ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελείται από επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται είτε με την παρασκευή, είτε με την εισαγωγή φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών ειδών. Σήμερα, στην ελληνική αγορά φαρμάκου εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται περισσότερες από 100 φαρμακευτικές (παραγωγικές και εισαγωγικές) επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων αποτελούν μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Οι περισσότερες εισαγωγικές εταιρείες αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων.
Η αξία των εγχωρίως παραγομένων φαρμάκων αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,7% την περίοδο 2002-2011. Το έτος που ακολούθησε (2012) η αγορά μειώθηκε κατά 9,2%. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία όμως «προσαρμόστηκε» γρήγορα στις νέες συνθήκες της εγχώριας αγοράς (αυξανόμενη ζήτηση για γενόσημα φάρμακα, εξαγωγές, κτλ), με αποτέλεσμα από το 2013 η συνολική αξία των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων να παρουσιάζει διαχρονική άνοδο.
Το συνολικό μέγεθος της αγοράς παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2000-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 14,1%. Ωστόσο, η υφεσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι αλλεπάλληλες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας της αγοράς από το 2010 και έπειτα. Από το 2016 παρουσιάζει διαχρονική άνοδο ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και ειδικότερα το 2018 ενισχύθηκε κατά 8,8%.
Από τις συνολικές πωλήσεις φαρμάκων (σε αξία) το 43,2% περίπου αφορά πωλήσεις σε νοσοκομεία.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
1.4Δίκτυο Διανομής Φαρμάκων
1.5Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2.Η Ζήτηση Για Φάρμακα
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Φάρμακα
2.2Δαπάνες Φαρμάκου και Υγείας
2.3Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας
2.4Δείκτες Τιμών Παραγωγής και Καταναλωτή των Φαρμακευτικών Προϊόντων
2.5Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Καλλυντικά και Βρεφικές Τροφές
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.3Κύκλος Εργασιών Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.5Κύκλος Εργασιών Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.6Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» και Εμπόριο: «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
3.7Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Φαρμακευτικών Εταιρειών
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών (2014-2018)
4.2Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Παραγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.3Κατάταξη των Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει Kερδοφορίας
4.4Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών (2014-2018)
4.5Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εισαγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.6Κατάταξη των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει Kερδοφορίας
4.7Συγκριτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.Η Αγορά των Φαρμακευτικών Εταιρειών
5.1Εγχώρια Παραγωγή Φαρμάκων
5.2Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων
5.2.1Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
5.2.2Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
5.2.3Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Φαρμάκων – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3Μέγεθος Αγοράς Φαρμάκων
Clawback και Rebate
Γενόσημα Φάρμακα
Χρέη, Νοσοκομείων ΕΟΠΥΥ Προς Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις
5.4Μερίδια Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων – Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.O Kλάδος των Φαρμάκων στη Διεθνή & Ευρωπαϊκή Αγορά
Η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που εχουν εκπονηθεί απο τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Ιcap Α.Ε387
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Βασική Ισχύουσα Φαρμακευτική Νομοθεσία (Ιανουάριος 2012-Σεπτέμβριος 2019)
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
Πίνακας 2.2 Δαπάνες για Φάρμακα και Υγεία (2010-2018)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (2007-2019)
Πίνακας 2.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φαρμάκων (2007-2019)
Πίνακας 2.5 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2018)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τα είδη ατομικής φροντίδας (2005-2019)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2016-2018)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2012-2017)
Π2.4 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2011-2017)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2017)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2018)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2017)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2018)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 3.3 Ρυθμοί μεταβολής κύκλου εργασιών παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.5 Κύκλος εργασιών εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 3.6 Ρυθμοί μεταβολής κύκλου εργασιών εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2019-2018)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία: “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2019)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο: “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2019)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Φαρμακευτικές Εταιρείες» (2019-2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DEMO Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας RAFARM Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒ&ΕΕ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 4.20 Δείκτες κερδοφορίας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων
(2014-2018)
Πίνακας 4.21 Δείκτες αποδοτικότητας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 4.22 Δείκτες ρευστότητας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 4.23 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 4.24 Δείκτες δραστηριότητας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Πίνακας 4.25 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2014-2018, σε €)
Πίνακας 4.26 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ASTRAZENECA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.E.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GLAXOSMITHKLINE A.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SANOFI AVENTIS Α.E.B.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη της αξίας πωλήσεων των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2002-2018)
Πίνακας 5.2 Εμπορικό ισοζύγιο φαρμάκων (2011-2018)
Πίνακας 5.3 Παράλληλες Εξαγωγές Φαρμάκων (2005-2018)
Πίνακας 5.4 Εγχώρια Αγορά Φαρμάκων (2000-2019)
Πίνακας 5.5 Μερίδια φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2018)
Πίνακας 5.6 Δείκτης συγκέντρωσης φαρμακευτικών εταιρειών
Π5.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π5.2 Εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2014-2018)
Π5.3 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προέλευσης (2013-2018)
Π5.4 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων ανά χώρα (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Συνολικές Πωλήσεις Φαρμάκων Παγκοσμίως (2013 – 2023)
Πίνακας 6.2 Ο Φαρμακευτικός Κλάδος στην Ευρώπη (2013 – 2018)
Πίνακας 6.3 Στοιχεία του Φαρμακευτικού Κλάδου ανά χώρα στην Ευρώπη (2017)
Πίνακας 6.4 Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης του Φαρμακευτικού Κλάδου στην Ευρώπη ανά χώρα (2017)
Π6.1 Οι 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις γενοσήμων φαρμάκων στην παγκόσμια αγορά (2018)
Π6.2 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα στην παγκόσμια αγορά (2017-2018)
Π6.3 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις συνταγογραφούμενα φάρμακα στις ΗΠΑ (2018)
Π6.4 Οι 10 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών (2018)
Π6.5 Οι 10 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις βάσει R&D (2018)