ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Έκδοση 14
Έτος Δημοσίευσης 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες ασχολούνται με μία ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων. Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς πλαστικών ειδών συσκευασίας καλύπτουν οι παραγωγικές επιχειρήσεις. Παρ΄ όλα αυτά, το ύψος των εισαγωγών σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων είναι σημαντικό. Ο αριθμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου είναι, συγκριτικά, περιορισμένος.
Η ανοδική πορεία της συνολικής εγχώριας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας ανατράπηκε την πρώτη πενταετία της οικονομικής ύφεσης της χώρας (2009-2013). Συγκεκριμένα, η παραγωγή ακολούθησε πτωτική πορεία με τη σωρευτική μείωση να διαμορφώνεται σε 15,2% το 2013/2009.To 20 14 η πτώση ανακόπτεται και έκτοτε η εγχώρια παραγωγή ακολουθεί ανοδική τάση με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,6%. Αναλυτικότερα, το 2020 εκτιμάται ότι η συνολική εγχώρια παραγωγή πλαστικών ειδών συσκευασίας παρουσίασε ελαφρά αύξηση κατά 1,1% σε σχέση με το 2019.
Το μέγεθος της συνολικής εγχώριας αγοράς πλαστικών ειδών συσκευασίας ακολούθησε ανοδική πορεία το χρονικό διάστημα 2000-2008. Ωστόσο, η οικονομική ύφεση που ακολούθησε, επηρέασε δυσμενώς όλους σχεδόν τους κλάδους-πελάτες των εταιρειών πλαστικής συσκευασίας, με αποτέλεσμα η εγχώρια αγορά να καταγράψει πτώση την πενταετία 2009-2013. Εντούτοις, το 2014 η πτωτική πορεία ανακάμπτεται και η συνολική εγχώρια κατανάλωση κινήθηκε ανοδικά έως και το 2019 με μέσο ετήσιο ρυθμό +3,5%. Η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 και στην χώρα μας από τον Μάρτιο του 2020 επηρέασε αρνητικά ορισμένους κλάδους-πελάτες των βιομηχανιών πλαστικής συσκευασίας. Ειδικότερα, το 2020 το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης σημείωσε οριακή μείωση 0,6%.
Η εισαγωγική διείσδυση στην εξεταζόμενη αγορά διαμορφώθηκε σε 25% περίπου το 2020.
Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς ειδών πλαστικής συσκευασίας καταλαμβάνουν τα πλαστικά «Φύλλα-Φιλμ» με το ποσοστό συμμετοχής τους στη συνολική εγχώρια κατανάλωση να εκτιμάται σε 29%. Ακολουθεί, η κατηγορία «σάκοι, σακούλες και τσάντες» με μερίδιο 21% επί του συνόλου της κατανάλωσης. Έπεται η κατηγορία «φιάλες, φιαλοειδή» (20% περίπου επί του συνόλου) και με μεγάλη διαφορά ακολουθούν οι κατηγορίες «Κουτιά, Κιβώτια, Τελάρα» (10% περίπου), «Κύπελλα, Βάζα, Μικρά Δοχεία» (8% περίπου) και «Βαρέλια, Μπιτόνια, Μεγάλα Δοχεία» με μερίδιο περίπου 7%. Η κατηγορία των «δεξαμενών, ντεπόζιτων και βυτίων» καταλαμβάνει το μικρότερο μερίδιο στη συνολική αγορά των ειδών πλαστικής συσκευασίας (1%). Τα «λοιπά είδη» (πλαστικά πώματα, καπάκια κλπ.) υπολογίζονται σε 4% επί του συνόλου της εν λόγω αγοράς.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί Κλαδικής Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Κατηγορίες Προϊόντων Πλαστικής Συσκευασίας
Περιγραφή Εξεταζόμενων Προϊόντων
Πρώτες Ύλες – Τύποι Πολυμερών
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου
Θεσμικό Πλαίσιο Πλαστικών
Ανακύκλωση Συσκευασιών στην Ελλάδα
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης – Αποτελέσματα Δραστηριοτήτων
Ποσοτικοί Στόχοι για την Ανακύκλωση Συσκευασιών
Θεσμικό Πλαίσιο Ανακύκλωσης Συσκευασιών
Η Ζήτηση Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Εξέλιξη της Πορείας Ορισμένων Κλάδων-Πελατών
Εξέλιξη της Δραστηριότητας Ορισμένων Κλάδων-Πελατών
Δείκτες Λιανικού Εμπορίου
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά Ειδών Πλαστικής Συσκευασίας
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή Παραγωγικών Επιχειρήσεων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή Επιχειρήσεων ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου (2015-2019)
Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου (2019-2020)
Πωλήσεις Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου (2015-2019)
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Πιστοληπτικής Ικανότητας
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία ¨Ελαστικό - Πλαστικά¨
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Δείκτης ICAP COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
 Κερδοφορία Παραγωγικών Επιχειρήσεων
 Αποδοτικότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
 Ρευστότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
 Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
 Δραστηριότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Ειδών Πλαστικής Συσκευασίας
Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
Εξωτερικό Εμπόριο – Κατηγοριοποίηση βάσει κωδικών Intrastat
Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
Εισαγωγές Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Κύρια Χώρα Προέλευσης
Εξαγωγές Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
Ανάλυση των Εξαγωγών κατά Κύρια Χώρα Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας
-Εγχώρια Αγορά Φύλλων Φιλμ – Μερίδια Αγοράς
-Εγχώρια Αγορά Σακουλών, Σάκων, Τσαντών - Μερίδια Αγοράς
-Εγχώρια Αγορά Φιαλών, Φιαλοειδών - Μερίδια Αγορά
-Εγχώρια Αγορά Κιβωτίων, Κουτιών, Τελάρων- Μερίδια Αγοράς
-Εγχώρια Αγορά Δεξαμενών, Ντεπόζιτων, Βυτίων – Μερίδια Αγοράς
-Εγχώρια Αγορά Βαρελιών, Μπιτονιών, Μεγάλων Δοχείων – Μερίδια Αγοράς
-Εγχώρια Αγορά Κυπέλλων, Βάζων, Μικρών Δοχείων - Μερίδια Αγοράς
Στοιχεία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Αγοράς Πλαστικής Συσκευασίας
Παγκόσμια Παραγωγή Πλαστικών
Διάρθρωση της Παγκόσμιας Παραγωγής Πλαστικών ανά Περιοχή
Βασικά Στοιχεία του Κλάδου των Πλαστικών στην Ε.Ε.
Κατανομή της Ζήτησης Πλαστικών στην Ε.Ε. ανά Χώρα
Διάρθρωση της Ζήτησης Πλαστικών στην Ε.Ε. ανά Κλάδο
Διάρθρωση της Ζήτησης Πλαστικών στην Ε.Ε. ανά Πρώτη Ύλη
Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας στην Ε.Ε.
Εξωτερικό Εμπόριο των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις
Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου