ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Στην ελληνική αγορά διατίθενται υπολογιστές οι οποίοι στην πλειοψηφία
τους κατασκευάζονται στο εξωτερικό, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό αφορά
προϊόντα εγχώριας συναρμολόγησης. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με
την εισαγωγή ή/και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών
διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς το μέγεθος (ύψος πωλήσεων,
απασχολούμενο προσωπικό κλπ.), το εύρος των δραστηριοτήτων τους αλλά
και την επιλεγόμενη στρατηγική επέκτασης.
Έτσι, οι προμηθευτές της εγχώριας αγοράς περιλαμβάνουν διάφορες
κατηγορίες επιχειρήσεων, από ελληνικούς ομίλους και θυγατρικές ξένων
πολυεθνικών, έως μεμονωμένες επιχειρήσεις μικρού μεγέθους (καταστήματα
ειδών πληροφορικής κλπ.) που συναρμολογούν προσωπικούς υπολογιστές
κατά παραγγελία.
Η ελληνική αγορά προσωπικών υπολογιστών και servers παρουσίασε
σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά την περίοδο 1997-2009. Ειδικότερα,
το 2009 η αγορά (σε τεμάχια) αυξήθηκε κατά 5%, ενώ τα προηγούμενα έτη
ο ρυθμός αύξησης κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα (2008/07: 22,2%,
2007/06:19,7%). Κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της αγοράς ήταν
αρχικά η κατηγορία των επιτραπέζιων υπολογιστών (desktops), ενώ τα
τελευταία χρόνια τη "σκυτάλη" έχουν παραλάβει οι φορητοί (laptops) και
ιδιαίτερα η κατηγορία των netbooks (mini-notebooks).
Οι υπολογιστές Desktop κάλυψαν περίπου το 39% της συνολικής αγοράς το
2009. Αντίστοιχα, ποσοστό 58% αφορά τους φορητούς υπολογιστές, ενώ οι
servers κάλυψαν το 2,6% της συνολικής αγοράς προσωπικών υπολογιστών
κατά το 2009.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΣΤΕΣ 2010»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή και Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Σύντομο Ιστορικό
2. Παράγοντες που Διαμορφώνουν τη Ζήτηση για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
2.1 Η Αγορά του Δημοσίου
2.2 Η Αγορά των Μεγάλων Επιχειρήσεων
2.3 Η Αγορά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
2.4 Η Αγορά των Νοικοκυριών
3. Η Προσφορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου Παραγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.3 Περιγραφή Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Διαφημιστική Δαπάνη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.5 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία των Επιχειρήσεων
Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων
Ρευστότητα των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Προσωπικών Υπολογιστών & Servers
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Προσωπικών Υπολογιστών & Server
4.2 Διάρθρωση της Αγοράς Προσωπικών Υπολογιστών & Servers ανά Κύρια Κατηγορία
4.3 Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά
5.1 Συνολικό Μέγεθος Παγκόσμιας Αγοράς Πληροφορικής
5.2 Η Αγορά Πληροφορικής στην Ευρώπη
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Εισαγωγής και Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ποσοστό κατοχής Η/Υ από τα ελληνικά νοικοκυριά
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών (2005)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις συναρμολόγησης / εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής και συναρμολόγησης Η/Υ (2004-2009)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά κατηγορία (2003-2008)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2004-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς προσωπικών υπολογιστών & servers (1995-2009)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς φορητών (2006-2009)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς desktops (2006-2009)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς servers (2006-2009)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου (2009)
Πίνακας 4.6 Δείκτης συγκέντρωσης
Π4.1 Δαπάνες ΤΠΕ στην Ελλάδα (2005-2009)
Ευρωπαϊκή Αγορά
Π5.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (2005-2009)
Ευρωπαϊκή Αγορά
Π5.2 Ευρωπαϊκές Δαπάνες σε υπηρεσίες πληροφορικής ανά χώρα (2006-2011)
Π5.3 Δαπάνες σε Τεχνολογίες Πληροφορικής σε Χώρες Δυτικής & Κεντρικής Ευρώπης
(2004-2008)