ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή και Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Σύντομο Ιστορικό
1.3 Αγορά – Δαπάνες Πληροφορικής
2. Παράγοντες που Διαμορφώνουν τη Ζήτηση για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
2.1 Η Αγορά του Δημοσίου
2.2 Η Αγορά των Μεγάλων Επιχειρήσεων
2.3 Η Αγορά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
2.4 Η Αγορά των Νοικοκυριών
3. Η Προσφορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου Παραγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.3 Περιγραφή Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Διαφημιστική Δαπάνη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.5 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία των Επιχειρήσεων
Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων
Ρευστότητα των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Προσωπικών Υπολογιστών & Servers
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Προσωπικών Υπολογιστών & Server
4.2 Διάρθρωση της Αγοράς Προσωπικών Υπολογιστών & Servers ανά Κύρια Κατηγορία
4.3 Μερίδια Αγοράς
5. Διεθνής Αγορά
5.1 Συνολικό Μέγεθος Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Αγοράς Πληροφορικής
5.2 Η Αγορά Πληροφορικής στη Δυτική Ευρώπη
5.3 Η Αγορά Πληροφορικής σε Χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Τάσεις – Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP AE
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ποσοστό κατοχής Η/Υ από τα ελληνικά νοικοκυριά
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη των μέσων τιμών πώλησης Η/Υ στις ΗΠΑ (2000-2005)
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών (2000, 2002)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις συναρμολόγησης / εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής και συναρμολόγησης Η/Υ (2000-2005)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης υπολογιστών ανά κατηγορία (2001-2005)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης υπολογιστών ανά μέσο ενημέρωσης (2001-2005)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη υπολογιστών ανά εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2000-2004)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2000-2004)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2000-2004)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2000-2004)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός και αριθμοδείκτες επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2003-2004)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2003-2004)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής / συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών (2003-2004)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς προσωπικών υπολογιστών & servers (1995-2006)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς desktops (2003-2006)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς φορητών (2003-2006)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς servers (2003-2006)
Πίνακας 4.5 Διάρθρωση αγοράς προσωπικών υπολογιστών & servers ανά κύρια κατηγορία (2005)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς Η/Υ ανά εμπορικό σήμα (2005)
Πίνακας 5.1 Συντομογραφίες χωρών Ε.Ε.
Π5.1 Παγκόσμια αγορά πληροφορικής ανά περιοχή (2002-2006)
Π5.2 Αξία της αγοράς πληροφορικής στις χώρες της Δυτ. Ευρώπης (2002-2006)
Π5.3 Κατά κεφαλή δαπάνη για πληροφορική σε χώρες της Δυτ. Ευρώπης, στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία (2001-2004)
Π5.4 Δαπάνες για hardware στην Δυτ. Ευρώπη* (2002-2006)
Π5.5 Αξία της αγοράς πληροφορικής σε χώρες της Ανατ. και Κεντρ. Ευρώπης (2002-2006)