ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έκδοση 24
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνει τα Διαγνωστικά Κέντρα και τα Θεραπευτήρια, τα οποία συγκαταλέγονται αντίστοιχα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ο συγκεκριμένος κλάδος περιλαμβάνει και μεγάλου μεγέθους εταιρείες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις απαρτίζουν ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι παρέχουν ευρύ φάσμα ιατρικών υπηρεσιών.
To 2013 ο κλάδος σηματοδοτήθηκε από την εφαρμογή του Νόμου 4172/2013 (περί clawback/rebate), επηρεάζοντας αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα αρκετών εταιρειών του κλάδου.
Η αξία της συνολικής αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας εμφανίζεται αυξημένη μόλις κατά 1,8% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδικότερα ανά κατηγορία ιδιωτικών φορέων, μείωση 1,5% εκτιμάται ότι παρουσίασε το μέγεθος αγοράς των κλινικών (γενικές, νευροψυχιατρικές κ.ά.), ενώ αύξηση 4,1% κατέγραψε η αγορά των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών. Αύξηση 8,5% παρουσίασε η αγορά των διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων.
Οι Γενικές κλινικές εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (48,2%) το 2020, και ακολουθούν τα Διαγνωστικά Κέντρα (22,3%), οι Μαιευτικές – Γυναικολογικές Κλινικές (15,1%), ενώ το υπόλοιπο της αγοράς μοιράζονται τα Κέντρα Αιμοκάθαρσης, οι Νευροψυχιατρικές Κλινικές, οι Κλινικές Αποκατάστασης και τέλος οι Λοιπές Κλινικές.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Διάκριση Δαπανών Υγείας
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
3.1 Εξέλιξη της Υποδομής και Διάρθρωση του Κλάδου – Απογραφικά Στοιχεία
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων– Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Γεωγραφική Κατανομή
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Πεδία Ανταγωνισμού
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Ιδιωτικών Κλινικών
3.4.2 Συνολικά Έσοδα Ιδιωτικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη
3.4.3 Παρουσίαση Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών
3.4.4 Συνολικά Έσοδα Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών – Έσοδα ανά Κλίνη
3.4.5 Παρουσίαση Διαγνωστικών Κέντρων, Μονάδων Αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων
3.4.6 Συνολικά Έσοδα Διαγνωστικών Κέντρων, Μονάδων Αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων
3.5 Οι Μεγάλοι Επιχειρηματικοί Όμιλοι
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας τoυ Ευρύτερου Κλάδου των Ιατρικών Υπηρεσιών
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Ιατρικών Υπηρεσιών
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Κλινικών (2015-2019)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών (2015-2019)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.11 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διαγνωστικών Κέντρων, Μονάδων Αιμοκάθαρσης και Λοιπών Κέντρων (2015-2019)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.12 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.13 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.14 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.15 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.16 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός του Κλάδου 2018-2019
5.17 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2016-2020
5.18 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2019-2020
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών και Ομίλων – Δείκτες Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
8. Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα –- Προοπτικές
8.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας
8.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Λίστα Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων
Παράρτημα ΙII: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Γενικών Κλινικών
• Benchmarking Μαιευτικών – Γυναικολογικών Κλινικών
• Benchmarking Διαγνωστικών Κέντρων
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Π1.1 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2015-2019)
Π1.2 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας
(2015-2019)
Πίνακας 2.1 Γεννήσεις στην Ελλάδα
(2010-2019)
Π2.1 Ισχύουσες τιμές για φυσιολογικό τοκετό μέσω ΕΟΠΥΥ (Απρίλιος 2019)
Π2.2 Ισχύουσες τιμές για τοκετό με καισαρική τομή μέσω ΕΟΠΥΥ (Απρίλιος 2019)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά περιοχή (2019)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2019)
Πίνακας 3.1 Αριθμός κλινών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (2007-2019)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του ιατρικού νοσοκομειακού προσωπικού της χώρας (2007-2019)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας (2013-2017)
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση ιδιωτικών κλινικών (γενικές, ειδικές, νευροψυχιατρικές, αποκατάστασης)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις – έσοδα ιδιωτικών κλινικών (2016-2020)
Πίνακας 3.6 Έσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών κλινικών (2020)
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
Πίνακας 3.8 Συνολικά έσοδα ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2016-2020)
Πίνακας 3.9 Έσοδα ανά κλίνη ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2020)
Πίνακας 3.10 Παρουσίαση ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις – έσοδα ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2016-2020)
Π3.1 Απογραφή θεραπευτηρίων (2019)
Π3.2 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2016-2018)
Π3.3 Αριθμός κλινών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου
(2016-2018)
Π3.4 Θεραπευτήρια κατά νομική μορφή, κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα (2018)
Π3.5 Αριθμός θεραπευτηρίων και κλινών κατά ειδικότητα θεραπευτηρίου και γεωγραφικό διαμέρισμα (2018)
Π3.6 Σύνολο ιατρών (κατά ειδικότητα) και οδοντιάτρων (2018)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης
(2020-2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών (2020-2021)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών κλινικών (2015 - 2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών κλινικών (2015 - 2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών κλινικών (2015 - 2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών κλινικών (2015 - 2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών κλινικών (2015 - 2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός ιδιωτικών κλινικών (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού ιδιωτικών κλινικών (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει μικτών κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει κερδών EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει καθαρού
(προ φόρου) αποτελέσματος (2018-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών βάσει ιδίων κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.30 Προβλέψεις Clawback και Rebate ορισμένων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών γενικών κλινικών (2013-2020)
Πίνακας 5.31 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
(2015 – 2019)
Πίνακας 5.32 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
(2015 – 2019)
Πίνακας 5.33 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
(2015 – 2019)
Πίνακας 5.34 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2015 – 2019)
Πίνακας 5.35 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
(2015 – 2019)
Πίνακας 5.36 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών
(2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.37 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2015-2019)
Πίνακες 5.38 – 5.48 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.49 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει μικτών κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.51 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει κερδών EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.50 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2018-2019)
Πίνακας 5.52 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.53 Κατάταξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών βάσει ιδίων κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.54 Προβλέψεις Clawback και Rebate ορισμένων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών (2013-2020)
Πίνακας 5.55 Δείκτες κερδοφορίας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015 – 2019)
Πίνακας 5.56 Δείκτες αποδοτικότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015 – 2019)
Πίνακας 5.57 Δείκτες ρευστότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015 – 2019)
Πίνακας 5.58 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015 – 2019)
Πίνακας 5.59 Δείκτες δραστηριότητας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015 – 2019)
Πίνακας 5.60 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.61 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων
(2015-2019)
Πίνακες 5.62 – 5.74 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.75 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει μικτών κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.76 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2018-2019)
Πίνακας 5.77 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει κερδών EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.78 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.79 Κατάταξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, μονάδων αιμοκάθαρσης και λοιπών κέντρων βάσει ιδίων κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.80 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.81 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.82 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.83 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου
(2016-2020)
Πίνακας 5.84 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.85 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2020, σε €)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (1998-2021)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών νευροψυχιατρικών κλινικών (2014-2021)
Πίνακας 6.3 Διάρθρωση της αγοράς ιδιωτικών κλινικών ανά κύρια κατηγορία (2020)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2020)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου (2020)
Πίνακας 6.6 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά της ιδιωτικής υγείας (2020)
Π6.1 Συγκεντρωτικά στοιχεία υποβολής δαπανών των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων υγείας (2013-2017)