ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΚΡΟΥΑΣΑΝ - ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΚΡΟΥΑΣΑΝ - ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ

Η εγχώρια αγορά μπισκότων χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού, καθώς μικρός είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που ασχολείται με την παραγωγή.
Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση μπισκότων παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1% την περίοδο 2010-2018 και εμφανίστηκε οριακά αυξημένη το 2018 σε σχέση με το 2017.
Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Η εισαγωγική διείσδυση διαμορφώθηκε σε 19% περίπου το 2018, ενώ οι εξαγωγές κάλυψαν το 26% περίπου της παραγωγής.
Η ζήτηση για τυποποιημένα κρουασάν καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα.
Η εγχώρια παραγωγή τυποποιημένου κρουασάν σημείωσε αύξηση 2,2% το 2018 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση κρουασάν σημείωσε άνοδο 1,7% το 2018 σε σχέση με το 2017.
Η ζήτηση για αλμυρά σνακ καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, ενώ η εγχώρια αγορά αλμυρών σνακ (τσιπς και μορφοποιημένα σνακ) χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού.
Η εγχώρια παραγωγή αλμυρών σνακ αυξήθηκε κατά 2,7% το 2018 σε σχέση με το 2017.
Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση αλμυρών σνακ εμφανίζει ελαφρές αυξομειώσεις και σημείωσε οριακή αύξηση το 2018 σε σχέση με το 2017. Η εισαγωγική διείσδυση εκτιμάται στο 30% περίπου το 2018, ενώ η εξαγωγική επίδοση κυμάνθηκε στο 21% περίπου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΜΠΙΣΚΟΤΑ
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή Προϊόντων
1.3Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4Θεσμικό Πλαίσιο
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
2.Η Ζήτηση Μπισκότων
2.1Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Μπισκότων
2.2Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2017)
3.Η Προσφορά Μπισκότων
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.3Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
3.4Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
3.5Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
3.6Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
4.1Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών (2013-2017)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί (2013-2017)
4.2Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.3Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
4.4Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (2014-2018)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Εγχώρια Αγορά Τυποποιημένων Μπισκότων
5.1Εγχώρια Παραγωγή Τυποποιημένων Μπισκότων
5.2Εξωτερικό Εμπόριο Μπισκότων
5.2.1Εισαγωγές
5.2.2Εξαγωγές
5.2.3Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Μπισκότων
Μέγεθος Αγοράς σε Αξία
5.4Μερίδια Αγοράς – Συγκέντρωση στον Κλάδο
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Μπισκότων
Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΡΟΥΑΣΑΝ
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Κρουασάν – Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
2.Η Ζήτηση Τυποποιημένων Κρουασάν
3.Η Προσφορά Τυποποιημένων Κρουασάν
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.3Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Κρουασάν
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
4.1Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών (2013-2017)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2013-2017)
4.2Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.3Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
4.4Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων (2014-2018)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Αγορά των Τυποποιημένων Κρουασάν
5.1Εγχώρια Παραγωγή Τυποποιημένων Κρουασάν
5.2Εγχώρια Αγορά Τυποποιημένων Κρουασάν
6.Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ειδών Αρτοποιίας
Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Αλμυρών Σνακ-Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
1.3Παραγωγική Διαδικασία Αλμυρών Σνακ
2.Η Ζήτηση Αλμυρών Σνακ
3.Η Προσφορά Αλμυρών Σνακ
3.1Κανάλια Διανομής και Διακίνησης των Προϊόντων του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
3.3Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
3.4Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
4.1Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών (2013-2017)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2013-2017)
4.2Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.3Κατάταξη των Εταιρειών Παραγωγής Αλμυρών Σνακ Βάσει Κερδοφορίας
4.4Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (2014-2018)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Αγορά των Τυποποιημένων Αλμυρών Σνακ
5.1Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Αλμυρών Σνακ
5.2Εξωτερικό Εμπόριο Αλμυρών Σνακ
5.2.1Εισαγωγές
5.2.2Εξαγωγές
5.2.3Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλμυρών Σνακ
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αλμύρων Σνακ
7.Πιστοληπτική Ικανότητα και Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
7.1Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
7.1.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
7.1.2Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
7.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
7.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
7.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
8.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παραρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• • Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Μπισκότων
• • Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Κρουασάν
• • Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Σνακ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά ομάδες ηλικιών (2018)
Πίνακας 2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για είδη ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και τσιπς (2017)
Πίνακας 3.1 Χωροταξική κατανομή των καταστημάτων super markets (2015-2016)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του αριθμού των καταστημάτων super markets στην Ελλάδα (2012-2016)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων supermarkets στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου, 2010-2018)
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις παραγωγής μπισκότων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εταιρειών παραγωγής μπισκότων (2013-2018)
