ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έκδοση 25
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνει τα Διαγνωστικά Κέντρα και τα Θεραπευτήρια, τα οποία συγκαταλέγονται αντίστοιχα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ο συγκεκριμένος κλάδος περιλαμβάνει και μεγάλου μεγέθους εταιρείες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις απαρτίζουν ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι παρέχουν ευρύ φάσμα ιατρικών υπηρεσιών.
To 2013 ο κλάδος σηματοδοτήθηκε από την εφαρμογή του Νόμου 4172/2013 (περί clawback/rebate), επηρεάζοντας αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα αρκετών εταιρειών του κλάδου.
Η αξία της συνολικής αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας εμφανίζεται αυξημένη κατά 11,9% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα ανά κατηγορία ιδιωτικών φορέων, αύξηση 10,9% εκτιμάται ότι παρουσίασε το μέγεθος αγοράς των κλινικών (γενικές, νευροψυχιατρικές κ.ά.), ενώ αύξηση 5,9% κατέγραψε η αγορά των μαιευτικών - γυναικολογικών κλινικών. Αύξηση 17,4% παρουσίασε η αγορά των διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων.
Οι Γενικές κλινικές εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (48,6%) το 2021, και ακολουθούν τα Διαγνωστικά Κέντρα (24,1%), οι Μαιευτικές - Γυναικολογικές Κλινικές (14,2%), ενώ το υπόλοιπο της αγοράς μοιράζονται τα Κέντρα Αιμοκάθαρσης, οι Νευροψυχιατρικές Κλινικές, οι Κλινικές Αποκατάστασης και τέλος οι Λοιπές Κλινικές.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή - Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Διάκριση Δαπανών Υγείας
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
3.1 Εξέλιξη της Υποδομής και Διάρθρωση του Κλάδου – Απογραφικά Στοιχεία
3.2 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3 Πεδία Ανταγωνισμού
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Ιδιωτικών Κλινικών
3.4.2 Συνολικά Έσοδα Ιδιωτικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη
3.4.3 Παρουσίαση Ιδιωτικών Μαιευτικών –Γυναικολογικών Κλινικών
3.4.4 Συνολικά Έσοδα Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη
3.4.5 Παρουσίαση Διαγνωστικών Κέντρων, Μονάδων Αιμοκάθαρσης & Λοιπών Κέντρων
3.4.6 Συνολικά Έσοδα Διαγνωστικών Κέντρων, Μονάδων Αιμοκάθαρσης & Λοιπών Κέντρων
3.5 Οι Μεγάλοι Επιχειρηματικοί Όμιλοι
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου Ιατρικών Υπηρεσιών
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Ιατρικών Υπηρεσιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Κλινικών (2016-2020)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών (2016-2020)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.11 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διαγνωστικών Κέντρων, Μονάδων Αιμοκάθαρσης και Λοιπών Κέντρων (2016-2020)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.12 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.13 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον λάδο - Benchmarking
5.14 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.15 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.16 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός του Κλάδου 2019-2020
5.17 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2017-2021
5.18 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2020-2021
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών & Ομίλων – Δείκτες Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2016-2020)
Π1.2 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2016-2020)
Πίνακας 2.1 Γεννήσεις στην Ελλάδα (2011-2020)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά περιοχή (2020)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2020)
Πίνακας 3.1 Αριθμός κλινών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (2007-2019)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του ιατρικού νοσοκομειακού προσωπικού της χώρας (2007-2019)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας (2013-2017)
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση ιδιωτικών κλινικών (γενικές, ειδικές, νευροψυχιατρικές, αποκατάστασης)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις – έσοδα κλινικών (2017-2021)
Πίνακας 3.6 Έσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών κλινικών (2021)
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις – έσοδα μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2017-2021)
Πίνακας 3.9 Έσοδα ανά κλίνη μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2021)
Πίνακας 3.10 Παρουσίαση ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις – έσοδα διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2017-2021)
Π3.1 Απογραφή θεραπευτηρίων (2019)
Π3.2 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2016-2018)
Π3.3 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2016-2018)
Π3.4 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2018)
Π3.5 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2018)
Π3.6 Σύνολο ιατρών (κατά ειδικότητα) και οδοντιάτρων (2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου ιατρικών υπηρεσιών (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2022)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου ιατρικών υπηρεσιών (2021-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας κλινικών (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας κλινικών (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας κλινικών (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης κλινικών (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας κλινικών (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός κλινικών (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των κλινικών (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη κλινικών βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη κλινικών βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη κλινικών βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη κλινικών βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη κλινικών βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.29 Προβλέψεις Clawback και Rebate ορισμένων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών γενικών κλινικών (2013-2021)
Πίνακας 5.30 Δείκτες κερδοφορίας μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2016-2020)
Πίνακας 5.31 Δείκτες αποδοτικότητας μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2016-2020)
Πίνακας 5.32 Δείκτες ρευστότητας μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2016-2020)
Πίνακας 5.33 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2016-2020)
Πίνακας 5.34 Δείκτες δραστηριότητας μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2016-2020)
Πίνακας 5.35 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.36 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2016-2020)
Πίνακες 5.37 – 5.47 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.48 Κατάταξη μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.49 Κατάταξη μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.50 Κατάταξη μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.51 Κατάταξη μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.52 Κατάταξη μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.53 Προβλέψεις Clawback και Rebate ορισμένων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2013-2021)
Πίνακας 5.54 Δείκτες κερδοφορίας διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2016-2020)
Πίνακας 5.55 Δείκτες αποδοτικότητας διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2016-2020)
Πίνακας 5.56 Δείκτες ρευστότητας διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2016-2020)
Πίνακας 5.57 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2016-2020)
Πίνακας 5.58 Δείκτες δραστηριότητας διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2016-2020)
Πίνακας 5.59 Ομαδοποιημένος ισολογισμός διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.60 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων
(2016-2020)
Πίνακες 5.61 – 5.75 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.76 Κατάταξη διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.77 Κατάταξη διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει Κερδών EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.78 Κατάταξη διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει Καθαρού (προ φόρου) Αποτελέσματος (2019-2020)
Πίνακας 5.79 Κατάταξη διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.80 Κατάταξη διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.81 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.82 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.83 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.84 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.85 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.86 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2021, σε €)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (1998-2022)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών νευροψυχιατρικών κλινικών (2014-2022)
Πίνακας 6.3 Διάρθρωση της αγοράς ιδιωτικών κλινικών ανά κύρια κατηγορία (2021)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2021)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου (2021)
Πίνακας 6.6 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά της ιδιωτικής υγείας (2021)
Π6.1 Συγκεντρωτικά στοιχεία υποβολής δαπανών των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων υγείας (2013-2017)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (2022-2024)