ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ - ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

Έκδοση 14
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ - ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

Α' ΜΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πρώτες Ύλες Πλαστικών Σωλήνων - Περιγραφή Παραγωγικής Διαδικασίας
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Πλαστικούς Σωλήνες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Η Επενδυτική Δραστηριότητα των Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων
4.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία «Ελαστικό – Πλαστικά»
4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία «Ελαστικό – Πλαστικά»
4.6 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Πλαστικών Σωλήνων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Σωλήνων
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Σωλήνων
6.2.1 Εισαγωγές Πλαστικών Σωλήνων
6.2.2 Εξαγωγές Πλαστικών Σωλήνων
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Πλαστικών Σωλήνων – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Σωλήνων
6.4 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων ανά Κύρια Κατηγορία
6.4.1 Άκαμπτοι Σωλήνες κυρίως από PVC
6.4.2 Εύκαμπτοι Σωλήνες από PVC
6.4.3 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου
6.5 Διάρθρωση της Ελληνικής Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων ανά Κατηγορία
6.6 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Πλαστικού
7.1 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Πλαστικών Πρώτων Υλών
7.2 Ζήτηση Πλαστικού
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα III: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

Β' ΜΕΡΟΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Προϊόντα Χάλυβα και Χρήσεις
1.4 Προϊόντα του Κλάδου Σωληνουργίας και Χρήσεις
2. Η Ζήτηση για Χαλυβδοσωλήνες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Η Επενδυτική Δραστηριότητα των Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Kλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παραγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία: «Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές» και Εμπόριο: «Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα»
4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.5 Εξέλιξης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Κλάδων: Βιομηχανία: «Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές» και Εμπόριο: «Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα»
4.6 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2015-2019)
5.3 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2018-2019)
5.4 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.6 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Χαλυβδοσωλήνων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαλυβδοσωλήνων
6.2.1 Εισαγωγές Χαλυβδοσωλήνων – Κυριότερες Xώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξαγωγές Χαλυβδοσωλήνων - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Χαλυβδοσωλήνων – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Eγχώρια Φαινομενική
Κατανάλωση Χαλυβδοσωλήνων
6.4 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Διεθνής Αγορά Χάλυβα
7.1 Η Παγκόσμια Παραγωγή Χάλυβα
7.2 Η Παραγωγή Χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
7.3 Παγκόσμια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα III: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
Α' ΜΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2019)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2002-2019)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2011-2019)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2010-2019)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2010-2019)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2010-2019)
Π2.5 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου των ετών 2019 και 2020
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2011 - 2019)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των παραγωγικών εταιρειών πλαστικών σωλήνων ανά νομό
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών εισαγωγής πλαστικών σωλήνων ανά νομό
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων Παραγωγικών Επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2019)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις ορισμένων Παραγωγικών Επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2020)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 - 2019)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία «Ελαστικό – Πλαστικά»
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας «Ελαστικό – Πλαστικά» (2020 - 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019) Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2000-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Σωλήνων (2019)
Πίνακας 6.3 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Σωλήνων (2020)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων (2010-2019)
Πίνακας 6.5 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων (2010-2019)
Πίνακας 6.6 Εμπορικό ισοζύγιο πλαστικών σωλήνων (2010-2019)
Πίνακας 6.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση πλαστικών σωλήνων (2000-2020)
Πίνακας 6.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση άκαμπτων σωλήνων από PVC (2000-2020)
Πίνακας 6.9 Ανάλυση της αγοράς άκαμπτων σωλήνων από PVC κατά χρήση (2020)
Πίνακας 6.10 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση εύκαμπτων σωλήνων από PVC (2000-2020)
Πίνακας 6.11 Ανάλυση της αγοράς σωλήνων πολυαιθυλενίου κατά χρήση (2020)
Πίνακας 6.12 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση σωλήνων πολυαιθυλενίου (2000-2020)
Πίνακας 6.13 Διάρθρωση της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2000-2020)
Πίνακας 6.14 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Σωλήνων (2020)
Π6.1 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2014-2019)
Π6.2 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.3 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2014-2019)
Π6.4 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Κατανάλωση πλαστικών πρώτων υλών σε χώρες της Ευρώπης (2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων (2021-2023)
Β' ΜΕΡΟΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών(2000-2019)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2002-2019)
Πίνακας 2.3 Εκτίμηση Ζήτησης Φυσικού Αερίου Βασικού Σεναρίου (2017-2030)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2011-2019)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2010-2019)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2010-2019)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2010-2019)
Π2.5 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου των ετών 2019 και 2020
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2011 - 2019)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των παραγωγικών εταιρειών χαλυβδοσωλήνων ανά νομό
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών εισαγωγής χαλυβδοσωλήνων ανά νομό
Πίνακας 3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαλυβδοσωλήνων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής χαλυβδοσωλήνων(2014-2019)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής χαλυβδοσωλήνων (2019-2020)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές”
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα”
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2020 - 2019)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές” (2018 - 2017)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα” (2020 - 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2019, σε €)
Πίνακες 5.9 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας διατεθείσας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων με ραφή ανά κατηγορία (2004-2020)
Πίνακας 6.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2019)
Πίνακας 6.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2019)
Πίνακας 6.4 Εμπορικό ισοζύγιο χαλυβδοσωλήνων (2004-2019)
Πίνακας 6.5 Συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων (2004-2020)
Πίνακας 6.6 Διάρθρωση εγχώριας κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων με και χωρίς ραφή (2004–2020)
Π6.1 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά κατηγορία (2014-2019)
Π6.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά κατηγορία (2014-2019)
Π6.4 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Η κατανάλωση χάλυβα στην Ε.Ε.-28 (2010-2019)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμια παραγωγή χαλυβδοσωλήνων (2009–2017)
Π7.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα (2000-2019)
Π7.2 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην Ε.Ε.-28, ανά χώρα (2012 – 2019)
Π7.4 Παραγωγή χαλυβδοσωλήνων με ραφή, ανά χώρα (2010 - 2017)
Π7.3 Παραγωγή χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή, ανά χώρα (2010 - 2017)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Εγχώριας Αγοράς Χαλυβδοσωλήνων (2021-2022)