ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Κατηγορίες - Περιγραφή Σκαφών
1.4 Παραγωγική Διαδικασία
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
Α) Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα σκάφη αναψυχής
Β) Εθνική νομοθεσία για τα σκάφη αναψυχής
1.6 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Σκαφών Αναψυχής
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Σκάφη Αναψυχής
2.2 Η Υποδομή σε Τουριστικούς Λιμένες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Σκαφών Αναψυχής
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Σκαφών Αναψυχής
3.4 Προώθηση Προϊόντων – Δίκτυα Διανομής
3.5 Επιχειρήσεις Κατασκευής Σκαφών Αναψυχής
3.5.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Κατασκευής Σκαφών Αναψυχής
3.5.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Κατασκευής Σκαφών Αναψυχής
3.5.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Κατασκευής Σκαφών Αναψυχής
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί 2006-2007
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί 2007-2008
3.6 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Σκαφών Αναψυχής
3.6.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Σκαφών Αναψυχής
3.6.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Σκαφών Αναψυχής
3.6.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Σκαφών Αναψυχής
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί 2006-2007
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί 2007-2008
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Σκαφών Αναψυχής
4.1 Εγχώρια Παραγωγή – Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Σκαφών Αναψυχής και Εξωλέμβιων Κινητήρων
4.2.1 Εισαγωγές Σκαφών Αναψυχής και Εξωλέμβιων Κινητήρων
4.2.2 Εξαγωγές Σκαφών Αναψυχής και Εξωλέμβιων Κινητήρων
4.3 Εγχώρια Αγορά Σκαφών Αναψυχής
4.3.1 Καταχωρήσεις Σκαφών στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών Όλης της Χώρας
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Σκαφών Αναψυχής – Μερίδια Αγοράς & Δείκτης Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Σκαφών Αναψυχής
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα - Προοπτικές
Παράρτημα Ι:Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου Ναυπήγησης και Επισκευής Πλοίων και Σκαφών (2001-2005)
Πίνακας 1.2 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (2000-2008)
Πίνακας 2.1 Εν λειτουργία τουριστικοί λιμένες στην Ελλάδα (2008)
Π2.1 Μαρίνες σε λειτουργία
Π2.2 Μαρίνες υπό κατασκευή
Π2.3 Καταφύγια – αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών που πρόκειται να κατασκευασθούν μέσω του Ε.Σ.Π.Α.
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών (2002-2004)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις κατασκευής σκαφών αναψυχής
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων κατασκευής σκαφών αναψυχής (2003-2008)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Επιχειρήσεις εισαγωγής σκαφών αναψυχής
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2003-2008)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες εισαγωγικών εταιρειών σκαφών αναψυχής για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη σκαφών αναψυχής ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη σκαφών αναψυχής ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2004-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών κατασκευής σκαφών αναψυχής (2007-2008)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2003-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2006-2007)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2006-2007)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2006-2007)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών εισαγωγής σκαφών αναψυχής (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή σκαφών αναψυχής (2001-2008)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή σκαφών αναψυχής ανά κατηγορία σκάφους και συνολικού μήκους (2008)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές σκαφών αναψυχής (2001-2008)
Πίνακας 4.4 Εξαγωγές σκαφών αναψυχής (2001-2008)
Πίνακας 4.5 Καταχωρήσεις σκαφών στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών όλης της χώρας (2001-2008)
Πίνακας 4.6 Καταχωρήσεις σκαφών στα Β.Ε.Μ.Σ. κατά τόπο ναυπήγησης (2008)
Πίνακας 4.7 Συνολική εγχώρια αγορά σκαφών αναψυχής (2000-2008)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια αγορά πολυεστερικών σκαφών (2008)
Πίνακας 4.9 Εγχώρια αγορά φουσκωτών σκαφών (2008)
Πίνακας 4.10 Εγχώρια αγορά ιστιοπλοϊκών σκαφών (2006)
Πίνακας 4.11 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά σκαφών αναψυχής (2008)
Π4.1 Εισαγωγές σκαφών αναψυχής ανά κατηγορία (2001-2008)
Π4.2 Εισαγωγές εξωλέμβιων κινητήρων ανά τύπο (2001-2008)
Π4.3 Εξαγωγές σκαφών αναψυχής ανά κατηγορία (2001-2008)
Π4.4 Εξαγωγές εξωλέμβιων κινητήρων ανά τύπο (2001-2008)
Π4.5 Κυριότερες χώρες εισαγωγής σε φουσκωτά σκάφη (2007-2008)
Π4.6 Κυριότερες χώρες εισαγωγής σε ιστιοφόρα (2007-2008)
Π4.7 Κυριότερες χώρες εισαγωγής σε σκάφη με κινητήρα (2007-2008)
Π4.8 Κυριότερες χώρες εισαγωγής σε σκάφη λοιπών κατηγοριών (2007-2008)
Π4.9 Κυριότερες χώρες εισαγωγής σε εξωλέμβιους κινητήρες (2007-2008)
Π4.10 Κυριότερες χώρες εξαγωγής σε φουσκωτά σκάφη (2007-2008)
Π4.11 Κυριότερες χώρες εξαγωγής σε ιστιοφόρα (2007-2008)
Π4.12 Κυριότερες χώρες εξαγωγής σε σκάφη με κινητήρα (2007-2008)
Π4.13 Κυριότερες χώρες εξαγωγής σε σκάφη λοιπών κατηγοριών (2007-2008)
Π4.14 Κυριότερες χώρες εξαγωγής σε εξωλέμβιους κινητήρες (2007-2008)
Π4.15 Καταχωρήσεις σκαφών στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών όλης της χώρας ανά κατηγορία (2003-2008)
Π4.16 Διάρθρωση εγχώριας αγοράς σκαφών αναψυχής ανά κατηγορία (2000-2008)
Πίνακας 5.1 Αριθμός σκαφών αναψυχής στη Γαλλία (2000-2008)
Πίνακας 5.2 Αριθμός σκαφών αναψυχής στη Γαλλία κατά κατηγορία (2007-2008)
Πίνακας 5.3 Αριθμός ιστιοπλοϊκών και μηχανοκίνητων σκαφών στη Γαλλία κατά τάξη μήκους (2008)
Πίνακας 5.4 Βασικά μεγέθη του κλάδου θαλάσσιας αναψυχής στη Βρετανία (2007/08)
Πίνακας 5.5 Μέγεθος παραγωγής σκαφών αναψυχής στη Βρετανία (2007)
Π5.1 Πλήρη μέλη του ΙCOMIA
Π5.2 Μέγεθος αγοράς σκαφών αναψυχής στην Ιταλία κατά κατηγορία (2001-2007)