ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο φαρμακευτικός κλάδος περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται είτε με την παρασκευή είτε με την εισαγωγή φαρμακευτικών και παρα-φαρμακευτικών προϊόντων. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται περισσότερες από 100 φαρμακευτικές (παραγωγικές και εισαγωγικές) επιχειρήσεις. Οι περισσότερες εισαγωγικές εταιρείες αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων.
Η αξία της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων ακολουθεί πτωτική πορεία από το 2011 και έπειτα. Ωστόσο, την τελευταία διετία κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα και το 2016 εμφανίζεται ενισχυμένη οριακά κατά 0,4%.
Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς φαρμάκων (πωλήσεις σε τιμές χονδρικής) ς παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2000-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 14,1%. Ωστόσο, η δύσκολη πορεία της ελληνικής οικονομίας την τελευταία οκταετία και οι αλλεπάλληλες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας της αγοράς από το 2010 και έπειτα. Ειδικότερα, το 2016, η αγορά μειώθηκε κατά 6,7% σε σχέση με το 2015.
Από τις συνολικές πωλήσεις φαρμάκων (σε αξία) το 41% περίπου αφορά πωλήσεις σε νοσοκομεία.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Δίκτυο Διανομής Φαρμάκων
1.6 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Φάρμακα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Φάρμακα
2.2 Δαπάνες Φαρμάκου και Υγείας
2.3 Δαπάνες Υγείας - Χρηματοδότηση
2.4 Δείκτες Τιμών Παραγωγής και Καταναλωτή των Φαρμακευτικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.3 Κύκλος Εργασιών Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.5 Κύκλος Εργασιών Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» και Εμπόριο: «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Φαρμακευτικών Εταιρειών
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών (2011-2015)
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Παραγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών (2015-2016)
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Παραγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.3 Κατάταξη των Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει Kερδοφορίας
4.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών (2011-2015)
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών (2015-2016)
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εισαγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.5 Κατάταξη των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει Κερδοφορίας
4.6 Συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση παραγωγικών και εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Φαρμακευτικών Εταιρειών
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Φαρμάκου
5.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων
5.2.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
5.2.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Φαρμάκων – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3 Μέγεθος Αγοράς Φαρμάκων
Clawback και Rebate
Γενόσημα Φάρμακα
Χρέη Νοσοκομείων ΕΟΠΥΥ Προς Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις
5.4 Μερίδια Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων – Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. O Kλάδος των Φαρμάκων στη Διεθνή & Ευρωπαϊκή Αγορά
6.1 Η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου
6.2 Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας σε Χώρες – Μέλη του ΟΟΣΑ
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Φαρμακευτικών Εταιρειών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Βασική Ισχύουσα Φαρμακευτική Νομοθεσία (Ιανουάριος 2010-Σεπτέμβριος 2017)
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
Πίνακας 2.2 Δαπάνες για Φάρμακα και Υγεία (2010-2016)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Παραγωγού Φαρμακευτικών Προϊόντων στη Βιομηχανία (2007-2016)
Πίνακας 2.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φαρμάκων (2007-2016)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2014-2016)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας (2010-2015)
Π2.4 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2010-2015)
Π2.5 Μέση μηνιαία δαπάνη υγείας και φαρμακευτικών ειδών, κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2016)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2016)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2016)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία: “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2017)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο: “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2017)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Φαρμακευτικές Εταιρείες» (2017-2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2011-2015)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2015 – 2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DEMO Α.Β.&Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.17 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.18 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.19 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.20 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.21 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2011-2015)
Πίνακας 4.23 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2015 – 2016)
Πίνακας 4.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROCHE (ΕΛΛΑΣ) A.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MERCK SHARP & DOHME MSD Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SANOFI-AVENTIS Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GLAXOSMITHKLINE Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ASTRAZENECA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη της αξίας πωλήσεων των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2002-2016)
Πίνακας 5.2 Εμπορικό ισοζύγιο φαρμάκων (2010-2016)
Πίνακας 5.3 Παράλληλες Εξαγωγές Φαρμάκων (2005-2016)
Πίνακας 5.4 Εγχώρια Αγορά Φαρμάκων (2000-2017)
Πίνακας 5.5 Μερίδια φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2016)
Πίνακας 5.6 Δείκτης συγκέντρωσης φαρμακευτικών εταιρειών
Π5.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π5.2 Εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2012-2016)
Π5.3 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προέλευσης (2012-2016)
Π5.4 Εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2016)
Π5.5 Εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2012-2016)
Π5.6 Κατανομή των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προορισμού (2012-2016)
Π5.7 Εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων κατά κύρια χώρα προορισμού (2016)
Πίνακας 6.1 Συνολικές Πωλήσεις Φαρμάκων Παγκοσμίως (2008 – 2021)
Πίνακας 6.2 Ο Φαρμακευτικός Κλάδος στην Ευρώπη* (2011 – 2016)
Πίνακας 6.3 Στοιχεία του Φαρμακευτικού Κλάδου ανά χώρα στην Ευρώπη (2015)
Πίνακας 6.4 Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης του Φαρμακευτικού Κλάδου στην Ευρώπη ανά χώρα (2015)
Π6.1 Οι 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις παραγωγής γενοσήμων φαρμάκων στην παγκόσμια αγορά (2016)
Π6.2 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα στην παγκόσμια αγορά (2015-2016)
Π6.3 Τα 10 υψηλότερα σε πωλήσεις συνταγογραφούμενα φάρμακα στις ΗΠΑ (2016)
Π6.4 Οι 10 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών (2016)
Π6.5 Οι 10 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις βάσει R&D (2016)
Π6.6 Σύνολο δαπανών υγείας ως ποσοστό (%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (2003-2016)