ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Δίκτυο Διανομής Φαρμάκων
1.5 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Για Φάρμακα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Φάρμακα
2.2 Δαπάνες Φαρμάκου και Υγείας
2.3 Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας
2.4 Δείκτες Τιμών Παραγωγής και Καταναλωτή των Φαρμακευτικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.3 Κύκλος Εργασιών Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.5 Κύκλος Εργασιών Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» και Εμπόριο: «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Φαρμακευτικών Εταιρειών
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών (2013-2017)
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Παραγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.3 Κατάταξη των Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει Kερδοφορίας
4.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών (2013-2017)
4.5 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εισαγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.6 Κατάταξη των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει Kερδοφορίας
4.7 Συγκριτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5. Η Αγορά των Φαρμακευτικών Εταιρειών
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Φαρμάκων
5.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων
5.2.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
5.2.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Φαρμάκων – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3 Μέγεθος Αγοράς Φαρμάκων
Clawback και Rebate
Γενόσημα Φάρμακα
Χρέη Νοσοκομείων ΕΟΠΥΥ Προς Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις
5.4 Μερίδια Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων – Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. O Kλάδος των Φαρμάκων στη Διεθνή & Ευρωπαϊκή Αγορά
Η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Φαρμακευτικών Εταιρειών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Βασική Ισχύουσα Φαρμακευτική Νομοθεσία (Ιανουάριος 2010-Σεπτέμβριος 2018)
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
Πίνακας 2.2 Δαπάνες για Φάρμακα και Υγεία (2010-2017)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (2007-2018)
Πίνακας 2.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φαρμάκων (2007-2018)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2015-2017)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2012-2016)
Π2.4 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2011-2016)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2017)
Π2.6 Μέση μηνιαία δαπάνη υγείας και φαρμακευτικών ειδών, κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2017)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία: “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2018)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο: “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2018)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Φαρμακευτικές Εταιρείες» (2018-2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DEMO Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Κατάταξη παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.19 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.20 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.21 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.22 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.23 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.24 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.28 Κατάταξη εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.29 Κατάταξη εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.30 Κατάταξη εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.31 Κατάταξη εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.32 Κατάταξη εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη της αξίας πωλήσεων των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2002-2017)
Πίνακας 5.2 Εμπορικό ισοζύγιο φαρμάκων (2010-2017)
Πίνακας 5.3 Παράλληλες Εξαγωγές Φαρμάκων (2005-2017)
Πίνακας 5.4 Εγχώρια Αγορά Φαρμάκων (2000-2018)
Πίνακας 5.5 Μερίδια φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2017)
Πίνακας 5.6 Δείκτης συγκέντρωσης φαρμακευτικών εταιρειών
Π5.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π5.2 Εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2013-2017)
Π5.3 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προέλευσης (2012-2017)
Π5.4 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων ανά χώρα (2017)
Π5.5 Εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2013-2017)
Π5.6 Κατανομή των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προορισμού (2012-2017)
Π5.7 Κατανομή των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων ανά χώρα (2017)
Πίνακας 6.1 Συνολικές Πωλήσεις Φαρμάκων Παγκοσμίως (2008 – 2022)
Πίνακας 6.2 Ο Φαρμακευτικός Κλάδος στην Ευρώπη (2012 – 2017)
Πίνακας 6.3 Στοιχεία του Φαρμακευτικού Κλάδου ανά χώρα στην Ευρώπη (2016)
Πίνακας 6.4 Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης του Φαρμακευτικού Κλάδου στην Ευρώπη ανά χώρα (2016)
Π6.1 Οι 12 μεγαλύτερες επιχειρήσεις γενοσήμων φαρμάκων στην παγκόσμια αγορά (2016)
Π6.2 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα στην παγκόσμια αγορά (2016-2017)
Π6.3 Τα 10 υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα στις ΗΠΑ (2017)
Π6.4 Οι 10 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών (2017)
Π6.5 Οι 10 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις βάσει R&D (2016)