Πίνακας 3.6 Επιχειρήσεις εισαγωγής μπισκότων
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εταιρειών εισαγωγής μπισκότων (2013-2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELBISCO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΙΑ ΔΕΡΜΙΣΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. Ι., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.19 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων (2014-2018)
Πίνακας 4.20 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων (2014-2018)
Πίνακας 4.21 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων (2014-2018)
Πίνακας 4.22 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων (2014-2018)
Πίνακας 4.23 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής μπισκότων (2014-2018)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων μπισκότων (1990-2019)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη εισαγωγών μπισκότων (2007-2018)
Πίνακας 5.3 Εξέλιξη εξαγωγών μπισκότων (2007-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτης Balassa μπισκότων (2007-2018)
Πίνακας 5.5 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τυποποιημένων μπισκότων (1990-2019)
Πίνακας 5.6 Μέγεθος αγοράς μπισκότων σε αξία (2016-2019)
Π5.1 Εισαγωγές μπισκότων ανά κατηγορία (2014-2018)
Π5.2 Εισαγωγές μπισκότων ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.3 Εξαγωγές μπισκότων ανά κατηγορία (2014-2018)
Π5.4 Εξαγωγές μπισκότων ανά χώρα προορισμού (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Εισαγωγές & εξαγωγές μπισκότων & αρτοπαρασκευασμάτων στην Ε.Ε. σε αξία (2011-2016)
Πίνακας 6.2 Εξαγωγές μπισκότων & αρτοπαρασκευασμάτων στην Ε.Ε. σε ποσότητα (2011-2016)
Πίνακας 6.3 Οι 10 πρώτες χώρες σε εισαγωγές & εξαγωγές ειδών της CAOBISCO (2016)
Πίνακας 6.4 Ο κλάδος της ζαχαροπλαστικής στη Γερμανία (2018)
Πίνακας 6.5 Η αγορά μπισκότων της Ελβετίας (2013-2018)

Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΚΡΟΥΑΣΑΝ
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής τυποποιημένων κρουασάν
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών παραγωγής τυποποιημένων κρουασάν (2013-2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CHIPITA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EMFI Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TOTTIS FOODS INTERNATIONAL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Δ., PANINI ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΙΩΤΑΚΗ, ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΟΥΤΟΣ, A., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.20 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2014-2018)
Πίνακας 4.21 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2014-2018)
Πίνακας 4.22 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2014-2018)
Πίνακας 4.23 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2014-2018)
Πίνακας 4.24 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2014-2018)
Πίνακας 4.25 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων παραγωγής κρουασάν (2017-2018, σε €)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων κρουασάν (1990-2019)
Πίνακας 5.2 Φαινομενική κατανάλωση τυποποιημένων κρουασάν (1990-2018)
Πίνακας 5.3 Μέγεθος αγοράς τυποποιημένων κρουασάν σε αξία (2016-2019)
Πίνακας 6.1 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας στην Ε.Ε.-28 (2011-2017)
Πίνακας 6.2 Η παραγωγή ειδών αρτοποιίας σε χώρες της Ε.Ε.-28 (2015-2017)
Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών σνακ
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών παραγωγής αλμυρών σνακ (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις εισαγωγής ειδών σνακ
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών εισαγωγής αλμυρών σνακ (2013-2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής σνακ (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής σνακ (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων παραγωγής σνακ (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων παραγωγής σνακ (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων παραγωγής σνακ (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων παραγωγής σνακ (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EL SABOR MEXICAN FOODS Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας OHONOS SNACK Α.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας UNISMACK Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής σνακ βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής σνακ βάσει Καθαρών Κερδών
(2016-2017)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής σνακ βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής σνακ βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής σνακ βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής σνακ (2014-2018)
Πίνακας 4.19 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής σνακ (2014-2018)
Πίνακας 4.20 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής σνακ (2014-2018)
Πίνακας 4.21 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής σνακ (2014-2018)
Πίνακας 4.22 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής σνακ (2014-2018)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εγχώρια παραγωγή αλμυρών σνακ ανά κατηγορία προϊόντων (1995-2019)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη εισαγωγών σνακ (2004-2018)
Πίνακας 5.3 Εξέλιξη εξαγωγών σνακ (2004-2018)
Πίνακας 5.4 Εμπορικό ισοζύγιο και δείκτης Balassa σνακ (2004-2018)
Πίνακας 5.5 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση αλμυρών σνακ (1995-2018)
Πίνακας 5.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τσιπς (1995-2019)
Πίνακας 5.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση extruded snacks (1995-2019)
Π5.1 Εισαγωγές σνακ από πατάτα ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.2 Εισαγωγές μορφοποιημένων σνακ ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.3 Εξαγωγές σνακ από πατάτα ανά χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.4 Εξαγωγές μορφοποιημένων σνακ ανά χώρα προορισμού (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Ο κλάδος των αλμυρών σνακ στην Ευρώπη
Πίνακας 7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2018)
Πίνακας 7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2018)
Πίνακας 7.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2018)
Πίνακας 7.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2017-2018)