ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Παραγωγική Διαδικασία
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
Α) Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα σκάφη αναψυχής
Β) Εθνική νομοθεσία για τα σκάφη αναψυχής
2. Η Ζήτηση Σκαφών Αναψυχής
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Σκάφη Αναψυχής
2.2 Στοιχεία Τουριστικών Λιμένων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Σκαφών Αναψυχής
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Σκαφών Αναψυχής
3.3 Προώθηση Προϊόντων – Δίκτυα Διανομής –Πιστωτική Πολιτική
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Σκαφών Αναψυχής
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Σκαφών Αναψυχής
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Σκαφών Αναψυχής
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Σκαφών Αναψυχής
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Σκαφών Αναψυχής
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Σκαφών Αναψυχής
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Σκαφών Αναψυχής
4.1 Εγχώρια Παραγωγή
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Σκαφών Αναψυχής
4.2.1 Εισαγωγές σκαφών αναψυχής
4.2.2 Εξαγωγές σκαφών αναψυχής
4.3 Εγχώρια αγορά Σκαφών Αναψυχής
§ Ανάλυση εγχώριας αγοράς σκαφών αναψυχής ανά κατηγορία σκάφους (2005)
§ Μερίδια αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Σκαφών Αναψυχής
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα 1: Ισολογισμοί Εταιριών του Κλάδου
Παράρτημα 2: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Μαρίνες που ήδη λειτουργούν
Π2.2 Μαρίνες υπό κατασκευή
Π2.3 Καταφύγια τουριστικών σκαφών
Πίνακας 3.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου Ναυπήγησης και Επισκευής Πλοίων (1999-2003)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου σκαφών αναψυχής
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2001-2005)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2001-20005)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής
Π3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου ναυπήγησης και επισκευής σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών (2002)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη σκαφών αναψυχής ανά μέσο ενημέρωσης (2001-2005)
Π3.3 Μερίδια συμμετοχής των μέσων ενημέρωσης στη διαφημιστική δαπάνη σκαφών αναψυχής (2001-2004)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη σκαφών αναψυχής ανά εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2001-2005)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2001-2005)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2001-2005)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2001-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2004-2005)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2001-2005)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2001-2005)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2001-2005)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2001-2005)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2004-2005)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2004-2005)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή σκαφών αναψυχής (2001-2005)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή σκαφών αναψυχής ανά κατηγορία σκάφους και συνολικού μήκους (2005)
Πίνακας 4.3 Καταχωρήσεις σκαφών μέχρι 10μ. στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (2003-2005)
Πίνακας 4.4 Καταχωρήσεις σκαφών μέχρι 10μ. ανάλογα με τον τόπο ναυπήγησης (2005)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια αγορά σκαφών αναψυχής (2000-2005)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά πολυεστερικών σκαφών (2005)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια αγορά φουσκωτών σκαφών (2005)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια αγορά ιστιοπλοϊκών σκαφών (2005)
Π4.1 Εισαγωγές σκαφών αναψυχής (2000-2005)
Π4.2 Εισαγωγές κινητήρων εξωλέμβιου τύπου για την προώθηση πλοίων (2000-2005)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης φουσκωτών σκαφών (2003-2005)
Π4.4. Κυριότερες χώρες προέλευσης ιστιοφόρων σκαφών (2003-2005)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προέλευσης σκαφών με κινητήρα (2003-2005)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προέλευσης λοιπών σκαφών (2003-2005)
Π4.7 Εξαγωγές σκαφών αναψυχής (2000-2005)
Π4.8 Εξαγωγές κινητήρων εξωλέμβιου τύπου για την προώθηση πλοίων (2000-2005)
Π4.9 Κυριότερες χώρες προορισμού φουσκωτών σκαφών (2003-2005)
Π4.10 Κυριότερες χώρες προορισμού ιστιοφόρων σκαφών (2003-2005)
Π4.11 Κυριότερες χώρες προορισμού σκαφών με κινητήρα (2003-2005)
Π4.12 Κυριότερες χώρες προορισμού λοιπών σκαφών (2003-2005)
Πίνακας 5.1 Πλήρη μέλη του ICOMIA
Πίνακας 5.2 Μέγεθος ιταλικής αγοράς σκαφών αναψυχής σε αξία (1999-2004)
Πίνακας 5.3 Αριθμός νηολογημένων σκαφών αναψυχής στην Ιταλία (2004)
Πίνακας 5.4 Μέγεθος γαλλικής παραγωγής σκαφών αναψυχής σε αξία (1996-2004)
Πίνακας 5.5 Αριθμός σκαφών αναψυχής στη Γαλλία (1997-2005)
Πίνακας 5.6 Βασικά μεγέθη του κλάδου θαλάσσιας αναψυχής στη Μεγάλη Βρετανία (2004)
Πίνακας 5.7 Συνολική αξία του κλάδου θαλάσσιας αναψυχής στη Μ. Βρετανία (1998-2005)
Π5.1 Μέγεθος αγοράς σκαφών αναψυχής στην Ιταλία σε αξία (1999-2004)
Π5.2 Πωλήσεις σκαφών αναψυχής στις ΗΠΑ (2001-2005)