζημιών: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2020)
Πίνακας 5.12 Δείκτης συγκέντρωσης του ασφαλιστικού κλάδου (2020)
Π5.1 Ασφαλίσεις ζωής: Μέγεθος ασφαλιστικής παραγωγής* ανά εταιρεία (2019-2020)
Π5.2 Ασφαλίσεις κατά ζημιών: Μέγεθος ασφαλιστικής παραγωγής* ανά εταιρεία (2019-2020)
Π5.3 Ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών: Μέγεθος ασφαλιστικής παραγωγής* ανά εταιρεία (2019-2020)
Πίνακας 6.1 Σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων στην Ευρώπη (2010-2019)
Πίνακας 6.2 Παραγωγή ασφαλίστρων ζωής στην Ευρώπη (2010-2019)
Πίνακας 6.3 Παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών στην Ευρώπη (2010-2019)
Πίνακας 6.4 Μερίδιο συμμετοχής των ασφαλίσεων ζωής – ζημιών στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων στην Ευρώπη (2012-2019)
Πίνακας 6.5 Σύνολο επενδύσεων στην Ευρώπη (2010-2019)
Πίνακας 6.6 Αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών και απασχολουμένων στην Ευρώπη (2010-2019)
Πίνακας 6.7 Οι 15 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης (2019)
Πίνακας 6.8 Πληρωθείσες Αποζημιώσεις στην Ευρώπη (2012-2019)
Πίνακας 6.9 Η σημασία του ασφαλιστικού κλάδου στην Ευρώπη (2011 & 2019)