ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Ο κλάδος των οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών επιπλοποιίας χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.
Η παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών επιπλοποιίας κατέγραψε αύξηση 9,6% το 2019 σε σχέση με το 2018.
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς χρωμάτων οικοδομής και βερνικιών επιπλοποιίας διαμορφώθηκε ενισχύθηκε κατά 8,6% το 2019 έναντι του 2018 (σε όρους ποσότητας) και κατά 6,7% (σε όρους αξίας).
Το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής (83%) στη συνολική εγχώρια αγορά καταλαμβάνουν τα πλαστικά, ακρυλικά, μονωτικά χρώματα και τα υποστρώματά τους, το 2019. Ακολουθούν κατά σειρά τα βερνικοχρώματα (9%), τα βερνίκια (6%) και τα διαλυτικά – στεγνωτικά (2%).
Η συντριπτική πλειονότητα των χρωμάτων – βερνικιών (92%) διατίθεται στην αγορά μέσω του καναλιού των χρωματοπωλείων και των πολυκαταστημάτων, το 2019.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή των Προϊόντων του κλάδου
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2.Η Ζήτηση για Χρώματα και Βερνίκια
2.1Εξέλιξη Ξενοδοχειακού Κλάδου
2.2Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι & ΙΙ
2.3Ετήσιος Δείκτης Τιμών Υλικών και Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
2.4Επενδύσεις σε Κατασκευές - Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου
2.5Εξέλιξη Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.6Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά των Χρωμάτων - Βερνικιών
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.3Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4Πωλήσεις Επιχειρήσεων Χημικών - Βερνικιών
4Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Χημικών – Αερίων – Χρωμάτων – Εκρηκτικών (Βιομηχανία και Εμπόριο)
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Χημικών – Αερίων – Χρωμάτων – Εκρηκτικών (Βιομηχανία και Εμπόριο)
4.3Διαβάθμιση του Κλάδου Βάσει ICAP COVID Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Αγορά των Χρωμάτων και Βερνικιών
6.1Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής
Μερίδια Παραγωγής
6.2Εξωτερικό Εμπόριο Χρωμάτων- Βερνικιών
6.2.1Εισαγωγές Χρωμάτων / Βερνικιών - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.2.2Εξαγωγές Χρωμάτων / Βερνικιών - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.3Εγχώρια Αγορά Χρωμάτων - Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
6.3.1Μέγεθος Συνολικής Εγχώριας Αγοράς Χρωμάτων - Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
6.3.2Συνολική Αξία Εγχώριας Αγοράς Χρωμάτων - Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
6.3.3Κατανομή Εγχώριας Αγοράς Χρωμάτων και Βερνικιών
6.3.4Διάρθρωση της Εγχώριας Ανά Κανάλι Διάθεσης
6.4Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7.Στοιχεία Ευρωπαϊκής Χρωμάτων - Βερνικιών
7.1Παραγωγή στην Ε.Ε.
7.2Εξωτερικό Εμπόριο στην Ε.Ε.
7.3Οι Κυριότερες Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις Παραγωγής Χρωμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8.Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Πρόσφατες τροποποιήσεις καν.REACH
Π1.1 Ελάχιστοι επιτρεπόμενοι δείκτες πυραντίστασης
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας (2008-2019)
Πίνακας 2.2 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2014-2020)
Πίνακας 2.3 Ετήσιος δείκτης τιμών έργων κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2014-2020)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2008-2019)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2008-2019)
Π2.3 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2005 – 2019)
Π2.4 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική και δημόσια) κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2010-2019)
Π2.5 Συνολική ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2010-2019)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. m³ (2010-2019)
Π2.7 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. m² (2009-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2019)
Πίνακας 3.3 Μεταβολή του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας: Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά (2019)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου: Χημικά - Αέρια - Χρώματα – Εκρηκτικά (2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας: Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά (2019-2018)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου: Χημικά - Αέρια - Χρώματα - Εκρηκτικά
(2019-2018)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BERLING Α.B.E.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DUROSTICK Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ER-LAC Γ.Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NEOTEX Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας VITEX Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας VIVECHROM ΔΡ ΣΤ. Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΕΧΡΩ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη παραγωγής (2015-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια παραγωγής (βάσει ποσότητας, 2019)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη εισαγωγών (2015-2019)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη εξαγωγών (2015-2019)
Πίνακας 6.5 Εγχώρια αγορά οικοδομικών χρωμάτων – βερνικιών επιπλοποιίας (2015-2020)
Πίνακας 6.6 Συνολική αξία εγχώριας αγοράς (2015-2020)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς (βάσει ποσότητας, 2019)
Πίνακας 6.8 Μερίδια αγοράς (βάσει αξίας, 2019)
Πίνακας 6.9 Δείκτης συγκέντρωσης (2019)
Π6.1 Εισαγωγές χρωμάτων – βερνικιών (2015-2019)
Π6.2 Εξαγωγές χρωμάτων – βερνικιών (2015-2019)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγομένων χρωμάτων & βερνικιών (2019-2018)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγομένων χρωμάτων & βερνικιών (2019-2018)
Π6.5 Κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγόμενων βερνικοχρωμάτων (2019-2018)
Π6.6 Κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγόμενων βερνικοχρωμάτων (2019-2018)
Π6.7 Κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγόμενων υδατοχρωμάτων (2019-2018)
Π6.8 Κυριότερες χώρες προoρισμού των εξαγόμενων υδατοχρωμάτων (2019-2018)
Π6.9 Κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγόμενων υποστρωμάτων (αστάρια, στόκοι) (2019-2018)
Π6.10 Κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγόμενων υποστρωμάτων (αστάρια, στόκοι) (2019-2018)
Πίνακας 7.1 Οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής χρωμάτων στην Ευρώπη (2019)
Π7.1 Εξέλιξη παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών στην Ευρώπη (2015-2018)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης τη εγχώριας αγοράς χρωμάτων & βερνικιών (2020-2022)