ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η αγορά επίπλων γραφείου είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, οι δε
εταιρίες του κλάδου, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες
ανάγκες ενός σύγχρονου χώρου εργασίας προσφέρουν προϊόντα, τα οποία
υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις στην αισθητική τους,
στην τεχνολογία που ενσωματώνουν και στις λύσεις που προτείνουν.
Ο παραγωγικός τομέας του κλάδου των επίπλων γραφείου χαρακτηρίζεται
από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς ελέγχεται κυρίως από λίγες μεγάλου
μεγέθους επιχειρήσεις. Η δραστηριότητα μεγάλης μερίδας παραγωγικών
επιχειρήσεων συνιστάται, πέραν των επίπλων γραφείου, στην κατασκευή
και συναρμολόγηση επίπλων οικιακής χρήσης, κουζίνας, μπάνιου, κλπ.,
ενώ αρκετές είναι οι παραγωγικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν και
εισαγωγές επίπλων γραφείου. Οσον αφορά τις εισαγωγικές εταιρίες, η
προσφορά επίπλων γραφείου είναι περισσότερη διεσπαρμένη. Εκτός από τα
εξεταζόμενα προϊόντα, αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που παράλληλα
εισάγουν έπιπλα και είδη οικιακής χρήσης, εξαρτήματα, κλπ.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή επίπλων γραφείου (γραφεία, ερμάρια-
βιβλιοθήκες-συρταροθήκες, καθίσματα) παρουσίασε αύξηση περίπου 2,1%
την περίοδο 2004/03, ενώ το 2005 σημειώθηκε μείωση 8,8% σε σχέση
με το προηγούμενο έτους. Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας φαινομενικής
κατανάλωσης των επίπλων γραφείου σε τεμάχια (εκτός των διαχωριστικών
χώρων), παρουσίασε ανοδική πορεία την περίοδο 1995-2004 με μέσο
ετήσιο ρυθμό μεταβολής 8,2%. Το 2004 η φαινομενική κατανάλωση
κορυφώθηκε (λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων), ενώ το 2005 εκτιμάται ότι
μειώθηκε κατά 6,1% έναντι του 2004.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
1.3Χαρακτηριστικά και Τάσεις του Σύγχρονου Επίπλου Γραφείου
Γραφεία
Καθίσματα
Συστήματα Διαχωριστικών
1.4Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Κατασκευής Επίπλων
2.Η Ζήτηση Επίπλων Γραφείου
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Επίπλων Γραφείου
3.Η Προσφορά Επίπλων Γραφείου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Διαφημιστική Δαπάνη Επίπλων Γραφείου
3.3Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων
3.7Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Εγχώρια Αγορά Επίπλων Γραφείου
4.1Εγχώρια Παραγωγή Επίπλων Γραφείου
4.2Εξωτερικό Εμπόριο Επίπλων Γραφείου
4.2.1Εξέλιξη Εισαγωγών Επίπλων Γραφείου – Χώρες Προέλευσης
4.2.2Εξέλιξη Εξαγωγών Επίπλων Γραφείου – Χώρες Προορισμού
4.3Αγορά Επίπλων Γραφείου
4.3.1Συνολική Αγορά Επίπλων Γραφείου
4.3.2Μερίδια Αγοράς των Κυριότερων Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.3.3Ανάλυση Αγοράς Επίπλων Γραφείου ανά Κατηγορία Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Γραφείου (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Γραφείου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής επίπλων (2000-2005)
Πίνακας 1.2 Ανάλυση κόστους παραγωγής του κλάδου κατασκευής επίπλων (2000-2005)
Πίνακας 2.1 Ιδρύσεις – διαλύσεις επιχειρήσεων Ελλάδας (1990-2003)
Πίνακας 2.2 Αριθμός, όγκος και αξία νέων κτιρίων γραφείων (2000-2005)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2007)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2007)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής καθισμάτων και επίπλων γραφείων - καταστημάτων (2003)
Π3.2 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης επίπλων γραφείου ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη επίπλων γραφείου ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2006-2007)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2007)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2003-2007)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2006-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος παραγωγής επίπλων γραφείου ανά κύρια κατηγορία (2005-2007, σε αξία)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη εισαγωγών επίπλων γραφείου (2001-2007)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εισαγωγών καθισμάτων (2001-2007)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη εξαγωγών επίπλων γραφείου (2001-2007)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη εξαγωγών καθισμάτων (2001-2007)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά επίπλων γραφείου σε αξία (2001-2007)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση επίπλων γραφείου (2005-2007, σε αξία)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς των κυριοτέρων επιχειρήσεων (2007, σε αξία)
Πίνακας 4.9 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.10 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση γραφείων (2005-2007, σε αξία)
Πίνακας 4.11 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση καθισμάτων (2005-2007, σε αξία)
Πίνακας 4.12 Αγορά καθισμάτων ανά κατηγορία προϊόντων (2005-2007, σε αξία)
Πίνακας 4.13 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ερμαρίων - βιβλιοθηκών - συρταροθηκών (2005-2007, σε αξία)
Πίνακας 4.14 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση συστημάτων διαχωριστικών χώρων (2005-2007, σε αξία)
Π4.1 Εισαγωγές επίπλων γραφείου ανά κατηγορία (2001-2007)
Π4.2 Εισαγωγές επίπλων γραφείου ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.3 Εισαγωγές καθισμάτων ανά κατηγορία προϊόντος (2001-2007)
Π4.4 Εισαγωγές καθισμάτων ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.5 Εξαγωγές επίπλων γραφείου ανά κατηγορία (2001-2007)
Π4.6 Εξαγωγές επίπλων γραφείου ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.7 Εξαγωγές καθισμάτων ανά κατηγορία προϊόντος (2001-2007)
Π4.8 Εξαγωγές καθισμάτων ανά χώρα προορισμού (2005-2007)