ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελείται από επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται είτε με την παρασκευή, είτε με την εισαγωγή φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών ειδών. Σήμερα, στην ελληνική αγορά φαρμάκου εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται περισσότερες από 100 φαρμακευτικές (παραγωγικές και εισαγωγικές) επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων αποτελούν μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Οι περισσότερες εισαγωγικές εταιρείες αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων.
Η αξία των εγχωρίως παραγομένων φαρμάκων αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,7% την περίοδο 2002-2011. Το έτος που ακολούθησε (2012) η αγορά μειώθηκε κατά 9,2%. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία όμως «προσαρμόστηκε» γρήγορα στις νέες συνθήκες της εγχώριας αγοράς (αυξανόμενη ζήτηση για γενόσημα φάρμακα, εξαγωγές, κτλ), με αποτέλεσμα από το 2013 η συνολική αξία των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων να παρουσιάζει διαχρονική άνοδο.
Το συνολικό μέγεθος της αγοράς παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2000-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 14,1%. Ωστόσο, η υφεσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι αλλεπάλληλες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας της αγοράς από το 2010 και έπειτα. Από το 2016 παρουσιάζει διαχρονική άνοδο ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και ειδικότερα το 2018 ενισχύθηκε κατά 8,8%. Το μέγεθος της αγοράς φαρμάκων (σε τιμές χονδρικής) εκτιμάται ότι ενισχύθηκε κατά 4,3% το 2019.
Οι συνολικές πωλήσεις φαρμάκων προς φαρμακεία ενισχύθηκαν περαιτέρω (κατά 4,3%) το 2019 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ και οι πωλήσεις φαρμάκων που διατέθηκαν απευθείας σε νοσοκομεία διερύνθηκαν (κατά 5,1% το 2019/18).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗi
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Δίκτυο Διανομής Φαρμάκων
1.5 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Για Φάρμακα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Φάρμακα
2.2 Δαπάνες Φαρμάκου και Υγείας
2.3 Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας
2.4 Δείκτες Τιμών Παραγωγής και Καταναλωτή των Φαρμακευτικών Προϊόντων
2.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Καλλυντικά και Βρεφικές Τροφές
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.3 Κύκλος Εργασιών Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.5 Κύκλος Εργασιών Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» και Εμπόριο: «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Φαρμακευτικών Εταιρειών
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (2018-2019)
5.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.3 Κατάταξη των Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει Οικονομικών Μεγεθών
5.4 Κατάταξη των Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (2018-2019)
5.6 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.7 Κατάταξη των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει Οικονομικών Μεγεθών
5.8 Κατάταξη των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Η Αγορά των Φαρμακευτικών Εταιρειών
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Φαρμάκων
6.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων
6.2.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Φαρμάκων – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Μέγεθος Αγοράς Φαρμάκων
Clawback και Rebate
Γενόσημα Φάρμακα
Χρέη, Νοσοκομείων ΕΟΠΥΥ Προς Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις
6.4 Μερίδια Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων – Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. O Kλάδος των Φαρμάκων στη Διεθνή & Ευρωπαϊκή Αγορά
Η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Παραγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
•Benchmarking Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Βασική Ισχύουσα Φαρμακευτική Νομοθεσία (Ιανουάριος 2012-Σεπτέμβριος 2020)
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
Πίνακας 2.2 Δαπάνες για Φάρμακα και Υγεία (2010-2019)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (2007-2020)
Πίνακας 2.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φαρμάκων (2007-2020)
Πίνακας 2.5 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2019)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τα είδη ατομικής φροντίδας (2005-2019)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2017-2019)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2012-2018)
Π2.4 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2012-2018)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2018)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2019)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2018)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2019)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Ρυθμοί μεταβολής κύκλου εργασιών παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2016-2019)
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.5 Κύκλος εργασιών εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 3.6 Ρυθμοί μεταβολής κύκλου εργασιών εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2016-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία: «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2020)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο: «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2018-2019, σε €)
Πίνακες 5.7 – 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.12 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.13 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Δείκτες κερδοφορίας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.18 Δείκτες αποδοτικότητας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.19 Δείκτες ρευστότητας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.20 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.21 Δείκτες δραστηριότητας των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.22 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2018-2019, σε €)
Πίνακες 5.23 – 5.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη της αξίας των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2002-2019)
Πίνακας 6.2 Εμπορικό ισοζύγιο φαρμάκων (2011-2019)
Πίνακας 6.3 Παράλληλες Εξαγωγές Φαρμάκων (2005-2018)
Πίνακας 6.4 Αγορά Φαρμάκων (2000-2020)
Πίνακας 6.5 Μερίδια φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2019)
Πίνακας 6.6 Δείκτης συγκέντρωσης φαρμακευτικών εταιρειών
Π6.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π6.2 Εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2015-2019)
Π6.3 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προέλευσης (2014-2019)
Π6.4 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων ανά χώρα (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Συνολικές Πωλήσεις Φαρμάκων Παγκοσμίως (2013 – 2023)
Πίνακας 7.2 Ο Φαρμακευτικός Κλάδος στην Ευρώπη (2013 – 2019)
Πίνακας 7.3 Στοιχεία του Φαρμακευτικού Κλάδου ανά χώρα στην Ευρώπη (2018)
Πίνακας 7.4 Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης του Φαρμακευτικού Κλάδου στην Ευρώπη ανά χώρα (2018)
Π7.1 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα στην παγκόσμια αγορά (2020)
Π7.2 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις συνταγογραφούμενα φάρμακα στην παγκόσμια αγορά (2019)
Π7.3 Οι υψηλότερες σε πωλήσεις φαρμακευτικές εταιρείες (2019)
Π7.4 Οι 10 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις βάσει R&D (2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Αγοράς Φαρμάκων (2020-2022)